Bài tập tiếng anh về so sánh

     

So sánh rộng vào giờ anh được hiểu là vấn đề so sánh thân 1 đơn vị cùng với 2 tuyệt các sự đồ dùng, hiện tượng với nhau để nhấn mạnh vấn đề hơn sự vật, hiện tượng lạ được nhắc tới.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về so sánh

Những văn bản thiết yếu bao gồm vào bài viết:

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh hơn được đọc là cấu trúc đối chiếu giữa 2 hay nhiều vật/tín đồ cùng nhau về 1 hay là một vài ba tiêu chí, trong những có 1 trang bị đã có được tiêu chí được đưa ra cao nhất đối với những thứ còn lại

So sánh hơn hay được thực hiện mang đến bài toán đối chiếu 2 hay các vật/người cùng nhau (với hồ hết trường thích hợp so sánh 1 đồ gia dụng với toàn diện ta cần sử dụng so sánh nhất)

2. Cấu trúc đối chiếu hơn

So sánh hơn với tính từ nđính với trạng trường đoản cú ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ bỏ được thêm đuôi “er” S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh với đối tượng 1) Axiliary V: trợ cồn từ (object): tân ngữ N (noun): danh từ Pronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I vày. = They work harder than me.

So sánh rộng với tính từ bỏ lâu năm và trạng từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính tự dài L-adv: trạng trường đoản cú dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My frikết thúc did the thử nghiệm more carefully than I did = My frikết thúc did the chạy thử more carefully than me.

Lưu ý

So sánh rộng được nhấn mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hiệ tượng so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Crúc ý Khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính trường đoản cú ngắn)

– Với tính từ bỏ có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> Nếu từ kia kết thúc bởi nguyên lòng + prúc âm thì gấp rất nhiều lần prúc âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– Với tính trường đoản cú gồm 2 âm máu hoàn thành bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager dùng cùng với most vị là tính tự dài).=> Nếu từ đó xong xuôi bởi phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ đồng hồ chúng ta hạnh phúc hơn trước đây cơ.)

Ta thấy “happy” là 1 tính từ bỏ tất cả 2 âm ngày tiết tuy thế Khi thực hiện so sánh rộng, ta áp dụng kết cấu đối chiếu rộng của tính từ nlắp.

+ Một số tính trường đoản cú cùng trạng từ bỏ thay đổi đặc biệt quan trọng Khi sử dụng so sánh rộng cùng đối chiếu hơn nhất

Long adj (Tính tự dài)

Là tính trường đoản cú có không ít hơn một âm tiết (trừ trường hòa hợp 2 âm huyết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (nặng nề khăn), beautiful (xinc đẹp), important (quan liêu trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhận tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

Các ngôi trường đúng theo bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách) Further (nghĩa rộng lớn ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬPhường. VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào vị trí trống dạng đúng của so sánh rộng. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. Đài Loan Trung Quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. I think Thành Phố New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. nước Australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Xem thêm: Bí Mật Là Gì ? Bí Mật Tiếng Nhật Là Gì

Excercise 3: Viết dạng đối chiếu hơn của các tính tự và trạng trường đoản cú sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. beautiful

 

2. hot

 

3. crazy

 

4. slowly

 

5. few

 

6. little

 

7. bad

 

8. good

 

9. attractive

 

10. big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. beautifully

beautifully

the most beautifully

2. hot

hotter

the hottest

3. crazy

crazier

the craziest

4. slowly

more slowly

the most slowly

5. few

fewer

the fewest

6. little

less

the least

7. bad

worse

the worst

8. good

better

the best

9. attractive

more attractive

the most attractive

10. big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong những câu sau.

1. He is ....... singer I’ve sầu ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ....... in the thành phố than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. He sings ……….. among mỏi the singers I have sầu known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English demo was ....... than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. Physics is thought lớn be ....... than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Dòng Jupiter is ....... planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ....... hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. My office is ....... away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Lana is ....... than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. She did the thử nghiệm ……….. I did.

A. as bad as B. badder than

C. more badly than D. worse than

14. A boat is ....... than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. Her new house is ....... than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. Her bedroom is ....... room in her house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ....... than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

đôi mươi. It was ....... day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Đáp án

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C
6. D 7. A 8.A 9.D 10.D
11.C 12.C 13. D 14.A 15.A
16.C 17.B 18.A 19.C trăng tròn.B

Excercise 5: Điền vào nơi trống dạng so sánh đúng của tự trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve sầu had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the Trắng one. 6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve sầu ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. to lớn the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live sầu in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.18. French is considered to lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Xem thêm: Vòng Lặp For Trong Java : Vòng Lặp For Và For Cải Tiến, Cấu Trúc Điều Kiện Và Vòng Lặp Trong Java

Đáp án

1. the cleverest2. longer3. the best4. cleaner5. more expensive6. more quickly7. more dangerous8. more sweetly9. the most exciting10. the fastest11. the most popular12. the closest 13. beautifully – most beautifully14. hotter15. worse16. better 17. big - bigger18. more difficult - the most difficult19. largest

Chủ điểm ngữ pháp hoàn toàn có thể chúng ta quan tiền tâm

Cấu trúc so sánh hơn cũng khá được áp dụng những trong các bài bác thi giờ đồng hồ anh. Và nếu như bạn ko nắm vững biện pháp dùng đối chiếu rộng vào tiếng anh thì hết sức có thể sẽ sở hữu những lầm lẫn đáng tiếc ảnh hưởng cho hiệu quả làm cho bài xích của người sử dụng. Vậy nên hãy ôn luyện tỉ mỉ, với vướng lại rất nhiều phản hồi, thắc mắc nhưng mà bạn đang gặp bắt buộc nhé.


Chuyên mục: Tổng hợp