BÀI TẬP PHRASAL VERBS LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN

  -  

40 bài bác tập trắc nghiệm về Cụm Động Từ ( Phrasal Verbs ) gồm lời giải file WORD (.doc) dễ ợt sửa đổi, biên soạn

1.UNESCO __________ United Nations Educational, Scientific và Cultural Organization.

Bạn đang xem: Bài tập phrasal verbs lớp 12 có đáp án


2.There is an inflation. The prices __________.

A. are going on B.are going down C. are going over D. are going up

3.Rethành viên to lớn _______ your shoes when you are in a Japanese house.

A. take care B. take on C. take over C. take off

5.It’s cold outside. __________ your coat.

A. Put on B. Put down C. Put off D. Put into

6.Lindomain authority never turns up in time for a meeting.

A. calls B. arrives C. reports D. prepares

7.Never put off until tomorrow what you can vị today .

A. do B. let C. delay D. leave

7.My father gave sầu up smoking two years ago.

A. liked B. continued C. stopped D. enjoyed

8.Both Ann và her sister look like her mother.

Xem thêm: The Purpose Group Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm The Purpose Group

A. take after B. take place C. take away D. take on

9.The bomb ________ when he started his car .

A. went over B. went on C. went out D. went off

10.The two boys _______ to the building easily because there was no security.

A. broke in B. put in C. came in D. checked in

11.We were so late, the plane nearly __________ without us!

A. took off B. got off C. went off D. mix off

12.Were you brought ___________ in the city or in the country?

A. up B. forward C. over D. off

13. Everything is _______ you. I cannot make _______ my mind yet.

A. out off / on B.up to / up C.away from /for D.on for / off

14. If something urgent has _______ up, phone me immediately and I will help you.

A. picked B. come C. kept D. brought

A. Be careful ! The tree is going khổng lồ fall.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Web Thi Trắc Nghiệm Online, Thiết Kế Website/ Phần Mềm Thi Trắc Nghiệm Online

A. Look out B. Look up C. Look on D. Look after

15. The organization was established in 1950 in the USA.

A. come around B. phối up C. made out D. put on

( Quý khách hàng hoàn toàn có thể mua tệp tin WORD ở cuối bài viết để xem không còn 25 câu sót lại )

*
các bài tập luyện trắc nghiệm về cụm đụng từ (Phrasal Verbs) tệp tin WORD tất cả đáp án

Qua bài chất vấn này, nếu như khách hàng không ghi lưu giữ được rất nhiều. Hãy tìm hiểu thêm tài liệu 100 cụm đụng từ bỏ tiếng Anh (Phrasal Verb) tuyệt gặp gỡ thi THPT Quốc Gia