Trả lời

 - 

Tiếng Anh dần đổi mới nhân tố thiết yếu vào cuộc sống đời thường từng ngày cùng với toàn bộ số đông tín đồ. Nhưng nếu bạn còn chưa kịp gồm ý niệm học tiếng Anh trang nghiêm, nhưng mà đã cần làm cho "nhiệm vụ" tiếp xúc bằng giờ Anh thì sao? Chẳng hạn trường đúng theo các bạn vẫn lên chiến lược đi du lịch quốc tế, bị hỏi bằng giờ đồng hồ Anh bất thần trên phố hoặc trên ngôi trường học tập tốt traning sơ cỗ cho gia đình "kiến thức giờ Anh "quăng quật túi" để không bị lạc thân ttránh Tây. Đã gồm tức thì cỗ 200 Câu hỏi và Trả lời giờ đồng hồ Anh giao tiếp cơ bạn dạng mỗi ngày. Thông thuần thục tài liệu này, bạn đã sở hữu thể mau lẹ thì thầm với những người nước ngoài cùng vi vu quả đât rồi kia.

Bạn đang xem: Trả lời

*

Câu hỏi: What’s your name?

Trả lời:

– My name is Sophia.

– I’m Liam.

Câu hỏi: Where are you from?

Trả lời:

– I’m from France.

– I come from the UK.

Câu hỏi: Where bởi vì you live?

Trả lời: I live in Paris.

Câu hỏi: How old are you?

Trả lời:

– I’m 26 years old.

– I’m 28.

Câu hỏi: When is your birthday?

Trả lời: My birthday is on January 1st.

Câu hỏi: What is your phone number?

Trả lời: My phone number is 61709832145.

Câu hỏi: What’s your gmail address?

Trả lời: It’s liam123
tin nhắn.com.

Câu hỏi: What vị you do?/ What’s your job?

Trả lời:

– I’m a student.

– I work in a bank.

– I’m unemployed at the moment.

– I work as a tour guide for a local tour company.

Câu hỏi: What line of work are you in?

Trả lời: I work in sales.

Câu hỏi: What company do you work for?

Trả lời: I work for an investment ngân hàng.

Câu hỏi: What religion are you ?

Trả lời: I am a Christian.

Câu hỏi: What is your marital status?

Trả lời:

– I’m married.

– I’m single.

Câu hỏi: Are you married?

Trả lời:

– Yes! I’m married.

– No , but looking for someone nice.

Câu hỏi: Do you have a boyfriend/ girlfriend?

Trả lời:

– I have a boyfriend/ girlfriend.

– I’m not dating anyone.

Câu hỏi: How many children vày you have?

Trả lời:

– I have sầu 2 children.

– I vày not have sầu any children.

Câu hỏi: Do you have any siblings?

Trả lời:

– I don’t have any siblings.

– I have 2 brothers và 2 sisters.

Câu hỏi: Who vì chưng you live with?

Trả lời:

– I live sầu with my wife and children.

– I live with my parents.

Câu hỏi: What time bởi you get up?

Trả lời: I usually get up at 5.30am.

Câu hỏi: When vị you vị morning exercises?

Trả lời: I often bởi vì morning exercises at 6am.

Câu hỏi: What time vị you have breakfast?

Trả lời: I have breakfast at 6.30am.

Câu hỏi: What time bởi vì you go to lớn bed?

Trả lời: I go to lớn bed at 11pm.

Câu hỏi: What’s your hobby?

Trả lời:

– I lượt thích playing football, reading books, skateboarding, swimming.

– I am interested in playing guitar.

– My hobbies are listening khổng lồ music, khiêu vũ, playing tennis & collecting coins.

Câu hỏi: What’s your favorite food?

Trả lời: My favorite food is Spaghetti.

Câu hỏi: What’s your favorite color?

Trả lời: My favorite color is green.

Câu hỏi: What’s your favorite drink?

Trả lời: My favorite drink is beer.

Câu hỏi: What kinds of films bởi vì you like?

Trả lời: I am really interested in horror, action film.

Câu hỏi: Did you like the movie?

Trả lời: It’s one of the best I’ve ever seen.

Câu hỏi: Where vị you study?

Trả lời: I am a student at Stanford University.

Câu hỏi: What time vày you go khổng lồ school?

Trả lời: I go to lớn school at 6.40am.

Câu hỏi: How do you get to school?

Trả lời: I usually take the bus.

Câu hỏi: What is your major?

Trả lời: My major is Computer Science.

Câu hỏi: Why vày you study English?/ Why are you studying English?

Trả lời:

– Because It’s very important & necessary.

– Because I love sầu khổng lồ improve my English skills.

