Đề thi chọn học sinh giỏi tiếng anh 6 cấp huyện có đáp án và file nghe

  -  

150 đề thi học viên tốt tiếng Anh lớp 6

150 đề thi học sinh tốt lớp 6 môn Tiếng Anh bao gồm đáp án vị backlinks.vn học hỏi cùng đăng tải dưới đây đang là nguồn tài liệu khôn xiết phong phú và bổ ích góp chúng ta cải thiện chất lượng môn học. Tổng phù hợp đề thi gồm kèm lời giải, giúp các em học viên dễ dãi luyện tập với đối chiếu. Sau trên đây mời các bạn vào tham khảo.

Bạn đang xem: đề thi chọn học sinh giỏi tiếng anh 6 cấp huyện có đáp án và file nghe

I. Tổng hợp đề thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 mới

Bộ đề thi HSG tiếng Anh 6 tất cả giải đáp tiếp sau đây bao hàm những dạng bài tập giờ Anh cải thiện lóp 6 không giống nhau góp các em ôn tập phần lớn kĩ năng giờ đồng hồ Anh cơ bản cũng giống như ôn tập hầu hết chăm đề Từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trọng tâm công dụng.

Lưu ý: Quý khách hàng hiểu truy cập vào cụ thể từng mặt đường liên kết để xem thêm và download đề thi và đáp án.


Còn nữa ...

II. Sở đề thi học viên tốt lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh

Đề thi học sinh tốt giờ đồng hồ Anh lớp 6 số 1

I. Chọn tự tất cả phần gạch men chân được vạc âm khác đối với những từ bỏ còn lại

1. A. books B. pencils C. rulers D. bags

2. A. read B. teacher C. eat D. ahead


3. A. tenth B. math C. brother D. theater

4. A. has B. name C. family D. lamp

5. A. does B. watches C. finishes D. brushes

6. A. thành phố B. fine C. kind D. like

7. A. bottle B. job C. movie D. chocolate

8. A. son B. come C. trang chính D. mother

II. Chọn một trường đoản cú không cùng nhóm với những từ bỏ còn lại

1. A. never B. usually C. always D. after

2. A. orange B. yellow C. táo Apple D. blue

3. A. see B. thirsty C. hungry D. hot

4. A. carrot B. rice C. bread D. noodle

5. A. face B. eye C. month D. leg

6. A. you B. their C. his D. my


7. A. sugar B. bottle C. box D. tube

8. A. in B. but C. of D. under

III. Chọn câu trả lời đúng duy nhất (A, B, C hoặc D) để dứt các câu sau

1. She ………………. to the radio in the morning.

A. listen B. watches C. listens D. sees

2. My friend ………………. English on Monday & Friday.

A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to lớn eat any more.

A. hungry B. thirsty C. full D. small

4. ………………. bởi vì you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going to the ……………….. now. I want to buy some bread.

A. post office B. drugstore C. bakery D. toy store

6. Is this her …………………?

A. erasers B. books C. an eraser D. eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. thin B. small C. strong D. heavy

8. She doesn’t have ……………….. friends at school.

A. a B. some C. many D. much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have sầu D. Is hair of Mai

10. What does Lien vày when ……….. warm?

A. it B. it’s C. its D. they’re

11. ………………. you like a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. of toothpaste.

A. bar B. can C. tube D. box

13. What about …………….. to lớn Hue on Sunday?

A. to lớn go B. go C. going D. goes

14. Mr và Mrs Brown và their father have ……………… legs.

A. four B. six C. eight D. ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. winter B. autumn C. day D. summer

16. There are …………………. fingers in one hand.


A. two B. five C. ten D. one

17. My school …… three floors and my classroom is on the first floor.

A. have sầu B. has C. are D. is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. hospital B. post office C. restaurant D. cinema

19. Vietnam giới has two main ……………… each year.

A. seasons B. months C. weeks D. summers

20. It is twenty – five sầu past …………………….

A. fifty B. a quarter C. four o’clock D. eleven

IV. Em hãy điền một giới trường đoản cú thích hợp điền vào khu vực trống để chấm dứt các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. a house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store and she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I like the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. the wall, please.

7. The desk is (10)…………………. the chair và the bed.

V. Mỗi loại tiếp sau đây có một lỗi không đúng hày tìm và sử lại đến đúng

Eg: 0. He don’t lượt thích apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She and he goes lớn work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s khổng lồ go shopping!

