Đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 3

  -  

Bộ 15 đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài bác tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau hay xuất hiện thêm đề thi giờ Anh lớp 3 thỏa thuận của cục GD&ĐT như: Chọn trường đoản cú không giống nhiều loại, Chọn lời giải đúng, Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, Sắp xếp đông đảo từ sẽ cho thành câu hoàn chỉnh, Viết lại câu thế nào cho nghĩa ko đổi khác,... backlinks.vn mong muốn rằng phía trên đang là nguồn tư liệu tiếng Anh hữu ích dành cho những em học sinh ôn thi giờ đồng hồ Anh 3 cuối kì 1 hiệu quả và đạt tác dụng may mắn.

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 3

- Sở đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1

- Đề cưng cửng ôn tập giờ Anh lớp 3 học kì 1


15 Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 có đáp án 


Tài liệu 15 đề ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 gồm đáp án nằm trong bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học tập 2020 - 2021 bởi vì backlinks.vn tham khảo với đăng thiết lập. Đề soát sổ Tiếng Anh lớp 3 với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh không giống nhau góp học viên lớp 3 ôn tập kiến thức và kỹ năng đang học tác dụng.

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 tất cả câu trả lời - Đề số 1

I. Odd one out.

1. A. Hello B. Hi C. name D. Bye
2 A. Friend B. What C. How D. Who

II. Write the missing letters

1. Th_s; 2. th_nks; 3. H_w; 4. you _

III. Reorder the letter lớn make words

1. infe -- > ……………

2. lepls -- > ………………

3. yhte -- > …………………

4. rfnedi -- > …………………

IV. Circle the best answers A, B or C.

1. My ……… is Peter.

A. old

B. name

C. you

2. ………vày you spell your name?

A. What

B. How

C. Who

3. Nice ….. meet you.

A. to

B. too

C. two

4. What’s ........ name?

A. you

B. he

C. your

V. Look, read, and complete.

thanks; This; name; you;


Nam: Hello, Mai.

Mai: Hi, Nam. How are ………1……………?

Nam: I’m fine, …………2….… . And you?

Mai: I’m fine, too.

Nam: ………3…….. is Tony.

Mai: Hi, Tony. How do you spell your ………4………….?

Tony: T-O-N-Y.

VI. Write the numbers

1. one + five = ……………. 3. one + two = …………………

2. ten – six = ……………… 4. eight + one = …………………

VII. Reorder the words. 

1. is / name? / What / your

………………………………………………………………….

2. old. / am / eight / I / years

……………………………………………………………………

3. thanks. / fine, / I’m

……………………………………………………………………

4. friends? / they / Are / your

…………………………………………………………………..

VIII. Match column A with B.

1. Hello, Nam. A. Yes, it is.
2. How old are you? B. My name’s Tony
3. What’s your name? C. Yes, they are.
4. Is that Tony? D. I’m nine years old.
5. Are Peter & Mary your friends? E. Hi, Peter

ĐÁPhường ÁN

I. Odd one out.

1 - C; 2 - A

II. Write the missing letters.

1 - This; 2 - Thanks; 3 - How; 4 - Your

III. Reorder the letter khổng lồ make words.

1 - fine; 2 - spell; 3 - they; 4 - friend

IV. Circle the best answers A, B or C. 

1 - B; 2 - B; 3 - A; 4 - C

V. Look, read, & complete.

1 - you; 2 - thanks; 3 - this; 4 - name

VI. Write the numbers.

1 - six; 2 - four; 3 - three; 4 - nine


VII. Reorder the words. 

1 - What’s your name?

2 - I am eight years old.

3 - I’m fine, thanks.

4 - Are they your friends?

VIII. Match column A with B. (Nối câu hỏi cùng với câu trả lời phù hợp) (1pts)

2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - C

Đề thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 3 có giải đáp - Đề số 2

I. Put the words in the orders.

1. Do/ spell/ name/ you/ your/ how

......................................................................................

2.Are/ you/ hello/ how?

.......................................................................................

3. See/ later/ good-bye/ you

....................................................................................

4. Tung/ is/ this

.......................................................................................

5. Trang/ she/ is

.......................................................................................

6.my/ this/ sister/ is

.......................................................................................

Đáp án:

1 - How do you spell your name?

2 - Hello, how are you?

3 - Good-bye. See you later.

4 - This is Tung.

5 - She is Trang.

6 - This is my sister.

II. Reorder the letters.

Example: uorf => four

1. senev =>……………….

2. awht => ………………

3. nefi => ………………

4.holel =>……………….