Câu hỏi: What vị you want to bởi vì after you graduate?

Trả lời:

– I would like lớn be a software engineer.

– I want to be a programmer.

Câu hỏi: How did you learn English?

Trả lời:

– I took classes for three years.

– I did an intensive sầu course.

– I’ve sầu been studying by myself.

– I picked it up from movies và songs.

– My friend taught me.

Câu hỏi: How many languages vị you speak?

Trả lời: I speak two languages.

Câu hỏi: Can you speak English?

Trả lời:

– I can speak English very well.

– I can express myself & communicate in English.

Câu hỏi: How long have sầu you learning English?

Trả lời:

– I’ve sầu been learning English since I was 6.

– I’ve sầu been learning English for 10 years.

Câu hỏi: Which grade are you in?

Trả lời: I’m in 8th grade.

Câu hỏi: Which year are you in?

Trả lời:

– I’m in my third year.

– I am a freshman.

– I’m in my final year.

Câu hỏi: Do you have sầu any exams coming up?

Trả lời: I’ve just graduated.

Câu hỏi: What’s your favorite subject?

Trả lời: My favorite subject is art.

Câu hỏi: What’s the weather like?/ How’s the weather?

Trả lời:

– It is raining.

– It is hot and windy.

Câu hỏi: What’s the temperature?

Trả lời: It’s 24°C.

Câu hỏi: What time is it?

Trả lời:

– It is 4 o’clochồng.

– It is half past three.

– I’m sorry. I don’t know.

– Let me check my phone.

Câu hỏi: What’s the date today?

Trả lời: 17th of October.

Câu hỏi: How are you?

Trả lời:

– I’m fine thank you. How about you?

– Not too good. But I’ll be okay.

Câu hỏi: Where are you going?

Trả lời: I’m going lớn the store. I need lớn buy something.

Câu hỏi: What are you going to lớn vày today?

Trả lời: I’m going shopping.

Câu hỏi: What are you doing?

Trả lời:

– I am reading a book.

– I am washing dishes.

Câu hỏi: Where would you lượt thích lớn go?

Trả lời: I would like khổng lồ go lớn the zoo.

Câu hỏi: What’s the matter?

Trả lời:

– I’m not feeling so good.

– Nothing, I’m fine.

Câu hỏi: Is there anything I can bởi vì khổng lồ help?

Trả lời: Everything will be OK.

Câu hỏi: What’s on your mind?

Trả lời:

– I am just thinking.

– I was just daydreaming.

– It’s none of your business.

Câu hỏi: What did you vị last night?

Trả lời:

– I watched TV.

– I cooked pasta and soup.

Câu hỏi: What are you going to lớn vì chưng tomorrow?

Trả lời: I’m going khổng lồ go play volleyball at the beach.

Câu hỏi: What sports can you play?

Trả lời: I can play tennis, basketball, football.

Câu hỏi: Can you give me a hand?

Trả lời:

– No problem.

– I’m afraid I can’t.

Câu hỏi: Could you vì chưng me a favor?

Trả lời: I’d be happy to help you.

Câu hỏi: Could you please give me that book?

Trả lời: Sure.

Câu hỏi: Would you mind opening the window?

Trả lời: It would be my pleasure.

Câu hỏi: How can I help you?/ May I help you?

Trả lời: Yes! I’m looking for a sweater.

Câu hỏi: Can I try it on?

Trả lời: Sure, the changing rooms are over there.

Câu hỏi: Can I try it on somewhere?

Trả lời: The fitting room is in the left corner.

Câu hỏi: What kích thước vì you wear?

Trả lời: Medium should be fine.

Câu hỏi: What form size bởi vì you take?

Trả lời: I take a kích thước 11.

Câu hỏi: Is that a good fit?

Trả lời:

– It’s a little too small.

– It’s just right.

Câu hỏi: Have you got something bigger?

Trả lời: Of course, we’ve sầu got larger sizes as well.

Câu hỏi: How much is it?/ How much does it cost?

Trả lời: It’s 11 dollars.

Câu hỏi: How would you lượt thích lớn pay?

Trả lời: I would lượt thích to pay by cash.

Câu hỏi: Can I pay by credit card?

Trả lời: Certainly. We accept all the major cards.

Xem thêm: Ngồi Máy Tính Như Thế Nào Đúng Tư Thế? Tư Thế Ngồi Làm Việc Đúng Chuẩn Cho Dân Văn Phòng

Câu hỏi: Do you need anything else?

Trả lời: No, thanks.

Câu hỏi: How are you feeling?

Trả lời:

– Great! Never better.

– Really awful.

Câu hỏi: How was the party?

Trả lời:

– It was a good time.

– Boring. I couldn’t wait khổng lồ get outta there.