5. They lượt thích watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t underst& what you are saying.

9. How much eggs vày you want?

10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

VI. Cho dạng đúng của đụng từ bỏ vào ngoặc

1. Your father……………….. (go) to lớn work by bike everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friover, Nam. She (do) her homework.

4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau bao gồm nghĩa thực hiện tự hoặc đội từ lưu ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?..........................................................................

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening.............................


3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.............................................................................

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………...........................

5. What/ there/ front/ your house?..........................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................……………………………………

7. My class/ start/ seven/ morning………..……………………………………………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..………………………………………………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy vậy now.…………………………………

Bộ đề ôn thi học viên giỏi lớp 6 môn Tiếng Anh số 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. one B. doctor C. box D. jog

2. A. thin B. there C. their D. brother

3. A. hi B. fine C. night D. this

4. A. and B. name C. thanks D. am

5. A. go B. overnight C. do D. moment

6. A. how B. now C .slow D. town

II. Choose the correct answer to lớn complete the following sentences.

1. There is ……sodomain authority in the can.

A. a

B. any

C. some

D .an

2. …….........weekends he usually goes fishing.

A. In

B .For

C. On

D. At

3. Hoa & I …............funny stories.

A. reading

B. am reading

C. is reading

D. are reading

4. How….............kilos of meat vì you want?

A .much

B. many

C. long

D. often

5. She wants …...........an English teacher.

A .being

B. to be

C. is

D. be

6. I bởi not go lớn school…........Sundays.

A. on

B. in

C. at

D. for

7. John likes sports very much. He usually plays …...........after school .

A. games & geography

B. soccer & literature

C. volleyball and soccer

D. volleyball and swimming

8. I…..........in the morning.

A. shower

B. take showers

C. take the shower

D. take a shower

9. What…...........your favorite food?

A. do

B. does

C. is

D. are

10. …….......does she go jogging? Once a week.

A. How often

B. How long

C. How about

D. How

III. Arrange the plural nouns in the columns :/s/ ,/z/, /iz according to their pronunciations. (2ms)

numbers, teachers, classes, days, books, games, students, days, places, desks

/ s /

/ iz /

/ z /

     

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box.(4ms)

near friends because likes village house end beautiful walks are

Lan lives in a(1) ............... with her father ,mother, sister. She lives in a small house . It is not very large but very (2).................. There is a garden in front of the (3) ................. In the garden there (4) beautiful flowers . She lives( 5) her school , so every morning she (6)............ lớn school with her (7).......... . Her classes star at seven and they (8)........... at eleven . She (9).......... studying English (10) ..........she love sầu to lớn read books in English.


V. Complete the sentences with the correct tense of the verbs. (4ms)

1. What you ……………..(vày ) now ?- I…………….. ( listen ) to music.

2. My mom always…………….. (go)lớn work early.

3. You often …………….. (eat ) vegetables for your breakfast ?

4. There …………….. (be)14 classrooms in your school ?

5. They …………….. (not play ) in the evenings .

6. She likes…………….. (read) but she (not read) now.

VI. Use the cues khổng lồ write complete sentences.(3ms)

1. What /he /want/ do?

=>...........................................................................................................................................

2. She / go / swyên / once a week.

=>...........................................................................................................................

3. I / always / eat / breakfast/six.

=>............................................................................................................................

4. What / weather/ lượt thích / Autumn ?

=>........................................................................................................................

5. When / hot / he / go / swim.

=>.............................................................................................................................

6. There / twenty oranges / one hãng apple / table

=>........................................................................................................

VII. Rewrite the second sentence so that it has the same meaning to lớn the first.(2ms)

1.There are forty students in my class.

=> My class has.............................................................................................

2. The flower garden is in front of the house.

=> The house......................................................................................

3. We usually ride to school.

=> We usually go.........................................................................................................

4. The school is big.

=> It is .....................................................................................................................................

