Đáp Án Môn Hóa Thpt Quốc Gia 2018

  -  

Sáng ngày 26/6, các thí sinch thi trung học phổ thông Quốc Gia có tác dụng bài trắc nghiệm môn Vật lí thi THPT đất nước 2018 với thời hạn 50 phút. Năm nay, thí sinch vẫn sẽ liên tục tiến hành cách thức thi trắc nghiệm đối với môn Vật lí bước đầu từ 7h35. Nội dung thi năm 2018 bao hàm chương trình lớp 12 với lớp 11, nhưng mà tập trung chủ yếu làm việc công tác lớp 12.

Đáp án 24 mã đề thi môn Toán trung học phổ thông Quốc gia năm 2018:

Mã đề 201 Mã đề 202 Mã đề 203 Mã đề 204 Mã đề 205 Mã đề 206 Mã đề 207 Mã đề 208
Mã đề 209 Mã đề 210 Mã đề 211 Mã đề 212 Mã đề 213 Mã đề 214 Mã đề 215 Mã đề 216
Mã đề 217 Mã đề 218 Mã đề 219 Mã đề 220 Mã đề 221 Mã đề 222 Mã đề 223 Mã đề 224

 

MÃ Đề̀: 201

41. D 42. D 43. A 44. D 45. C 46. C 47. A 48. A
49. C 50. C 51. A 52. B 53. A 54. B 55. D 56. A
57. C 58. D 59. A 60. B  61. B 62. D 63. D 64. C
65. C 66. D 67. D 68. B 69. B 70. C 71. A 72. D
73. A 74. D 75. C 76. B 77. A 78. B 79. C 80. B

 

MÃ ĐỀ: 202

41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. D 48. D
49. B 50. D 51. B 52. D 53. B 54. C 55. D 56. A
57. C 58. C 59.C 60. D 61. D 62. A 63. D 64. A
65. B 66. D 67. C 68. B 69. A 70. A 71. B 72. A
73. C 74. A 75. A 76. C 77. B 78. C 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 203

 

41. D 42. C 43. A 44. A 45. C 46. D 47. A 48. C
49. D 50.C 51. D 52. C 53. A 54. D 55. B 56. B
57. A 58. B 59.B 60. B 61. C 62. B 63. C 64. D
65. A 66. D 67. B 68. C 69. A 70. A 71. A 72. C
73. B 74. D 75. B 76. B 77. B 78. D 79. B 80. D

 

MÃ ĐỀ: 204

 

41. C 42. D 43. A 44. A 45. A 46. C 47. C 48. D
49. C 50. B 51. C 52. D 53. A  54. B  55. D  56. D
57. D 58. A 59. D 60. B 61. D 62. C  63. C  64. D
65. A 66. B 67. C  68. A  69. C 70. B 71. B 72. C
73. C 74. A 75. B 76. B 77. A 78. B 79. B 80. A

 

MÃ ĐỀ: 205

 

41. D 42. B 43. D 44. C 45. A 46. D 47. C 48. B
49. D 50. D 51. B 52. A 53. C  54. A  55. C  56. D 
57. A  58. D  59. B 60. D 61. B 62. A 63. C 64. B
65. D  66. C 67. C 68. B 69. B 70. C 71. A 72. D
73. C 74. C 75. A  76. A 77. B 78. B 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 206

 

41. C 42. B 43. A 44. D 45. C 46. B 47. D 48. B
49. D 50. A 51. B 52. C 53. C  54. A  55. D  56. C 
57. C 58. A 59. D 60. C  61. D  62. D 63. A  64. D
65. C 66. C  67. A 68. C 69. A 70. A 71. D  72. C
73. D 74. C 75. C  76. C 77. A 78. D 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 207

 