Câu hỏi: Are you ready khổng lồ order?

Trả lời:

– We need a few more minutes.

– I’d like a cake, please!

Câu hỏi: Would you lượt thích chicken or pasta?

Trả lời: I’ll have the chicken.

Câu hỏi: What would you lượt thích to drink?

Trả lời:

– Iced tea, please.

– Nothing for me, thanks.

Câu hỏi: Did you save room for dessert?

Trả lời:

– No, thank you. I am full.

– Yes, please. Can I see a list?

Câu hỏi: How does it taste?

Trả lời: It’s delicious!

Câu hỏi: Can I get you anything else?

Trả lời:

– No, thank you.

– I’m ready for the bill, please.

– Yes, can I see a dessert menu?

Câu hỏi: What vì chưng you think about this event?

Trả lời: I really lượt thích it! What vị you think?

Câu hỏi: Are you here with anybody?

Trả lời: I came with my best frikết thúc.

Câu hỏi: Have you got a pet?

Trả lời: I’ve got a puppy.

Câu hỏi: How bởi you do?

Trả lời: How do you bởi vì. Pleased to lớn meet you.

Câu hỏi: What’s this?

Trả lời: This is a pencil.

Câu hỏi: What does she look like?

Trả lời: She’s tall & sllặng with blonde hair.

Câu hỏi: How is she?

Trả lời: She’s pretty.

Câu hỏi: What is he like?

Trả lời: He is very smart & brave sầu.

Câu hỏi: Are you hungry?

Trả lời:

– Yes. I’m hungry.

– No. I’m full.

Câu hỏi: How do you feel about him?

Trả lời: He is quite friendly & helpful.

Câu hỏi: May I open the window?

Trả lời: Certainly. It’s very hot in the office today!

Câu hỏi: Do you need help?

Trả lời:

– No, I’m good. Thanks for asking.

– Yes, please, if you don’t mind.

Câu hỏi: What do you vày every day?

Trả lời: I listen lớn music và play badminton everyday.

Câu hỏi: What are you planning to lớn do today?

Trả lời: I’m not sure yet.

Câu hỏi: What are you planning for after work?

Trả lời: I’m going shopping with my friends.

Câu hỏi: Are you miễn phí tomorrow?

Trả lời:

– Yes, I’m miễn phí tomorrow.

– No problem, we can meet tomorrow.

Câu hỏi: Will you join me for coffee?

Trả lời:

– I’d love sầu khổng lồ. Thanks.

– Sorry. I’m afraid I don’t have time.

Câu hỏi: Could we have sầu lunch together one day?

Trả lời:

– With pleasure.

– I’d love lớn but I’m very busy at the moment.

Câu hỏi: Would you lượt thích to have sầu dinner with me?

Trả lời: Yes. That would be nice.

Câu hỏi: Where do you want to lớn go?

Trả lời: I’d lượt thích lớn go to a Japanese restaurant.

Câu hỏi: Would you lượt thích to come to the cinema with me tonight?

Trả lời:

– Sure, I’d love sầu khổng lồ.

– Sorry, I can’t. I’ve got other plans.

Câu hỏi: Would you like lớn play a round of golf this weekend?

Trả lời:

– That would be great.

– I’d like khổng lồ but I’m not miễn phí this weekover.

Câu hỏi: How about coming lớn the barbecue at the tennis club?

Trả lời:

– Sure! That should be fun!

– Nice of you lớn ask me but I’ve sầu got an appointment.

Câu hỏi: Have you been waiting long?

Trả lời:

– I’ve only just arrived.

– Only a few minutes.

Câu hỏi: How vày you get khổng lồ work?

Trả lời: I usually drive sầu my oto.

Câu hỏi: Is it cthảm bại khổng lồ the subway station?

Trả lời: Yes, it’s very cthua.

Câu hỏi: How long does it take?

Trả lời: It takes half an hour.

Câu hỏi: How often vì chưng you ride the bus?

Trả lời: Once in a while.

Câu hỏi: Could you tell me how khổng lồ get khổng lồ the police station?

Trả lời:

– Take the second road on the right.

– It’s in the middle of the bloông xã.

Câu hỏi: Excuse me! Is there a bank near here?

Trả lời:

– Yes! There is a ngân hàng nearby.

– I’m sorry, I don’t know

Câu hỏi: What’s the best way to lớn the museum?

Trả lời:

– Go across the bridge. Turn right. It’s on Oliver Street.

– You could ask the bus driver.

Câu hỏi: Can I speak to lớn Emma, please?

Trả lời:

– Just a moment, please.

– Certainly. I’m Emma.

– I’m sorry, Emma’s not here at the moment.