VIII. Đặt câu hỏi mang lại thành phần được gạch ốp dưới :

1. Linch has milk và eggsfor breakfast .

Xem thêm: Hoạt Động Của Thị Trường Ngoại Hối, Tỷ Giá Ngoại Tệ

2. My father has lunch at trang chính.

3. Mai’s brother wants a glass of orange juice.

4. Miss Thu needs a kilo oftea.

5. Dung wants fiveboxes of chocolate.

6. He goes khổng lồ the cinema once a week.

7. Lan is going to live in Đài Loan Trung Quốc.

8. They are going lớn bring me some flowers.

9. Miss Hoa is going khổng lồ stay in a hotel tonight.

10. The Mekong Riveris the longest river in Viet Nam.

11. He speaks French.

12. I am from nhật bản.

13. A kilo is twenty thous& dongs.

14. She is going to lớn stay at hometomorrow.

IX. Đặt thắc mắc cho những câu vấn đáp sau:

1. What ......................................................... ?

I’m going to play tennis this Saturday.

2.Where .....................................................…?

My sister & her family live on Tran Phu Street.

3. How much ................................................ ?

There is some cheese in the fridge.

4. How many ................................................ ?

I want three eggs for my breakfast.

5. What time .................................................?

They often have sầu dinner at 8 every evening .

6. How often ............................................................ ?


She goes to the movies twice a month.

7. How ...................................................................... ?

He goes khổng lồ work by car.

8. What color ........................................................ ?

Her eyes are brown .

9. How long ........................................................ ?

I am going lớn stay in Hue for 5 days .

10. Where ................................................................. ?

He is from Australia

XI. Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi:

1. Every morning, Bi gets up at six. He watches his face & brushes his teeth. At six – thirty he eats breakfast, then he goes to school. At twelve sầu thirty, he goes trang chủ & has lunch. In the afternoon, he plays soccer. In the evening, he does his homework, then watches television.

1. What does Bi do?

..............................................................................................................................................

2. What time does he get up every morning?

......................................................................................................

3. What does he bởi vì after breakfast?

...................................................................................................................

4. Does he go to lớn school in the afternoon?

.........................................................................................................

5. What does he vị in the evening?

..................................................................................................................

2. Thu’s school is in the đô thị. It’s on Tran Phu Street . It ‘s a big school . It has three floors and twenty classrooms. Thu is in grade six. Her classroom is on the second floor. Thu goes lớn school in the morning. She has classes from seven to half past eleven.

1. Is Thu’s school small or big?

.........................................................................................................

2. How many classrooms are there in her school?

.........................................................................................................

3. Where is her classroom?

.........................................................................................................

4. What time bởi her classes start?

.........................................................................................................

3. Miss Trinh is ..........................singer. She is small ...............thin. She ...............long blachồng hair and .......................oval face. ........................has blachồng eyes, ....................small nose và full lips. She ...............young and .........................

1. What does Miss Trinch do?

.........................................................................................................

2. Is she fat or thin?

.........................................................................................................

3. What color is her hair?

.........................................................................................................

4. Does she have an oval face?

.........................................................................................................

5. Is she young or old?

.........................................................................................................

4. Miss Van is my teacher. She‘s twenty-five years .................... She .......................very beautiful. She .....................an oval face & round blaông chồng eyes. ..........................lips are full . ..................has long brown hair và a straight nose. Her ........................food is fish ...............her favorite drink is orange ............................ .

1. What does Miss Van do?

.........................................................................................................

2. How old is she?

.........................................................................................................

3. Is she very beautiful ?

.........................................................................................................

4. Does she have a round face or an oval face?

.........................................................................................................

5. What color is her hair?

.........................................................................................................


6. What food does she like best?

.........................................................................................................

Đề thi học viên giỏi giờ Anh lớp 6 số 3

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1/ a; cottage

2/ a; climbing

3/ a; sound

4/ a; problem

5/ a; grew

6/ a; oversea

7/ a; show

8/ a; tour

9/ a; conduct

10/ a; always

b; village

c; basket

b; amount

b; popular

b; threw

b; feel

b; folder

b; proud

b; culture

b; delicious

c; luggage

c; subway

c; country

c; convenient

c; knew

c; living

c; money

c; pronounce

c; double

c; ours

d; stage

d; club

d; noun

d; rod

d; flew

d; mean

d; shoulder

d; sound

d; lunch

d; themselves

II. Choose the correct answer lớn complete the following sentences.

1. There …………… a book & five sầu notebooks on the table.

A- is B- are C- am D- do

2. We usually use.............. hour to lớn play sports.

A- a B- an C- the D- some

3. Miss Lan has ……………….

A- blaông chồng round eyes

B- eyes round black

C- round blaông chồng eyes

D- eyes blachồng round

4. My brother …………….. soccer when it is cold.

A- play B- playing C- lớn play D- plays

5. My father always goes khổng lồ work ……………. his oto.

A- by B- on C- in D- at

6. Are there …………….. apples in the fridge?

A- some B- any C- an D- the

7. Thu và Nga help ……………… mother after school.

A- she B- they C- their D- her

8. You can ……………….. vegetarian meals in a lot of restaurants now.

A- get B- getting C- gets D- to get

III. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

My sister and I go to school in the morning & (1- come) home in the afternoon.

