TOP 5 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 3 NĂM 2020

  -  

Sở đề chất vấn tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án với nhiều dạng bài bác tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 new khác nhau với ngôn từ kỹ năng và kiến thức bám sát Unit 11 - Unit trăng tròn SGK giờ Anh lớp 3 chương trình bắt đầu của bộ GD&ĐT góp các em học viên lớp 3 ôn tập kiến thức và kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trung tâm kết quả.

Bạn đang xem: Top 5 đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 3 năm 2020


Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 gồm đáp án

C. Sở 15 đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 2 gồm đáp án

Hỗ trợ thêm vào cho chúng ta học viên bao gồm thêm bốn liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 cuối học tập kì 2 năm 2019 - 20đôi mươi, backlinks.vn xin share mang lại các bạn bộ 15 đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án tiếp sau đây. Hi vọng, trải qua việc giải trên từng đề thi rõ ràng để giúp các bạn học sinh ôn tập kỹ năng giữa trung tâm, làm quen thuộc với kết cấu đề thi từ bỏ đó rút tay nghề mang lại bài thi của chính mình đồng thời tập luyện những kĩ năng làm bài thi hiệu quả. Chúc những em học viên lớp 3 ôn tập kết quả, cùng đạt điểm trên cao vào kì thi cuối kì 2 lớp 3 sắp tới đây.

A. Sở đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh gồm câu trả lời năm 20trăng tròn - 2021

Sở đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án tổng thích hợp những dạng bài bác tập tiếng Anh lớp 3 khác nhau góp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trung tâm kết quả. 

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh năm 20trăng tròn - 2021

Đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 i-learn Smart Start năm 2021

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2020 - 2021


B. Sở đề thi học tập kì 2 giờ Anh lớp 3 bao gồm đáp án năm 2019 - 2020

-Cập nhật bộ đề ôn thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 3 tiên tiến nhất tại:Sở đề thi giờ Anh lớp 3 học kỳ hai năm 2019 - 20trăng tròn. NEW

Ngoài ra backlinks.vn vẫn đăng cài bộ đề soát sổ tiếng Anh 3 cuối học kì 2 CÓ ĐÁPhường ÁN khác nhau dưới đây. 


C. Sở 15 đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 tất cả đáp án

I. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ Anh gồm lời giải số 1

PART 1. LISTENING (trăng tròn minutes)

Question 1. Listen và number. (1point)

Question 2: Listen & draw the line. There is an example. (1 point)

Question 3. Listen và tiông xã. (1 point)

1. Laura: Who is she?

2. Lilly: How many books?

3. Mary: How many cats?


4. Jane: What are these?

Question 4. Listen and complete. (1point)

This is my (1) _________________. She is 30 years (2) ___________. She is (3) _______________và (4) ____________.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look và read. Put a tiông xã (V) or cross (X) in the box. (1 point)

Question 6. Look và read. Write Yes or No (1pt).

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 point)


Question 8. Choose a word from the box và write it next lớn numbers from 1-4. (1 point)

This is my (1) __________. She is (2) ________years old. She is (3)__________. She is (4)________.

PART III: SPEAKING (2 points) (10")

Question 9, 10.

1. Listen & repeat 2. Point, ask & answer

3. Listen & bình luận 4. Interview

ĐÁP ÁN

PART 1: LISTENING ( trăng tròn minutes)

Question 1. Listen và number. (1 pt)

Tape-script:

1. He is my baby brother 2. She is my mother

3. This is my grandfather 4. He is my bother.

Answer: 1.A 2.B 3.C 4.D

Question 2. Listen & draw the line. There is an example. ( 1 pt)

1. It is a table 2. This is my robot 3. This is a pencil case 4. These are crayons

Answer: 1-A 2- B 3-C 4-D

Question 3. Listen & tichồng. (1 pt)

Tapecript: 1.Laura: Who is she ? 2. Lilly: How many books ?

