Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn

  -  

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) – cách dùng, công thức và bài tập

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night

LƯU Ý:Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn có thể được sử dụng trong câu điều kiện loại 3nhằmdiễn tả điều kiện không có thực trong quá khứ.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn

Ví dụ:

– If wehad been workingeffectively together, we would have been successful.(Nếu chúng tôi còn làmviệc cùng nhau một cách hiệu quả,chúng tôi đã thành công rồi.)

– She would have beenmore confidentif shehad been preparingbetter.(Cô ấy đã có thể sẽtự tin hơnnếucô ấy chuẩn bị tốt hơn.)

Dấu hiệu nhận biết

Các câu thuộc thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn thường chứa các từ nhận biết như:

Until thenBy the timePrior to that timeBefore, after.

Bài tập thực hành

Bài 1. Chia động từ vào chỗ trống

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day)I’d been working hardall day.

2. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had to cancel my holiday. (I/look/forward to it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: Hoàn thành câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to rain. Wehad been playingfor half an hour when it started to rain.

2. I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After 20 minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. for 20 minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. when …..

Bài 3: Chia động từ và hoàn thành câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a party.

Xem thêm: Lộ Trình Khai Giảng Khóa Học Trực Tuyến Moon, Review Khóa Học Online Moon

2 John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his contact lens.

7When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward to it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for 20 minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a car suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. was walking

3. had been running

4. were eating

5. had been eating

6. was looking

7. was waiting … had been waiting

Thì quá khứ đơn

Khẳng định:S + V2/ed + O

Phủ định:S + didn’t + V-inf + O

Nghi vấn:Did + S + V-inf?

Cách dùng:

– Diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm xác định trong quá khứ, và đã dứt điểm rồi.

Ex: She graduated from the university last year. (Cô ấy đã tốt nghiệp vào năm ngoái)

– Diễn tả một hành động diễn ra lặp đi lặp lại hoặc xảy ra thường xuyên trong quá khứ và bây giờ không xảy ra nữa.

Ex: When I was a child, I used to go fishing with my father. (Khi còn nhỏ, tôi thường đi câu với bố)

– Dùng kết hợp với thì quá khứ tiếp diễn khi diễn tả một hành động chen ngang vào một hành động khác đang xảy ra trong quá khứ.

Ex: When my mother went to the super market, my father was reading newspaper. (Khi mẹ tôi đi siêu thị, cha tôi thì đọc báo)

–Phó từ nhận dạng: Time + ago, in + Past Time, last + Thời gian… (nói chung là thời gian trong quá khứ).

–Khi nói về cái gì đó đang đã được phát minh trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ đơn.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Dj Thế Giới 2014, Bảng Xếp Hạng Dj Mag Top 100

Ex:It is often said that Hernan Cortes discovered Mexico in 1519. (Người ta nói răng Hernan Cortes khám phá ra Mexica vào năm 1519.)

Vậy, điểm khác nhau cơ bản giữa hai thì này là thì quá khứ đơn diễn tả một hành động đã chấm dứt trong quá khứ, còn hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra tại một thời điểm không xác định trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại (và có khả năng đi đến tương lai).