" Cozy Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cozy Trong Tiếng Việt Cozy Là Gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ backlinks.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: " Cozy Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cozy Trong Tiếng Việt Cozy Là Gì

Sometimes he would put a tea cozy on his head as an indication khổng lồ his family that he was not lớn be disturbed.
The narrator"s relationship with his servant is an ikhuyến mãi homosocial bond untainted by the presence of women: both are unmarried và their quasi-feudal mutual fidelity supports a cozy domestic arrangement.
Enraged both by the fact that his wife had not gone to work & by the suspiciously cozy scene he discovered, he proceeded khổng lồ attaông xã the lovers.
The warm spirit that emanates from this loving tribute should be more than enough lớn keep you cozy through the cold months ahead.
The home page store maintained a warm and cozy theme by presenting beds with thick blankets và floors covered with wool rugs.
One reporter found the interior to be cozy, with conversational dancers who seemingly enjoyed interacting with guests.
The stadium, which underwent two phases of renovation, is perfect for an exciting athletic atmosphere inside its cozy confines.
Sixteen cozy cells dug inlớn the ground, with iron bars on top comprised the original prison at a cost of $32,000.
Các cách nhìn của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của những biên tập viên backlinks.vn backlinks.vn hoặc của backlinks.vn University Press hay của các công ty trao giấy phép.
ortografía americamãng cầu de “cosy”: acogedor, caliente , acogedor/ora


Xem thêm: Cách Tăng Sub Youtube Nhanh Và Hiệu Quả Nhất 2020, Cách Tăng Subscribe, View Youtube Tự Động

*

a person employed by a newspaper, a television station, etc. lớn report on a particular subject or send reports from a foreign country

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập backlinks.vn English backlinks.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Membuat Addon (Domain Tambahan) Di Cpanel, Apa Kelebihan Dan Kekurangan Addon Domain

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語