Jimmy: She is my sister John: There are two books.

3. Mary: How many cats? 4. Jane: What are these?

Peter: there are five cats. Tom: These are yo-yoes.

Answer: 1-B 2- A 3-B 4-C

Question 4. Listen and complete. (1pt)

This is my (1) mother. She is 30 years (2) old. She is (3) young và (4) pretty. PART II.

READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look and read. Put a tichồng ( ) or cross ( X ) in the box. (1pt).

1. X 2. X 3. V 4. V

Question 6. Look & read. Write Yes or No (1pt).

1. Yes 2.Yes 3. Yes 4.Yes

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

1.CAT 2. SIX 3. WATCH TV 4. THREE

Question 8. Choose a word from the box and write it next lớn numbers from 1-4. (1 pt)

This is my (1) SISTER . She is (2) TEN years old. She is (3)YOUNG. She is (4)PRETTY. Part

III: Speaking:

Question 9, 10: (2 points ) - (10 minutes)

1. Listen và repeat

- pretty, short, fat, grvà mother

2. Point, ask và answer

-Who is he? / Who is she?

He is my friend/teacher

- What are these? / What are those?

They are books.

3. Listen and comment

- house, father, ugly, star

4. Interview

-What is your name? =>my name is……

-What color is it? => it is black

- Who is he? => he is my friend.

II. Đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 bao gồm lời giải số 2

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen và match (1pt)


Question 2. Listen and circle (1pt)

1. a. living room. b. dining room. c. bathroom.
2. a. five sầu dogs b. five parrots c. nine parrots
3. a. cycling b. dancing c. singing
4. a. trains b. kites c. planes
5. a. a puzzle b. a yo-yo c. a robot

Question 3. Listen & number (1pt)

Question 4. Listen & tiông chồng. (1pt)

Question 5. Reorder the words to lớn make sentences: (1pt)

1. weather/ today/ What/ is/ in/ Quy Nhon City/ like/ the?

................................................................................................................

2. The/ are/ under/ the/ cats/ table.

................................................................................................................

3. They/ flying kites/ the/ in/ park/ are.

................................................................................................................

4. My/ is/ twenty-five/ teacher/ years old.

................................................................................................................

Question 6. Read và circle: (1pt).

1. ............... many cats vày you have?

A. Why

B. How

C. What

2. What"s Mai doing? – She is ....................


A. play cycling

B. cycling

C. cycles

3. How old is your .............? He"s thirty-four.

A. sister

B. mother

C. father

4. What is the .................. today?

A. activity

B. colour

C. weather

Question 7. Fill in each gap with suitable words from the box as example: (1 point)

parrots cats dog goldfish dogs

Nam, Linda và Mai lượt thích pets. They have sầu different pets. Nam has two (0) dogs & three (1) __________. Linda has three (2) __________ và one (3) __________. Mai has four (4) __________ .

PART III: SPEAKING (1pt).

Question 8:

Listen & repeat. Listen and phản hồi. Interview.

ĐÁPhường ÁN

 

Question 5. Reorder the words lớn make sentences: (1pt)

1 - What is the weather lượt thích in Quy Nhon city today?

2 - The cats are under the table.

3 - They are flying kites in the park.

4 - My teacher is twenty-five years old.

Question 6. Read và circle: (1pt).

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - C;

Question 7. Fill in each gap with suitable words from the box as example: (1 point)

1 - parrots; 2 - cats; 3 - dog; 4 - goldfish;

III. Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 2 bao gồm câu trả lời số 3

PART 1: LISTENING (5 points) (trăng tròn minutes)

Question 1: Listen và match (1 point)

Question 2: Listen & number (1 point)

Question 3: Listen & tick: (1 point)

Question 4: Listen and write T (True) or F (False): (1 point)

--- F---- 0. The playground is beautiful.

---------- 1. Mai has many new toys.

