Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 4

  -  

Câu hỏi với bài xích tập trắc nghiệm đại số 10 bài Ôn tập chương IV (P1). Học sinc rèn luyện bằng phương pháp lựa chọn lời giải của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, bao gồm phần coi tác dụng để tìm hiểu bài bác có tác dụng của chính mình. Kéo xuống dưới để bước đầu nhé!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 4

Câu 1: Nếu $2a> 2b$ với $-3bA. $aB. $a> c$C. $-3a> -3c$D. $a^2> c^2$

Câu 2: Nếu $0A. $ frac1a > sqrta$B. $a> frac1a$C. $a> sqrta$D. $a^3 > a^2$

Câu 3: Cho $a, b, c$ là độ dài tía cạnh của một tam giác.

Mệnh đề làm sao tiếp sau đây không đúng?

A. $ a^2 B. $ab+ bc> b^2$C. $ b^2 + c^2 D. $b^2+ c^2 > a^2+ 2bc$

Câu 4: Cho những số thực $a, b$ vừa lòng $a- b= 2$. Khẳng định làm sao sau đây là đúng?

Tích của nhì số $a$ cùng $b$ là:

A. có giá trị nhỏ tuổi nhất là -1B. có mức giá trị lớn số 1 là -1C. có giá trị bé dại nhất lúc $a= b$D. không có giá trị nhỏ dại nhất

Câu 5: Cho biểu thức $M= fracx^2+x+1(x+1)^2$ cùng với $x eq 1$.

Khẳng định làm sao sau đây là đúng?

A. $Mgeq frac34$B. $M geq frac54$C. $Mgeq 3$D. $M leq frac34$

Câu 6: Số nguyên $a$ lớn nhất sao để cho $a^200A. 3B. 4C. 5D. 6

Câu 7: Nếu $a, b$ là hầu hết số thực cùng |$a$| leq |$b$| thì bất đẳng thức làm sao sau đây luôn đúng?

A. $a^2 leq b^2$B. $frac1leq frac1$ $ab eq 0$C. $-bleq aleq b$D. $aleq b$

Câu 8: Nếu $left | a ight |=left | b ight |$ cùng $b>0$

Thì mệnh đề nao sau đây luôn đúng?

A. $frac1a-frac1bleq 0$B. $ableq 0$C. $bD. $b

Câu 9: Giá trị nhỏ tuổi tuyệt nhất của hàm số 

$f(x)= fracx2+ frac2x-1$ với $x> 1$ là?

A. 2B. $frac52$C. $2sqrt2$D. 3

Câu 10: Giá trị nhỏ tuổi tuyệt nhất của hàm số:

$f(x)=x+ frac3x^2$ cùng với $x> 0$ là?

A. $sqrt<3>6$B.

Xem thêm: Free Online Youtube Video Editor — Edit Youtube Video — KapwingXem thêm: Công Ty Nghiên Cứu Thị Trường Tns Việt Nam, Công Ty Nghiên Cứu Thị Trường Tns Tuyển Dụng

$sqrt<3>frac34$C. $3sqrt<3>frac34$D. $2sqrt3$

Câu 11: Tập nghiệm của pmùi hương trình 

$fracsqrtx-2= fracx-3sqrtx-2$ là

A. $(3; +infty)$B. $left < 3; +infty ight )$C. $left 3 ight $D. $(2; +infty)$

Câu 12: Phương thơm trình $x^2- 7mx- m- 6= 0$ tất cả hai nghiệm trái vệt lúc còn chỉ khi?

A. $mB. $m> -6$C. $mD. $m> 6$

Câu 13: Phương trình $x^2 + 4mx+ 4m^2 - 2m - 5= 0$ có nghiệm khi và chỉ khi 

A. $m geq frac52$B. $m > -frac52$C. $m geq frac52$D. $m leq -frac52$

Câu 14: Tập khẳng định của hàm số 

$y= frac1sqrt2-3x+sqrt2x-1$ là

A. $D= left < frac12 ;frac23 ight )$B. $D= left < frac12 ;frac32 ight )$ C. $D= left< frac23; +infty ight )$D. $D= left < frac12 ; +infty ight )$ 

Câu 15: Tập xác định của hàm số 

$sqrt4x- 3+sqrt5x- 6$ là?

A. $D= (frac65; +infty)$B. $D= left < frac65; +infty ight )$C. $D= left < frac34; +infty ight )$D. $D= left < frac34 ; frac65 ight >$

Câu 16: Hệ bất phương thơm trình:

$left{eginmatrix2x+ 4 0 và & endmatrix ight.$ gồm tập nghiệm $(-infty; -2)$ Lúc còn chỉ khi?

A. $mleq 0$B. $mC. $m> 0$D. $m

Câu 17: Tập tất cả những quý hiếm của tđắm say số $m$ để hệ bất phương trình sau gồm nghiệm duy nhất?

A. ØB. 2C. <2; $+infty$)D. ($-infty$; 2>

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 A. $S$= (-3; 3)B. $S$= ($- infty $; -3)C. $S$= ($-infty $; 3)D, $S$= ($-infty$; -3) $ cup$ (3; $+infty$)

Câu 19: Tập xác định của hàm số $y= sqrt5x^2- 4x- 1$ là

A. $D= left (-infty ; frac15 ight >$B. $D= left < -frac15 ; 1 ight >$C. $D= left (-infty; -frac15 ight >cup (1; +infty)$D. $D= left (-infty; -frac15 ight >cup left < 1; +infty ight >$

Câu 20: Tập nghiệm của bất pmùi hương trình $frac1sqrtxgeq frac14$ là

A. $S= left (0; 16 ight >$B. $S= left < 0; 16 ight >$C. $S= left (0; 4 ight >$D. $S= left <16; +infty ight )$