41. C 42. D 43. C 44. A 45. B 46. C 47. D 48. C
49. D 50. B 51. D 52. D 53. B 54. A 55. B 56. B
57. D 58. A 59. B 60. C 61. A 62. C 63. B 64. C
65. B  66. D  67. B 68. A 69. B 70. B 71. C 72. D
73. D 74. C 75. D 76. A 77. C 78. A 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 208

 

41. B 42. C 43. B 44. D 45. D 46. A 47. D 48. C
49. D 50. C 51. A 52. A 53. B 54. B 55. B 56. A
57. A 58. C 59. A 60. A 61. B 62. A 63. B 64. C
65. C 66. C 67. B 68. A 69. B 70. B 71. B 72. A
73. A 74. B 75. C 76. C 77. B 78. C 79. C 80. B

 

MÃ ĐỀ: 209


Bạn đang xem: đáp án môn hóa thpt quốc gia 2018

 

41. D 42. C 43. C 44. A 45. D 46. D 47. B 48. D
49. A 50. C 51. A 52. D 53. A 54. B 55. B 56. D
57. B 58. C 59.C 60. B 61. D 62. B 63. B 64. C
65. D 66. C 67. C 68. D 69. D 70. C 71. D 72. D
73. C 74. D 75. B 76. B 77. C 78. D 79. B 80. B

 

MÃ ĐỀ: 210

 

41. A 42. D 43. A 44. A 45. A 46. C 47. A 48. D
49. C 50. B 51. C 52. D 53. D 54. D 55. D 56. B
57. B 58. D 59. B 60. A 61. B 62. B 63. D 64. C
65. D 66. B 67. C 68. D 69. B 70. D 71. C 72. A
73. B 74. C 75. A 76. C 77. C 78. A 79. A 80. C

 

MÃ ĐỀ: 211

 

41. C 42. B 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D
49. D 50.C 51. B 52. A 53. A 54. A 55. B 56. B
57. A 58. C 59. B 60. A 61. B 62. C 63. A 64. C
65. A 66. C 67. A 68. B 69. B 70. C 71. A 72. C
73. C 74. C 75. A 76. B 77. B 78. A 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 212

 

41. B 42. B 43. D 44. B 45. B 46. A 47. D 48. A
49. C 50.B 51. A 52. C 53. D 54. A 55. B 56. B
57. D 58. C 59. A 60. A 61. D 62. C 63. A 64. C
65. C 66. D 67. B 68. A 69. D 70. B 71. A 72. D
73. D 74. A 75. C 76. A 77. D 78. D 79. C 80.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Nói Về Thầy Cô Giáo Lớp 7 Hay Nhất, Xúc Động Với Những Bài Văn Viết Về Thầy, Cô Giáo


Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Served Là Gì Nghĩa Của Từ Serve Trong Tiếng Việt


C

 

MÃ ĐỀ: 213

 

41. A 42. B 43. A 44. D 45. A 46. B 47. A 48. B
49. D 50. A 51. D 52. C 53. C 54. D 55. C 56. B
57. D 58. A 59. D 60. C 61. B 62. B 63. B 64. D
65. A 66. D  67. B 68. A 69. D 70. A 71. A 72. B
73. B 74. D 75. A 76. B 77. D 78. B 79. B 80. D

 

MÃ ĐỀ: 214

 

41. D 42. C 43. B 44. D 45. B 46. A 47. B 48. B
49. D 50.D 51. D 52. B 53. B 54. A 55. C 56. B
57. D 58. C 59.D 60. A 61. C 62. D 63. B 64. A
65. A 66. A 67. B 68. C 69. C 70. B 71. A 72. D
73. A 74. D 75. B 76. C 77. A 78. A 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 215

 

41. D 42. D 43. B 44. A 45. C 46. A 47. B 48. D
49. B 50. C 51. C 52. C 53. B 54. A 55. B 56. B
57. B 58. C 59. D 60. D 61. C 62. C 63. B 64. A
65. B 66. C 67. A 68. D 69. B 70. B 71. A 72. A
73. C 74. D 75. A 76. A 77. D 78. A 79. D 80. C