---------- 2. The ship is green.

---------- 3. The oto is red.

---------- 4. The doll is pink.

Question 5: Listen & write a word: (1 point)

name trees garage garden kitchen

Hi! My (0)...name.... is Nam. This is my house. It is big. There is a (1)................. in front of the house. There are (2)....................in the garden. There is not a (3)...................The living room is large, but the (4) ................. is small.

PART 2: READING AND WRITING (4 points) (15 minutes)

Question 6: Match the questions with the answers. (1 point)

1. What"s your name? a. My name"s Lindomain authority.
2. Where are you cycling? b. It"s cloudy and windy.
3. What"s the weather like in Hanoi? c. In the park.
4. What are they doing? d. Yes, it is.
5. Is it sunny today? e. They are flying kites.

Question 7: Read the paragraph and tick (1 point)

My name"s Mai. My friends và I have some pets. Peter has a cat. He keeps it in the house. Nam has three goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has two rabbits. She keeps them in the garden. Linda has a parrot. She keeps it in a cage. And I have a parrot. I keep it in the cage too.

 

Yes

No

Her name’s Mai.

 

1. Peter has a dog.

 

 

2. Nam has three tortoises.

 

 

3. Mary has one rabbit.

 

 

4. Mai has a goldfish.

 

 

Questions 8: Look at the pictures & fill in the blank (1 point)

Question 9: Read and fill the words in the box in the blanks. (1 point)

like goldfish has toys cat

Tom, Linda và Quan ( 0)…like… pets và (1)…………..They have different pets & toys. Tom has a (2)……………… & two yo-yos. Lindomain authority (3) …………….. two dogs and three dolls. Quan has five (4)………………………. and three ships.

PART 3: SPEAKING (1 point) (5 minutes)

Question 10. (1pt)

1. Listen and repeat 2. Point, ask & answer

3. Listen and bình luận 4. Interview

ĐÁPhường. ÁN

PART 1: LISTENING (20 minutes)

Total: 40 questions = 10 marks. Each right question is given 0,25 mark.

Question 1: Listen and match (1 point)

1. b 2.a 3.d 4.c

Transcript: Trachồng 71

1)Linda: Where’s Tony?

Mai: He’s in the living room.

Linda: What is he doing?

Mai: He’s watching TV.

2) Phong: Where’s Mai?

Linda: She’s in the kitchen.

Phong: What is she doing?

Linda: She’s drawing.

3) Linda: Where’s Peter?

Mai: He’s in the garden.

Linda: What is he doing?

Mai: He’s listening khổng lồ music.

4) Mai: Where’s Linda.

Phong: She’s in the kitchen.

Mai: What is she doing?

Phong: She’s cooking.

Question 2: Listen & number: (1 point)

1.b 2.a 3.d4.c

* Transcript:Trachồng 54

1)Linda: Do you have sầu any pets?

Mai: Yes, I vị. I have a cát, adog và a parrot.

Xem thêm: Học Từ Vựng Tiếng Việt Theo Chủ Đề (Mới Nhất 2021), Từ Vựng Tiếng Việt Theo Chủ Đề

2) Mai: Where’s my cat, Mum?

Mum: It’s here. It’s on the bed..

3) Linda: Where’s your dog?

Phong: It’s under the table.

4) Mai: I have sầu two rabbits.

Phong: Where are they?

Mai: They are in the garden.

Come và see them.

Question 3 : Listen & tick:(1 point)

2.b ; 3.a ; 4.b 5.a

* Transcript: Traông chồng 93

2) Linda: How many parrots bởi vì you have?

Mai: I have sầu two.

3) Mai: Hello. Mai’s speaking.

Linda: Hello, Mai. It’s Linda.

I’m in Da Nang now.

Mai: Great. It’s rainy in Ha Noi.

What’s the weather lượt thích in Da Nang?

Linda: It’s sunny.