Đáp án: 1. seven 2. what 3. fine 4. hello

III. Odd one out.

1. A. hello B. how C. what D. who
2. A. nine B. fine C. six D. eight
3. A. Nam B. Linda C. Mai D. friends
4. A. bye B. hello C. goodbye D. good night

Đáp án: 1. A 2. B 3. D 4. B


IV. Choose the correct answer.

1. Are they your friends? – Yes, they ______

A. are

B. aren’t

C. am

D. is

2. How vì chưng you spell ________name? – C-U-O-N-G.

A. you

B. they

C. your

D. he

3. How old are you? – I’m ________ years old.

A. fine

B. nine

C. friend

D. nice

4. Tony and Lindomain authority are my ___________.

A . friend

B. name

C. these

D. friends

Đáp án: 1. A 2. C 3. B 4. D

V. Match the sentences in column A with the sentences in column B.

A

B

1. Hi. I’m Minch.

a. I’m fine, thank you.

2. How are you?

b. It’s Mr Loc.

3. What’ your name?

c. Hello. I’m Mai.

4. Who’s that?

d. My name is Lindomain authority.

5. Is that Phong?

e. No, it isn’t.

Answers: 1. _____ 2 . ____ 3 .____ 4. ____ 5. _____

Đáp án: 1. c 2. a 3. d 4. b 5. e

VI. Read và complete the dialogue.

fine; are; name’s; your

Cuong : Hello, My (1)____________ Cuong.

How (2) ____________you?

Nam: I’m (3)_________, thank you.

Cuong: What’s (4)___________name?

Nam: My name’s Nam.

Cuong: Nice lớn meet you, Nam.

Đáp án: 1. name’s 2. are 3. fine 4. your

VII. Write the answers.

1. What is your name?

………………………………………………………………………………………

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp án: Tự vấn đáp về bản thân em.

Gợi ý: 1. My name is My Le. 2. I am nine years old.

Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 3 có đáp án - Đề số 3

Exercise 1: Odd one out (Loại tự khác nhóm)

1. a. school b. classroom c. gym d. hell
2. a. hello b. hi c. good morning d. come in
3. a. you b. she c. your d. he
4. a. this b. stand c. sit d. go
5. a. library b. big c. new d. large

Key: 1. d; 2. d; 3. c; 4. a; 5. a;

Exercise 2: Fill in the blank with a suitable letter (Điền 1 vần âm thích hợp vào nơi trống):

1. S__hool

2. O__t

3. G__m

4. Do__n

5. Li__rar__

6. Cl__se

7. __ig

8. M__

9. Cl__s__room

10. O__en

11. S__all

12. C__n

13. __ayg__ound

14. Co__p__ter

15. La__ge

16. L__ok

Key: 1.school; 2.out; 3.gym; 4. down; 5.library; 6. close; 7. big; 8. my; 9. classroom; 10. open ;11. small; 12. can; 13. playground; 14. computer; 15. large; 16. look;


Exercise 3: Put the words in correct order (Sắp xếp các từ bỏ đảo lộn thành câu tất cả nghĩa):

1. is/ that/ computer/ the/ room/..................................................................................................................................................

2. the/ library/ that/ is/.

...................................................................................................................................................

3. my/ that/ is/ school/.

......................................................................................................................................................

4. that/ music/ the/ room/ is/.

.......................................................................................................................................................

5. the/ is/ big/ gym/ ? – is/ it/ yes/.

.................................................................................................................................................

6. my/ is/ this/ friend/ new/.

................................................................................................................................................

7. friends/ they/ your/ are/? – no/ not/ are/ they/.

......................................................................................................................................................

8. the/ playground/ is/ large/? – is/ not/ it/ no/.

...................................................................................................................................................

9. her/ is/ school/ small/? – it/ is/ not/ no/. big/ is/ it/.

...................................................................................................................................................

10. is/ book/ your/ old? – it/ is/ not/ no. new/ is/ it/.

.................................................................................................................................................

Key: 1. That is the computer room.

2. That is the library.

3. That is my school.

4. That is the music room.

5. Is the thể hình big? - Yes, it is.

6. This is my new friover.

7. Are they your friends? - No, they are not.

8. Is the playground large? - No, it is not

9. Is her school small? - No, it is not. It is big.

10. Is your book old? - No, it is not. It is new.

Đề chất vấn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 tất cả câu trả lời - Đề số 4

I. Reorder these letters:

0. elhol → Hello

1. oyTn → T………..

2. plsel → S………..

3. amen → N………..

4. rfenid → F………..

II. Read & complete:

how; Hi; meet; name’s; Hello;


Peter: (0) Hello. My (1) ……………. Peter.

