BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2013

  -  

De thi dai hoc tháng toan khoi b nam giới 2013

1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC NAÊM 2013−−−−−−−−−− Moân: TOAÙN; Khoái BÑEÀ CHÍNH THÖÙC Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt, khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà−−−−−−−−−−−−−−−−−−−I. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH (7,0 ñieåm)Caâu 1 (2,0 ñieåm). Cho haøm soá y = 2x3− 3(m + 1)x2+ 6mx (1), vôùi m laø tsi mê soá thöïc.a) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá (1) lúc m = −1.b) Tìm m ñeå ñoà thò haøm soá (1) coù nhị ñieåm cöïc trò A vaø B sao để cho ñöôøng thaúng AB vuoâng goùc vôùiñöôøng thaúng y = x + 2.Caâu 2 (1,0 ñieåm). Giaûi phöông trình sin 5x + 2 cos2x = 1.Caâu 3 (1,0 ñieåm). Giaûi heä phöông trình2x2+ y2− 3xy + 3x − 2y + 1 = 04x2− y2+ x + 4 =√2x + y +√x + 4y(x, y ∈ R).Caâu 4 (1,0 ñieåm). Tính tích phaân I =10x√2 − x2 dx.Caâu 5 (1,0 ñieåm). Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy laø hình vuoâng caïnh a, maët beân SAB laø tam giaùcñeàu vaø naèm vào maët phaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng ñaùy. Tính theo a theå tích cuûa khoái choùpS.ABCD vaø khoaûng caùch töø ñieåm A ñeán maët phaúng (SCD).Caâu 6 (1,0 ñieåm). Cho a, b, c laø caùc soá thöïc döông. Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa bieåu thöùcP =4√a2 + b2 + c2 + 4−9(a + b) (a + 2c)(b + 2c).II. PHAÀN RIEÂNG (3,0 ñieåm): Thí sinch chæ ñöôïc laøm moät trong nhì phaàn (phaàn A hoaëc phaàn B)A. Theo chöông trình ChuaånCaâu 7.a (1,0 ñieåm). Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy, đến hình thang caân ABCD coù nhì ñöôøngcheùo vuoâng goùc vôùi nhau vaø AD = 3BC. Ñöôøng thaúng BD coù phöông trình x + 2y − 6 = 0 vaø tamgiaùc ABD coù tröïc taâm laø H(−3; 2). Tìm toïa ñoä caùc ñænh C vaø D.Caâu 8.a (1,0 ñieåm). Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, mang lại ñieåm A(3; 5; 0) vaø maët phaúng(P): 2x + 3y − z − 7 = 0. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua A vaø vuoâng goùc vôùi (P). Tìm toïañoä ñieåm ñoái xöùng cuûa A qua (P).Caâu 9.a (1,0 ñieåm). Coù nhị chieác hoäp chöùa bi. Hoäp thöù nhaát chöùa 4 vieân bi ñoû vaø 3 vieân bi traéng,hoäp thöù hai chöùa 2 vieân bi ñoû vaø 4 vieân bi traéng. Laáy ngaãu nhieân töø moãi hoäp ra 1 vieân bi, tính xaùcsuaát ñeå 2 vieân bi ñöôïc laáy ra coù cuøng maøu.B. Theo chöông trình Naâng caoCaâu 7.b (1,0 ñieåm). Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy, cho tam giaùc ABC coù chaân ñöôøng cao haïtöø ñænh A laø H175; −15, chaân ñöôøng phaân giaùc trong cuûa goùc A laø D(5; 3) vaø trung ñieåm cuûa caïnhAB laø M(0; 1). Tìm toïa ñoä ñænh C.Caâu 8.b (1,0 ñieåm). Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, mang lại caùc ñieåm A(1; −1; 1), B(−1; 2; 3) vaøñöôøng thaúng ∆ :x + 1−2=y − 21=z − 33. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua A, vuoâng goùc vôùinhì ñöôøng thaúng AB vaø ∆.Caâu 9.b (1,0 ñieåm). Giaûi heä phöông trìnhx2+ 2y = 4x − 12 log3(x − 1) − log√3(y + 1) = 0.−−−−−−Heát−−−−−−Thí sinh khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu. Caùn boä coi thi khoâng giaûi đam mê gì theâm.Hoï vaø teân thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Soá baùo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bạn đang xem: Bài giải chi tiết đề thi đại học khối b năm 2013

*

The Ministry of Comtháng Sense: How khổng lồ Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, and Corporate BS Martin Lindstrom


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Trống Đồng Đông Sơn &Ndash; Quà Tặng Hoàng Gia, Trống Đồng Đông Sơn

*Xem thêm: Một Số Văn Bản Mẫu Giám Sát Đảng Viên Mới Nhất, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên Mới Nhất

Everytoàn thân Has a Podcast (Except You): A How-To Guide from the First Family of Podcasting Justin McElroy