4) Linda: Where are your brother & sister?

Quan: They are in the garden.

Linda: What are they doing?

Quan: They are skipping.

5) Tony: Where is it, Nam?

Nam: It’s in the north Vietnam.

Question 4: Listen and write T (True) or F (False): (1 point)

1. T 2. F 3. F 4. T

* Transcript:

Mai has many toys. These are her toys. The kite is red. The ship is green. The yo-yo is yellow. The plane is xanh & the doll is pink. Mai likes her toys very much.

Question 5: Listen and write a word in the blank: (1 point)

1. garden 2. trees 3. garage 4.kitchen

Question 6: Match the questions with the answers. (1 point)

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - e; 5 - d;

Question 7: Read the paragraph and tichồng (1 point)

1 - No; 2 - No; 3 - No; 4 - No;

Questions 8: Look at the pictures & fill in the blank (1 point)

1. trucks 2. pond 3. watching 4. Flying

Question 9: Read & fill the words in the box in the blanks. (1 point)

1.cát 2.toys 3. has 4. goldfish

IV. Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn giờ Anh tất cả lời giải số 4

PART 1. LISTENING (trăng tròn minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

Question 2. Listen và colours: nghe cùng đánh màu vào hình (1pt)

Question 3. Listen & draw the line. There is an example. (1 pt)

Question 4. Listen & tick ( ) . (1 pt) Example : 0


Question 5 : Read & translate inkhổng lồ Vietnamese: Đọc cùng dịch đa số câu sau đây sang trọng Tiếng Việt:

1) Lindomain authority and Nam like Cooking

……………………………………………………………………………………..

2) Nam has three dogs.

………………………………………………………………………………………………

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 6. Look và read. Put a tiông xã ( ) or cross (X) in the box. (1pt)

Đặt vết tích (√) vào ô vuông nếu câu và hình tương đương nhau ngược chở lại hì điền vết (X)

Question 7: Look at the pictures. Read và write the words as example:(1 point)

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

Nhìn tranh mãnh sửa số đông từ sẽ không đúng với làm cho lại vào đường nét gạch men cho đúng

Question 9: Fill in each gap with a suitable words from the box as example: (1 point) Điền từ cho làm việc khung trên vào đoạn vnạp năng lượng mang lại yêu thích hợp

parrots cats dog goldfish dogs

Nam, Lindomain authority và Mai lượt thích pets. They have sầu different pets. Nam has two (0) dogs và three (1) __________. Linda has three (2) __________ & one (3) __________. Mai has four (4) __________ .

ĐÁPhường. ÁN

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen & number . (0,25 x 4 = 1pt)

1. d 2. c 3. a 4. b

Question 2. Listen and write T (true) or F (False). (0,25 x4 = 1 pt)

1. T 2. F 3. F 4. T

Question 3: Listen & draw the lines. (0,25 x 4 = 1pt)

1. A 2. E 3. D 4. C

Question 4: Listen và tiông chồng . (0,25 x 4 =1 pt)

1.B 2. A 3. B 4. B

Question 5: Listen & complete. (1 pt)

1. on 2. two 3. ship 4. kite

PART 2. READING AND WRITING ( 15 minutes)

Question 6: Look và read. Put a tiông chồng (V ) or a cross (X) in the box. (0,25 x 4 = 1 pt)

1. V 2.X 3. V 4. X

Question 7: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (0,25x4= 1pt)

1. books 2. cooking 3. singing 4. kites

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

1. doll 2. rabbits 3. skipping 4. robots

Question 9: Look at the pictures, choose the words in the box và complete. (0,25x4=1pt)

1. parrots 2. cats 3. dog 4. goldfish

Tape-script

I. Listen and number

1. That’s my sister.

How old is she?

She’s six years old.

2. That’s my grandfather.

How old is he?

He’s sixty eight.

3. Who’s that?

It’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty four.