Our mother (2- go) to the market at half past seven. She (3- get) food for the family.

Our father goes home at six everyday. He (4- watch) television in the evening.

Today (5- be) Sunday, we are at home and we (6 - clean) our house. We (7- work) & talking at the moment. We (8- feel) very happy.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

IV. Fill in the blank with one suitable word.

This (1)……… Smith’s room. You can see, his room is not very large. (2)………. are two chairs, a table, a bed, a wardrobe (3)……….. a bookshelf in his room. The table is near (4) ……….. window. There is an ink- pot, some books và (5) ……… English- Vietnamese dictionary on the table. The bed is on the right. There are also some books and newspapers on the bed. The wardrobe is opposite the bed. Smith has many clothes. (6) ………. clothes are all in the wardrobe. The bookshelf is (7)…….. the wall. There are many (8)………. on it.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

V. Rewrite these following sentences with the word provided keep meaning as the root one.

1. Apple juice is her favorite drink.

→She ……………………………………………………………………………….....

2. How many oranges vì chưng you want?

→ How many oranges would …………………………………….…………….……?

3. How much is a bowl of noodles?

→ How much does …………………………................................................................?

4. There are many students in our class.

→ Our class ……………………………..................................................................

5. Why don’t we sing an English song?

→What about ……………………………………………………………..………?

6. My sister cycles to the supermarket.

→ My sister goes …………………………………………….………………………

VI. Give sầu right word formation for the following word.

She is very ………………...(beauty) Mai’s sister is a ………………….(sing). It is very ………........... in the đô thị. (noise) Her …………….. are small and Trắng. (tooth) There are two ……………… in his office. (secretary) Do you know the …………….. of this book? (write) This is my favorite chair. It’s so ……………... (comfort) My father often ………………. his work at 4.30. (finish)

VII. Arrange these sentences in order khổng lồ make a meaningful dialogue.

Yes, I lượt thích it very much. Do you play soccer? What is the weather lượt thích in your country in the summer? Yes, I usually play with my friends.

Answer : ……………………………………………………

So what vị you do when it’s hot? It’s very hot. I often go swimming. Do you lượt thích hot weather?

VIII. Read the letter then choose the best answer khổng lồ complete it

Dear Sir,

I (... 1...) Alexandria with my brother (... 2…) October 21st khổng lồ 23rd. Do you (... 3…) a double room with a shower for these dates? How (...4...) is the room? We would lượt thích a room facing (...5...), if it is possible. Is there a restaurant in the hotel? We(...6...) meat but we (... 7…) all other kinds of food.

We (...8 …) arriving in Alexandria (... 9…) about 6 o’cloông chồng on Friday evening. We plan khổng lồ leave the hotel (... 10 …) Sunday morning. I look forward to hearing from you soon.

Your faithfully,

Peter

1. A- am visiting B- visit C- visited D- visits

2. A- from B- between C- for D- at

3. A- has B- have C- having D- to lớn have

4. A- many B- long C- much D- far

5. A- sea B- a sea C- some sea D- the sea

6. A- not eat B- don’t eat C- aren’t eating D- not eating

7. A- are like B- liking C- lượt thích D- am liking

8. A- am B- is C- are D- have

9. A- on B- in C- to lớn D- at

10. A- in B- on C- at D- to

IX. Read the text then answer the question.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Tìm Kiếm Nội Dung File Trong Win 10, 7, 3 Ways To Make Windows 7 Search File Contents

My uncle Terry Miller lives in London. He teaches math at a school in London. He goes to lớn work every working day. He has two days off a week: Saturday & Sunday. He has a xe đạp but he never cycles to lớn work because it is far from his house khổng lồ his school. The school starts at 8.00 a.m, & finishes at 4.00 p.m. After work he usually plays tennis or goes swimming in the swimming pool. He comes baông xã home at 7.00, & has dinner. After dinner, he is always busy marking his students’ papers. Sometimes he watches T.V. He never plays soccer, but he likes watching soccer matches on T.V. He feels happy with his job.