Quan: (2) ……………., Peter. My name’s Quan.

Peter: Nice lớn (3) ……………. you, Quan. (4) ……………. vì chưng you spell your name?

Quan: Q-U-A-N.

III. Read and match:

0. Hello, Nga.

a. My name is Lan.

1. Is that Tony?

b. Yes, they are.

2. How old are you, Mary?

c. Hi, Phong.

3. What’s your name?

d. I’m five years old.

4. Are Minc and Nam your friends?

e. No, it isn’t.

Xem thêm: Cara Menambahkan Ratusan Custom Shape Di Adobe Photoshop Cs6 &Bull; Inwepo

Ví dụ: 0 - c

IV. Put the words in order:

0. I / Hoa. / Hello / am à Hello, I am Hoa.

1. it / Mai. / No, / isn’t. / It’s à _____________________

2. Nice / Hello, / meet / to lớn / you. / Mr. Loc. à _____________________

3. six / old, / years / I’m / too. à _____________________

4. friend, / is / Tony. / This / my à _____________________

V. Answer about you:

0. Hello, I’m Ha. → Hi, Ha. I’m Minh.

1. Hi. How are you? _____________________

2. How vị you spell your name? _____________________

3. How old are you? _____________________

4. _________& __________ are my friends.

ĐÁPhường ÁN

I. Reorder these letters:

1 - Tony; 2 - spell; 3 - name; 4 - friend

II. Read & complete:

1 - name’s

2 - Hi

3 - meet

4 - How

III. Read & match:

1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - b

IV. Put the words in order:

1 - No, it isn’t. It’s Mai.

2 - Hello, Mr. Loc. Nice to lớn meet you.

3 - I’m six years old, too.

4 - This is my friend, Tony.

V. Answer about you:

Học sinh trường đoản cú vấn đáp.

1 - I’m fine, thank you.

2 - It’s L - E

3 - I am eight years old.

4 - Linch and Lan are my friends.

Đề thi giờ Anh lớp 3 kì 1 tất cả câu trả lời - Đề số 5

Question 1: Chọn cùng khoanh tròn trường đoản cú khác các loại cùng với rất nhiều tự còn lại

1. you father sister
2. old nice three
3. its she he
4. how who too

Question 2: Em hãy điền a hoặc an

1. This is…………….. book.

2. Is this …………….chair?

- No, it isn’t. It is ……….desk.

3. Is this …………eraser?

- Yes, it is.

Question 3: Sắp xếp lại các từ nhằm sinh sản thành câu đúng

1. name / is / Linc / My /. /

………………………………………………………………………………………….

2. your / please / book / Cthảm bại / , /

…………………………………………………………………………………………

3. in / May / out / I / ? /

…………………………………………………………………………………………

4. This / school / my / is / . /

…………………………………………………………………………………………

Question 4: Nối những thắc mắc làm việc cột A với các câu vấn đáp làm việc cột B.

A

B

1. What’s your name?

a. I’m fine, thank you.

2. May I go out?

b. My name’s Hue.

3. How are you?

c. Nice lớn meet you, too

4. Nice khổng lồ meet you

d. Sure

ĐÁPhường ÁN

Question 1: Chọn với khoanh tròn từ khác các loại với phần đa tự còn lại

1 - you; 2 - three; 3 - its; 4 - too

Question 2: Em hãy điền a hoặc an

1 - a; 2 - a - a; 3 - a

Question 3: Sắp xếp lại các từ nhằm chế tác thành câu đúng

1 - My name is Linc.

2 - Cthảm bại your book, please.

3 - May I go out?

4 - This is my school.

Question 4: Nối các thắc mắc sống cột A với những câu vấn đáp sinh sống cột B.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 tất cả đáp án - Đề số 6

I. Khoanh tròn tự khác với cha tự còn lại

1. One  Book Eraser  Map
2. Circle  Star Wastebasket  Diamond
3. Yellow  Purple  Ruler  Orange
4. Desk  Chair  Globe  Red
5. Crayon  Board Fine  Poster
6. Fine  Green Great  Ok

II. Gạch chân phần đông chỗ không nên rồi sửa lại

1. How is you? I’m fine

________________________

2. What is you name?

 _____________________


3. It is an pencil

______________________-

4. How are your?

_______________________

5. What are this?

________________________

III. Viết câu bằng tiếng anh

1. Quý khách hàng thương hiệu là gì?:

2. Tôi thương hiệu là Nam:

3. Bạn có khỏe mạnh không?:

4. Nó là cái cây viết chì:

5. Đây liệu có phải là cục tẩy không?:

6. Đúng rồi:

7. Sai rồi. Nó là dòng thước:

8. Đây là trái địa cầu:

9. Đây gồm phải mẫu ghế không?:

10. Ngồi xuống:

IV. Hoàn thành đoạn hội thoại sau

You; How; fine; thanks; Hi;

A: Hello, Hanh. (1) ………………are you?