4. And who’s that?

It’s my brother.

How old is he?

He’s thirteen.

II. Listen và write T(true) or F(false)

1. How old is your brother? He’s seven.

2. My grandfather is sixty three years old.

3. This is the living room.

Wow! It’s nice! Is there a garden?

Yes, there is. Come and see it.

4. Where are the chairs?

They are near the table.

III. Listen & draw

1. living room

2. dining room

3. bedroom

4. bathroom

IV. Listen và tick

1. Do you have sầu any pets?

Yes, I bởi. I have sầu three birds.

2. Do you have any dogs?

No, I don’t. But I have a bird.

3. Do you have any cats?

No, I don’t. But I have sầu a dog.

4. Do you have a yo-yo?

No, I don’t. I have sầu a robot.

V. Listen & complete

1. Where are my books?

They are there, on the chair.

2. How many fans are there?

There are two.

3. Lindomain authority has a ship.

4. I have a new kite

V. Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 2 tất cả đáp án số 5

Part I. Listening

I. Listen and match (1pt)

II. Listen and circle (1pt)

1. a. living room. b. dining room. c. bathroom
2. a. five sầu dogs b. five sầu parrots c. nine parrots
3. a. cycling b. dancing c. singing
4. a. trains b. kites c. planes
5. a. a puzzle b. a yo-yo c. a robot

III. Listen & number (1pt)

IV. Listen and tiông xã (1pt)


V. Listen & complete (1pt)

bathroom; rainy; reading; on; kite.

1. The bathroom is large.

2. I have a new _____________.

3. My sister is _____________.

4. I lượt thích _____________ days.

5. The book is _____________ the chair.

Part II. Reading

Hi. My name is Nam. I have a lot of toys. I have sầu a red plane, a blue oto, a green ship and a yellow ball. Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are blaông chồng & red. He has a red ship, a green car & a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.

I. Tichồng Yes or No:

1. Nam và Dong have many toys.

2. Nam has a yellow ball và a xanh car.

3. Dong is Nam"s friend.

4. They always play together.

II. Read the passage again & answer the questions:

1. How many toys does Nam have?

He has four toys.

2. How many toys does Dong have?

He has __________________________________.

3. What color is Nam"s ship?

It is _____________________________________.

4. What color are Dong"s robots?

They are _________________________________.

PART III: Writing

I. Look at the picture and the letters. Write the words as example:

II. Complete sentences:

ĐÁPhường ÁN

Part I. Listening

I. Listen & match (1pt)

1. a; 2. b; 3. d; 4. e; 5. c

II. Listen and circle (1pt)

1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c

III. Listen & number (1pt)

a. 2; b. 5; c. 3; d. 1; e. 4

IV. Listen và tick (1pt)

1. a; 2. a; 3. b; 4. a; 5. b

V. Listen & complete (1pt)

1. bathroom; 2. kite; 3. reading; 4. rainy; 5. on

Part II. Reading

I. Tick Yes or No

1. Yes; 2. Yes; 3. No; 4. Yes

II. Read the passage again and answer the questions:

1. He has four toys.

2. He has five sầu toys.

3. It is green.

4. They are black & red.

PART III: Writing

I. Look at the picture & the letters.

1. house; 2. gate; 3. fence; 4. drawing

II. Complete sentences:

1. flying; 2. under; 3. two; 4. skipping

Ngoài Sở 15 đề thi cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án, mời độc giả xem thêm nhiều tư liệu ôn tập giờ Anh lớp 3 cả năm khác như: Giải bài xích tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học tập kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3... được cập nhật liên tiếp trên backlinks.vn.

Xem thêm: Những Video Quảng Cáo Neptune Tết 2013, Clip Tết Xa Nhà Cực Cảm Động


Bên cạnh đội Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phú huynh tđê mê gia đội học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - vị trí cung ứng rất nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí giành cho học sinh tè học tập (7 - 11 tuổi).