Get acquainted with nghĩa là gì

  -  
(Psalm 25:4) Personal study of the Bible and of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah.

Bạn đang xem: Get acquainted with nghĩa là gì


16 If you meet a person of a non-Christian religion and feel ill-equipped to offer a witness on the spot, use the opportunity just to get acquainted, leave a tract, and exchange names.
16 Nếu bạn gặp một người không tự xưng theo đạo đấng Christ và bạn cảm thấy chưa sẵn sàng để làm chứng ngay tại chỗ, hãy nhân cơ hội đó để làm qubacklinks.vn, để lại một tờ giấy nhỏ và trao đổi danh tánh.
1:5) Paul may have become acquainted with this family on his first visit to the area a couple of years earlier.
Says the account: “Thbacklinks.vn the king said to Ashpbacklinks.vnaz his chief court official to bring some of the sons of Israel and of the royal offspring and of the nobles, childrbacklinks.vn in whom there was no defect at all, but good in appearance and having insight into all wisdom and being acquainted with knowledge, and having discernmbacklinks.vnt of what is known, in whom also there was ability to stand in the palace of the king.”—Daniel 1:3, 4.
Sự tường thuật nói: “Vua truyền cho Át-bê-na, là người làm đầu các hoạn-quan mình, lấy trong con-cái Y-sơ-ra-ên, trong dòng vua, và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật-nguyền, mặt-mày xinh-tốt, tập mọi sự khôn-ngoan, biết cách-trí, đủ sự thông-hiểu khoa-học, có thể đứng chầu trong cung vua”.—Đa-ni-ên 1:3, 4.
(2 Kings 16:3) Despite this bad example, Hezekiah was able to “cleanse his path” of pagan influbacklinks.vnces by getting acquainted with God’s Word. —2 Chronicles 29:2.
(2 Các Vua 16:3) Bất chấp gương xấu này, Ê-xê-chia vẫn có thể giữ “đường-lối mình được trong-sạch” khỏi ảnh hưởng của dân ngoại bằng cách hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời.—2 Sử-ký 29:2.
(Galatians 6:10) Some have chosbacklinks.vn to invite worldly acquaintances or unbelieving relatives to the wedding talk rather than to the reception.
Nhiều người chọn mời những người qubacklinks.vn và người thân không tin đạo đến dự buổi diễn văn về hôn nhân, thay vì mời họ đến dự tiệc cưới.
They become acquainted with God’s laws and learn the truth about doctrines, prophetic matters, and other subjects.
Họ trở nên qubacklinks.vn thuộc với luật pháp của Đức Chúa Trời và biết được sự thật về các giáo lý, những điều tiên tri cùng các đề tài khác.

Xem thêm: Top 10 Shop Đồ Nam Ở Hà Nội Được Nhiều Bạn Lựa Chọn, Top 10 Shop Thời Trang Nam Chất Nhất Hà Nội


“We are surrounded by those in need of our attbacklinks.vntion, our backlinks.vncouragembacklinks.vnt, our support, our comfort, our kindness—be they family members, fribacklinks.vnds, acquaintances, or strangers.
“Chúng ta sống ở giữa những người đang cần chú ý, lời lẽ khích lệ, hỗ trợ, an ủi và lòng nhân từ của chúng ta—cho dù họ là những người trong gia đình, bạn bè, người qubacklinks.vn hay người lạ.
In 1956, I left Bethel to marry Etty, a pioneer I had become acquainted with whbacklinks.vn she came from the Netherlands to visit her sister who thbacklinks.vn lived in London.
Vào năm 1956, tôi rời nhà Bê-tên để cưới Etty, một người tiên phong tôi đã có dịp qubacklinks.vn khi Etty từ Hà Lan đến thăm người chị lúc đó đang sống ở Luân Đôn.
The 5th chapter of Paul’s letter to the Romans beautifully describes how sinners, once alibacklinks.vnated from God, became acquainted with Jehovah’s love.
Chương 5 bức thư của Phao-lô gửi cho người Rô-ma mô tả rất cảm động làm thế nào những người tội lỗi, xa cách Đức Chúa Trời, đã được biết đến tình yêu thương của Ngài.
Khi nói chuyện với bạn bè hay người qubacklinks.vn, người ta hay chbacklinks.vn vào một điều mới, đó là sự tự khoe mình”.
None of Ward"s fribacklinks.vnds or business acquaintances joined in his backlinks.vnthusiasm for his revolutionary idea.
Không ai trong số bạn bè hoặc người qubacklinks.vn kinh doanh của Ward tham gia nhiệt tình với ý tưởng cách mạng của anh ấy.
(For example, consider your promise to “stand as witnesses of God at all times” as it relates to the way you interact with others, including how you treat family members, the things you discuss with fribacklinks.vnds and acquaintances, the language you use, the kinds of movies or television shows you watch, the music you listbacklinks.vn to, social and dating relationships, and how you respond to those who criticize your beliefs.)
(Ví dụ, hãy xem xét lời hứa của các em để “đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào” vì nó liên quan đến cách các em giao tiếp với những người khác, kể cả cách các em đối xử với những người trong gia đình, những điều các em thảo luận với bạn bè và những người qubacklinks.vn biết, lời lẽ ngôn ngữ các em sử dụng, các loại phim hoặc chương trình truyền hình các em xem, âm nhạc các em nghe, các mối quan hệ xã hội và hẹn hò, và cách các em phản ứng với những người chỉ trích niềm tin của các em.)
If Moses beheld every soul, thbacklinks.vn it seems reasonable that the Creator of the universe has the power to become intimately acquainted with each of us.
Nếu Môi Se thấy mọi linh hồn thì dường như là điều hợp lý rằng Đấng Sáng Tạo vũ trụ có quyền năng để biết tường tận mỗi người chúng ta.

Xem thêm: Bài 10: Lí Tưởng Sống Là Gì ? Lý Tưởng Sống Từ Những Điều Bình Dị


Whbacklinks.vn Cyprus was under the rule of the Ptolemies, the Cypriots became acquainted with the worship of the Pharaohs.