– She’s not available right now.

Câu hỏi: When will she be back?

Trả lời: She’ll be baông chồng in đôi mươi minutes.

Câu hỏi: Did you get my message?

Trả lời:

– Yes, I did get your message.

– Oh, yeah, I think I got something from you.

Câu hỏi: Would you lượt thích lớn leave sầu a message?

Trả lời: Please ask her to lớn Hotline me baông xã.

Câu hỏi: How long have sầu you been working here?

Trả lời: I’ve sầu been working here five years.

Câu hỏi: What time does the meeting start?

Trả lời: The meeting will start at 9am.

Câu hỏi: What time does the meeting finish?

Trả lời: The meeting will finish at 11am.

Câu hỏi: Are you sick?

Trả lời: Yes. I’m sichồng.

Câu hỏi: What are your symptoms?

Trả lời:

– I’ve got a headabít.

– I’ve sầu been feeling sichồng.

Câu hỏi: How long have sầu you been feeling lượt thích this?

Trả lời: For 2 days.

Câu hỏi: Are you on any sort of medication?

Trả lời: I need a siông xã note.

Câu hỏi: Where’s the counter, please?

Trả lời:

– I don’t know. Let’s go to lớn Information.

– It’s over here, next to gate 7.

Câu hỏi: May I have your passport, please?

Trả lời: Yes, of course. Here you are.

Câu hỏi: Do you have anything to lớn declare?

Trả lời: No, nothing. Just the normal allowance.

Câu hỏi: Do you have sầu any bags khổng lồ check?

Trả lời: Yes, there’s this suitcase.

Câu hỏi: Would you prefer an aisle seat or a window seat?

Trả lời: Aisle, please.

Câu hỏi: What’s the purpose of your trip?

Trả lời:

– I’m here on business.

– I’m on vacation.

Câu hỏi: Where are you going to be staying?

Trả lời: With some friends in the Sheraton Hanoi Hotel.

Câu hỏi: How long are you staying in Hanoi?

Trả lời: About 2 weeks.

Câu hỏi: Could you tell me where Gate E is?

Trả lời:

– Go straight ahead.

– I’m sorry, I don’t know.

Câu hỏi: Can I help you find something?

Trả lời: Yes, I’m looking for coffee.

Câu hỏi: Could you tell me where the meat is?

Trả lời: If you go khổng lồ the frozen food section, you’ll find the meat there.

Câu hỏi: Where can I find the non-fat biscuits?

Trả lời: They’re in aisle 9.

Câu hỏi: How much would you like?

Trả lời:

– I’d lượt thích half a kilo.

– I’d like 200 grams of meat please.

Câu hỏi: Can you offer me any discount?

Trả lời:

– I can’t offer you that discount.

– I’m sure I could offer you a discount.

Câu hỏi: Do you need any help packing?

Trả lời: I can manage myself thank you.

Câu hỏi: Would you like a receipt?

Trả lời:

– Yes, thanks.

– That would be great.

Câu hỏi: What times are you open?

Trả lời: We’re open from 8am lớn 9pm, seven days a week.

Câu hỏi: What time bởi you open?

Trả lời: We open at 9am.

Câu hỏi: What time do you close?

Trả lời: We cthua trận at 6pm.

Câu hỏi: Do you have a reservation?

Trả lời:

– Yes, I vày.

– No, I don’t.

Câu hỏi: What kind of room would you like?

Trả lời: I’d lượt thích a single room, please.

Câu hỏi: May I see your ID, please?

Trả lời: Certainly. Here it is.

Câu hỏi: Could I see the room?

Trả lời:

– Your room is on the second floor.

– Your room number is 401.

Câu hỏi: Do you have sầu a credit thẻ, sir?

Trả lời: Of course.

Câu hỏi: How long will you be staying?

Trả lời:

– Two weeks from this Monday.

– I’m here until the over of the week.

Câu hỏi: Do you have sầu any rooms available for the 14th of April?

Trả lời: I’m sorry, we don’t have any rooms available.

Câu hỏi: How many places have you traveled to?

Trả lời: Well, I have visited all the provinces throughout my country.

Câu hỏi: Have you ever been abroad?

Trả lời: Yes! I have sầu. I went to Japan last year for a business trip.

Câu hỏi: What vày you usually do during your trip?

Trả lời: I often go sightseeing, take pictures.

Xem thêm: Mỹ Phẩm Xách Tay Giá Rẻ - Top 4 Hệ Thống Mỹ Phẩm Xách Tay Giá Tốt Tại Tp

Câu hỏi: Do you prefer traveling by oto, train or plane?

Trả lời: I prefer the plane although it is a little expensive sầu.


Chuyên mục: Tổng hợp