Get hold of là gì

 - 
Nghĩa rộng:

Kiếm được loại gì đó, mang được cái nào đấy, thường là một trong cách khó khăn, có thể là vì chiếc đó không tồn tại nhiều (khổng lồ acquire or obtain something)

Tiếng Việt tất cả giải pháp sử dụng tương tự:

Kiếm được, tìm được, moi được, móc được…

Ví dụ: