Đề Thi Toán Rời Rạc Khoa Học Tự Nhiên

  -  
De Haan L., Koppelaars T. Applied Mathematics For Database Professionals (Apress, 2007)(Isbn 1590597451)(405s)_Csdi_.Pdf

Giới thiệu, văn bản môn học tập

��M�NH �1. M�nh �. K� hi�u m�nh �. Ph�p t�nh m�nh �.2. D�ng m�nh �. B�ng ch�n tr�.3. Quy t�c thay th� th� I. Quy t�c thay th� th� II.4. C�c lu�t logic: + Giao ho�n. K�t h�p. Ph�n ph�i. + Ph� �nh c�a ph� �nh. De Morgan. + K�o theo. T��ng ��ng. + Liy �ng. Ph�n t� b�. Trung h�a. Th�ng tr�. + H�p th�. R�t g�n. + �n gi�n. M� r�ng.5. Ch�ng minh m�nh � l� h�ng �ng, h�ng sai, d�ng m�nh � l� t��ng ��ng logic, h� qu� logic (L�p b�ng ch�n tr�, ph��ng ph�p thay th�).6. Quy t�c suy di�n: + Ph��ng ph�p kh�ng �nh. + Ph��ng ph�p ph� �nh. + Quy t�c tam o�n lu�n. + Quy t�c tam o�n lu�n r�i. + Ch�ng minh theo tr��ng h�p. + Ch�ng minh b�ng ph�n ch�ng. + Ph�n v� d�.V� T�1. V� t�. L��ng t�.2. Ph� �nh m�nh � l��ng t� h�a.3. Bi�n �i m�nh � l��ng t� h�a m�t v� t� theo nhi�u bi�n �c l�p.4. Quy t�c �c bi�t h�a ph� d�ng. Quy t�c t�ng qu�t h�a ph� d�ng.T�P H�P1. Ph�p to�n tr�n t�p h�p: + Ph�p h�p. + Ph�p giao. + Hi�u. + Hi�u �i x�ng. + Ph�n b�. + T�ch Descartes.2. T�nh ch�t ph�p to�n tr�n t�p h�p: + Giao ho�n. K�t h�p. Ph�n ph�i. + De Morgan. + Liy �ng.3. S� ph�n t� c�a t�p h�p h�u h�n.�NH X�1. �nh x�. K� hi�u �nh x�.2. Ph�n lo�i �nh x�: �n �nh. To�n �nh. Song �nh. �nh x� ng��c.PH�P �M1. Nguy�n l� c�ng. Nguy�n l� nh�n.2. Ho�n v�. Ch�nh h�p. T� h�p.3. Ho�n v� l�p. T� h�p l�p.4. Nguy�n l� Dirichlet.5. Khai tri�n nh� th�c Newton: C� b�n. M� r�ng.H� TH�C � QUY1. H� th�c � quy tuy�n t�nh c�p k. H� th�c � quy tuy�n t�nh thu�n nh�t c�p k.3. Nghi�m t�ng qu�t. Nghi�m ri�ng.4. Gi�i h� th�c � qui: + H� th�c � quy tuy�n t�nh thu�n nh�t c�p k. + H� th�c � quy tuy�n t�nh c�p k.QUAN H�1. Quan h�.2. T�nh ch�t quan h� (Ph�n x�, �i x�ng, ph�n x�ng, b�t c�u).3. Bi�u di�n quan h�.4. Quan h� t��ng ��ng. L�p t��ng ��ng.5. Quan h� th� t�. Th� t� t�ng qu�t. Th� t� t� i�n. Bi�u � Hasse (Ph�n t� t�i �i, ph�n t� t�i ti�u, ph�n t� l�n nh�t, ph�n t� nh� nh�t, ch�n tr�n, ch�n d��i).�I S� BOOL V� H�M BOOL1. �i s� Bool.2. H�m Bool. B�ng ch�n tr�. C�c ph�p to�n.3. T� �n. �n th�c. T� t�i ti�u. T� t�i �i. C�ng th�c a th�c.4. D�ng n�i r�i ch�nh t�c. D�ng n�i li�n ch�nh t�c. C�ng th�c a th�c t�i ti�u.5. M�ng logic.