B: (2) .…………, Huong.

A: I’m (3).…………, thanks.

B: How are (4) ………………?

A: I’m fine, (5) ………………

V. Gạch bỏ một chữ cái làm sao cho thành từ có nghĩa

1. Penecil  2. Bokok  3. wehat  4. poester 5. chaair
6. ruiler 7. mape  8. mareker  9. deask  10. baug
11. creayon  12. boardo  13. eraseor 14. khello 15. thable
16. peno  17. wastesbasket  18. noame  19. galobe  đôi mươi. yoeu

VI. Trả lời câu hỏi sau phụ thuộc vào trường đoản cú gợi nhắc vào ngoặc

1. What’s your name? (Long)

………………………………………………………………

2. What’s this? ( a bag)

………………………………………………………………

3. Is this a book? (yes)

……………………………………………………………..

4. Is this a pencil? (No)

…………………………………………………………….

ĐÁPhường. ÁN

I. Khoanh tròn từ không giống cùng với ba trường đoản cú còn lại

1 - One; 2 - Wastebasket; 3 - ruler; 4 - red; 5 - fine; 6 - green;

II. Gạch chân gần như khu vực không đúng rồi sửa lại

1 - is thành are;

2 - you thành your;

3 - an thành a;

4 - your thành you;

5 - are thành is;

III. Viết câu bởi giờ đồng hồ anh

1 - What"s your name?

2 - My name is Nam.

3 - How are you?

4 - It"s a pencil.

5 - Is this an eraser?

6 - Yes, it is.

7 - No(, it isn"t). It"s a ruler.

8 - This is a globe.

9 - Is this a chair?

10 - Sit down.

IV. Hoàn thành đoạn hội thoại sau

1 - How; 2 - Hi; 3 - fine; 4 - you; 5 - thanks;

V. Gạch quăng quật một chữ cái làm sao để cho thành từ tất cả nghĩa

1. Pencil 2. Book 3. what 4. poster 5. chair
6. ruler 7. map 8. marker 9. desk 10. bag
11. crayon 12. board 13. eraser 14. hello 15. table
16. pen 17. wastebasket 18. name 19. globe trăng tròn. you

VI. Trả lời thắc mắc sau phụ thuộc từ bỏ nhắc nhở trong ngoặc

1 - My name is Long.

2 - It"s a bag.

3 - Yes, it is.

4 - No, it isn"t.

Đề tiếng Anh lớp 3 kì 1 có giải đáp - Đề số 7

I. Xếp các trường đoản cú tiếp sau đây theo như đúng cột chủ thể.

brown desk trắng chair cát eraser gray bird purple bag

Màu sắc

Đồ cần sử dụng học tập

Con vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Điền từ bỏ phù hợp vào chỗ trống

my a this am your color an your how what you

1. ______________ is a desk.

2. It’s _________ eraser.

3. __________ is this?

4. It’s ________ ruler.

5. What’s __________ name?

6. I _______ Jenny.

7. __________ name is Andy.

8. ___________ are you?

9. I’m fine. Thank _________.

10. What __________ is this? It’s a red và green book.

III. Trả lời thắc mắc.

1. What’s your name?

____________________

2. What’s color is your bag?

_____________________

IV – Chọn câu vấn đáp đúng trong những ngoặc, tiếp nối viết vào khu vực trống.

1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t)

2. _________ your hand down. (Raise/ Put)

3. _________ your desk. (Touch/ Close)

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick)

5. Hello! _________ name is John. (I / My)

V- Nhìn tnhóc con với viết câu vấn đáp.

VI- Nối những câu sinh hoạt cột A cùng với câu trái nghĩa ngơi nghỉ cột B.

A

B

1. Sit down.

2. Cthua thảm your book.

3. Take out your book.

4. Pichồng up your pencil.

5. Raise your hvà.

a. Put your h& down.

b. Put your book away.

c. Put your pencil down.

d. mở cửa your book.

e. Stvà up.

VII- Sắp xếp những từ bỏ đảo lộn thành câu có nghĩa.

1. name / your / Write /.

--------------------------------------------------------

2. the / Look / board / at /.

------------------------------------------------------


3. Be / please / quiet /.

--------------------------------------------------------

4. teacher / Point / the / to /.

---------------------------------------------------

5. desk / cảm ứng / your /.

