BÃI NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM

  -  
*

Miễn nhiệm, bãi nhiệm và cách chức là những cụm từ dùng để chỉ việc thôi không còn giữ chức vụ của các chức vụ được bầu, bổ nhiệm. Tuy nhiên xét về bản chất 3 từ này được dùng ở các trường hợp khác nhau.

Bạn đang xem: Bãi nhiệm và miễn nhiệm

Để hiểu rõ hơn về khái niệm của 3 từ này, dưới đây là các tiêu chí phân biệt để thấy rõ sự khác nhau giữa chúng:


1. Về khái niệm

Miễn nhiệm: Cho thôi giữ chức vụ do không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, do yêu cầu của nhiệm vụ hoặc theo đề nghị của cán bộ, công chức vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác.

Bãi nhiệm: Buộc thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ do vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở cơ quan nhà nước.

Cách chức: Người có thẩm quyền ra quyết định cho người được bổ nhiệm đang giữ một vị trí nhất định thôi không giữ chức vụ đó nữa do vi phạm pháp luật thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của người đó, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm và trách nhiệm được giao.


2. Về mức độ

Miễn nhiệm: Nhẹ.

Bãi nhiệm: Nặng.

Cách chức: Rất nặng.


3. Về lý do miễn nhiệm, bãi nhiệm và cách chức

Miễn nhiệm: Do không hoàn thành nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm; yêu cầu của nhiệm vụ; theo đề nghị của cán bộ, công chức vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác.

Xem thêm: Học Tốt Ngữ Văn 11 Tập 2, Soạn Bài Lớp Lớp 11 Tập 2, Học Tốt Văn 11 Tập 2

Bãi nhiệm: Do vi phạm pháp luật; vi phạm về phẩm chất, đạo đức; không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở cơ quan nhà nước.

Cách chức: Do vi phạm pháp luật thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn; không còn xứng đáng với sự tín nhiệm và trách nhiệm được giao.

4. Về bản chất của miễn nhiệm, bãi nhiệm và cách chức

Miễn nhiệm: Là hình thức giải quyết cho việc thôi không giữ chức vụ.

Bãi nhiệm: Là hình thức xử lý kỷ luật.

Cách chức: Là hình thức xử lý kỷ luật.

5. Về hình thức

Miễn nhiệm: Người đang giữ chức vụ xin miễn nhiệm và cấp trên chấp thuận. Hoặc cấp trên ra quyết định miễn nhiệm vì lý do không hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu nhiệm vụ…

Bãi nhiệm: Cử tri, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bãi nhiệm. Lưu ý: việc bãi nhiệm chỉ được thực hiện khi có 2/3 tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Cách chức: Cấp trên có quyền cách chức cấp dưới khi có một trong các lý do nêu trên.

Xem thêm: Mẫu Hk01 Bản Khai Nhân Khẩu Hk01 2011, Thông Tư 81/2011/Tt

6. Về hệ quả

Miễn nhiệm: Không còn làm việc tại cơ quan nhà nước; Làm việc tại một vị trí, chức vụ khác trong cơ quan nhà nước.