 

MÃ ĐỀ: 216

 

41. D 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A
49. D 50. B 51. D 52. B 53. D 54. D 55. B 56. A
57. A 58. B 59. A 60. B 61. D 62. D 63. C 64. C
65. A 66. B 67. A 68. C 69. C 70. A 71. C 72. C
73. B 74. B 75. C 76. B  77. A 78. C 79. A 80. B

 

MÃ ĐỀ: 217

 

41. B 42. A 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C  48. A 
49. C 50. A 51. D 52. D 53. B 54. B 55. D 56. C
57. C 58. C 59. C 60. B 61. C  62. D 63. C 64. A
65. D 66. C 67. A  68. A 69. B 70. B 71. D 72. A
73. B 74. C 75. D 76. D 77. B 78. A 79. D 80. D

 

MÃ ĐỀ: 218

 

41. C 42. D  43. B 44. D 45. B 46. D 47. A 48. C
49. C 50. B 51. A 52. A 53. D 54. A  55. A  56. C
57. B 58. C 59. D 60. C  61. C  62. B  63. B  64. B 
65. D 66. D 67. D 68. A 69. A 70. A 71. C 72. A
73. B  74. B 75. A 76. C 77. B 78. C 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 219

 

41. B 42. A 43. C 44. A 45. D 46. D 47. C 48. A
49. C 50. B 51. C 52. A 53. C 54. A 55. B 56. B
57. C 58. C 59. B 60. A 61. D 62. C 63. D 64. D 
65. A 66. D 67. B 68. A 69. C 70. A 71. C  72. C
73. B 74. D  75. A 76. D 77. B 78. B  79. D 80. D

 

MÃ ĐỀ: 220

 

41. C 42. D 43. B 44. B 45. D  46. D  47. C 48. A
49. D 50. B 51. A 52. D 53. D 54. B 55. C  56. A 
57. A 58. B 59. D 60. D 61. D 62. B 63. A  64. D
65. A 66. A  67. D  68. B  69. D 70. B 71. B 72. A
73. C 74. D 75. A 76. B 77. B  78. A 79. B  80. A 

 

MÃ ĐỀ: 221

 

41. A 42. D 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. B
49. B 50. A 51. D 52. D 53. B 54. C 55. C 56. B
57. D 58. A 59. C 60. C 61. C 62. A 63. B 64. B
65. C 66. A 67. A 68. D 69. D 70. B 71. B 72. D
73. A 74. C 75. B 76. C 77. B 78. C 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 222

 

41. C 42. A 43. A 44. C 45. C 46. B 47. A 48. C
49. D 50. C 51. B 52. C 53. D 54. A 55. B 56. D
57. B 58. C 59. A 60. A 61. D 62. D 63. D 64. B
65. D 66. B 67. C 68. A 69. D 70. A 71. A 72. D
73. A 74. D 75. B 76. B 77. A 78. B 79. B 80. A

 

MÃ ĐỀ: 223

 

41. A 42. D 43. A 44. A 45. C 46. D 47. D 48. C
49. A 50.A 51. C 52. A 53. C 54. C 55. D 56. C
57. B 58. C 59.D 60. A 61. A 62. C 63. A 64. B
65. D 66. B 67. A 68. D 69. C 70. C 71. A 72. B
73. A 74. D 75. A 76. D 77. D 78. C 79. D 80. C

 

MÃ ĐỀ: 224

 

41. B 42. B 43. D 44. A 45. D 46. A 47. A 48. A
49. B 50. D 51. D 52. C 53. C 54. D 55. D 56. B
57. B 58. C 59. C 60. D 61. B 62. C 63. B 64. C
65. C 66. B 67. B 68. C 69. D 70. B 71. C 72. C
73. D 74. B 75. D 76. D 77. C 78. C 79. D 80. C