-------------------------------------------------------

ĐÁP.. ÁN

I. Xếp các trường đoản cú tiếp sau đây theo đúng cột chủ thể.

Màu sắc: brown; white; gray; purple

Đồ dùng học tập tập: desk; chair; eraser; bag;

Con vật: cat; bird

II. Điền từ bỏ phù hợp vào nơi trống

1 - this; 2 - an; 3 - what; 4 - a; 5 - your;

6 - am; 7 - my; 8 - how; 9 - you; 10 - color;

III. Trả lời thắc mắc.

Học sinch trường đoản cú trả lời

1 - My name is My Le.

2 - it is xanh.

IV – Chọn câu vấn đáp đúng trong các ngoặc, tiếp nối viết vào nơi trống.

1 - is; 2 - Put; 3 - Touch; 4 - Pick; 5 - my;

V- Nhìn tma lanh và viết câu vấn đáp.

1 - yo - yo; 2 - robot; 3 - pen; 4 - bike/ bicycle;

VI- Nối các câu sống cột A với câu trái nghĩa sinh sống cột B.

1 - e; 2 - d; 3 - b; 4 - c; 5 - a;

VII- Sắp xếp những tự xáo trộn thành câu có nghĩa.

1 - Write your name.

2 - Look at the board.

3 - Be quite please.

4 - Point lớn the teacher.

5 - cảm ứng the desk.

Đề ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kỳ 1 gồm câu trả lời - Đề số 8

I. Em hãy điền a hoặc an

1. This is…………….. book.

2. Is this …………….chair?

- No, it isn’t. It is ……….desk.

3. Is this …………eraser?

- Yes, it is.

II. Em hãy viết thương hiệu của những bức tranh sau:

III. Em hãy thu xếp tự đảo lộn thành câu hoàn chỉnh:

1.is/ this/ what/ ?

…………………......................................

2. cat/ it/ a/ is.

…………………………………………..

3. a/ bag/ is/ this/ ?

…………………………………………

4. Yes,/ is/ it.

…………………………………………..

5. name/ your/ what/ is/ ?

……………………………………………..

6. is/ name/ Thuy/ my.

……………………………………………..

7. book/ a/this/ is.

…………………………………………….

8.is/ an/ eraser/ this/ ?

_ No,/ isn’t/ it. It/ a/ is/ ruler.

…………………………………………

IV. Em hãy bố trí lại các chữ cái để sản xuất thành một tự.

ĐÁP ÁN

I. Em hãy điền a hoặc an

1 - a; 2 - a - a; 3 - an;

II. Em hãy viết tên của những tranh ảnh sau:

1 - pencil; 2 - pen; 3 - eraser/ rubber; 4 - dog; 5 - desk;

6 - chair; 7 - cat; 8 - book; 9 - schoolbag; 10 - ruler;

III. Em hãy bố trí từ xáo trộn thành câu trả chỉnh:

1 - What is that?

2 - It is a cát.

3 - Is this a bag?

4 - Yes, it is.

6 - What"s your name?

7 - This is a book.

8 - Is this an eraser?

No, it isn"t. It is a ruler.

IV. Em hãy thu xếp lại những chữ cái nhằm sản xuất thành một trường đoản cú.

1 - black; 2 - brown; 3 - pink; 4 - red; 5 - orange;

6 - yellow; 7 - blue; 8 - purple; 9 - green; 10 - gray;

Xem tiếp 7 Đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kỳ 1 tất cả giải đáp khác

Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 tất cả lời giải không giống gồm trong file cài đặt.

Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn giờ Anh tất cả câu trả lời năm 20trăng tròn - 2021

Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 1 có tệp tin nghe năm 20đôi mươi - 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì một năm 20trăng tròn - 2021 số ít 2

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn giờ Anh năm 2020 - 2021 số ít 2

Đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì một năm 20trăng tròn - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn giờ Anh năm 20đôi mươi - 2021

Đề cưng cửng giờ Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 - 2021

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì một năm 2020 Tải nhiều

Trên đó là tổng thể 15 Đề giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 bao gồm lời giải. Mời Thầy cô, Quý prúc huynh tìm hiểu thêm các tư liệu Để học tập tốt Tiếng Anh lớp 3, các bài luyện tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit trực con đường, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học tập kì 2 lớp 3, ... được update thường xuyên bên trên backlinks.vn.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 4 Môn Toán, Bộ Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kì 2 Năm 2020


Bên cạnh team Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phú huynh tđê mê gia đội học tập:Tài liệu giờ đồng hồ Anh Tiểu học tập - vị trí cung cấp tương đối nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành riêng cho học sinh đái học (7 - 11 tuổi).