BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 1: BACK TO SCHOOL CÓ ĐÁP ÁN

  -  
... doesn’t have _ friends at her new school a many b any c some d a và b 30 How far is it _ your house school ? a at / khổng lồ b between / và c from / lớn d from / with 31 They usually buy ... miễn tổn phí 36 School stars o’clochồng in the morning a on b in c at d from 37 She has _ of friends in the a some b any c lots d lot 38 They will _ badminton next Sunday a to lớn play b ... her class a harder to lớn b harder than c more hard lớn d more hard than 23 “ ” are you so late ? a When b What c How d Why 24 Jane và I are _ the same class _ school a at / at b...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1: back to school có đáp án


*

... parents still live in Nha Trang She comes khổng lồ Hồ Chí Minh City lớn study English at an International School Her new school is bigger than her old school in Nha Trang The school is high và has more floors.Her ... Tải tư liệu, văn uống quy định, biểu mẫu mã miễn mức giá 10 How long is it from here to lớn her house? -…………………… VI Write questions: My father goes to lớn work by motorxe đạp They live with their grandmom ... the teacher in her new school? VI Put the word in the correct order khổng lồ have meaningful sentences: 1, smaller/ one/ Lan’s/ than/ new/ old/ is/ her/ school ...
*

... the center of Ha Noi, so (6) ……………… is about kilometers from his new house (7) ……………… school Every day Minch gose to school (8) ………………bike Minc is unhappy because he dosen’t (9) ……………… many friends ... SMALL Today Lien is ………………… his because she misses her parents.HAPPY Trung’s new house is ……………… than his old one BIG They are ………………… lớn there teacher TALK There are thirty-six ………………… in our school ... sau Minh is my new classmate He now staying (1)……………………his brother in Ha Noi, but he’s (2) ……………… Bac Giang Town và his parents still (3)…………………… There Minh’s brother’s house is smaller (4) ……………...
*

... Minch City Her school is not far from her house –about one kilometer, so she goes to school by bike Her new school is bigger than her old school There are a lot of students in her new school But ... with her friends It is one kilometer from her house lớn her school She goes to school by bus Her new school is bigger than her old school She is unhappy She misses her parents & ... (like) lớn play in the park She _ (not / live) with her parents Lan (brush) her teeth after meals The students (not / go) to school on Sunday Nga ( talk) to her friends...
*

... classmate where helshe lives, how far it is from his / her house khổng lồ school, và how he/she goes lớn school Then fill in the survey form (Hỏi các bạn lớp em nơi các bạn sinh sống, trường đoản cú nhà của bạn cho ngôi trường bao xa bàn sinh hoạt ... your house lớn school? - It’s about one kilometre và a half (1 số rưỡi) a - How far is it from your house khổng lồ the market? - It’s about two kilometres b - How far is it from your house to lớn the movie ... What grade are you in? You friend: I’m in Grade Seven You: What school are you going to? You friend: I’m going lớn Phan Đinh Phung School You: What’s your address? VnDoc - Tải tài liệu, vnạp năng lượng pháp...
*

... What school are you going to? You friend: I’m going to Phan Đinc Phung School You: What’s your address? You friend: I’m living at 15 Le Loi Street, Ward 2, District Name: Nam Van Nguyen Age: 12 ... 10 Le Lai Street, Ward 10 , District You: How far is it from here? You friend: About two miles You: How you go to lớn school? You friend: By bus Name: Hung Van Le Address: 10 Le Lai street, Ward 10 , ... classmate where helshe lives, how far it is from his / her house to school, và how he/she goes khổng lồ school Then fill in the survey khung (Hỏi các bạn lớp em nơi bạn sinh sống, từ nhà bạn mang đến ngôi trường bao xa bàn sinh hoạt...
... parents still live in Nha Trang She comes to lớn HCM City lớn study English at an International School Her new school is bigger than her old school in Nha Trang The school is high and has more floors.Her ... Tải tư liệu, văn uống quy định, biểu mẫu mã miễn phí 10 How long is it from here lớn her house? …………………… VI Write questions: My father goes khổng lồ work by motorbike They live sầu with their grandmom ... the teacher in her new school? VI Put the word in the correct order to lớn have meaningful sentences: 1, smaller/ one/ Lan’s/ than/ new/ old/ is/ her/ school ...
... kilometers from his new house (7) ……………… school Every day Minc gose to lớn school (8) ………………xe đạp Minh is unhappy because he dosen’t (9) ……………… many friends in Ha Noi He also (10 ) …………… his parents và ... SMALL Today Lien is ………………… his because she misses her parents.HAPPY Trung’s new house is ……………… than his old one BIG They are ………………… khổng lồ there teacher TALK There are thirty-six ………………… in our school ... …………… big …………… uncle …………… happy ……………… grandfather …………… good ……………… similar …………… noisy ……………… 10 interviewer …………… ...

Xem thêm: Câu 2: Trình Bày Cơ Chế Sinh Con Trai Con Gái Ở Người, Trình Bày Cơ Chế Sinh Con Trai, Con Gái Ở Người


... ( talk) to on the phone now, Minh? 13 Where _ your new friend (live) , Nga? -> She (live) on Hang Bac Street 14 (be) you in class 7A1? -> I _ (be) in class 7D IV Put ... summer 10 She (not live) in HaiPhong thành phố 11 She (not study) on Friday 12 She (live) in a house? 13 Where you (live)? 14 You (speak) English? ... Minc City Her school is not far from her house –about one kilometer, so she goes to school by bike Her new school is bigger than her old school There are a lot of students in her new school But...
... _ friends at her new school a many b any c some d a & b 30 How far is it _ your house school ? a at / khổng lồ b between / & c from / khổng lồ d from / with 31 They usually buy ... biểu chủng loại miễn giá tiền 21 She doesn’t have friends a much b many c a lot of d b và c 22 Hoa works _ other students in her class a harder to lớn b harder than c more hard lớn d more hard than ... _ badminton next Sunday a lớn play b play c plays d playing c Which d How 39 _ class are you in ? a Where b How many 40 Her parents live sầu Ha Noi a in b on c at d khổng lồ ...
... trợ rượu cồn tự tốt đụng từ bỏ Be, ta sử dụng lại trợ hễ từ giỏi hễ từ Be cấu trúc câu với Too So Too đứng cuối câu So dẫn đầu câu cùng với đảo ngữ công ty ngữ rượu cồn từ bỏ Ex: Hoa is in class 7A I am, too./ So ... khỏe mạnh But: Nice lớn meet you again: vui gặp lại chúng ta II Ngữ pháp Tiếng Anh Unit lớp A Indefinite quantifiers - Từ số lượng bất định: Many, much, a lot of, lots of, plenty of 1/ Many - Much (nhiều): ... So am I (Hoa lớp 7A Tôi vậy) Tan can swlặng fast Minc can, too./ So can Minch (Tan tập bơi nhanh khô Mình vậy) VnDoc - Tải tư liệu, văn pháp nguyên tắc, biểu chủng loại miễn phí tổn Nếu câu trả lời gồm động trường đoản cú thường xuyên, ta...
... cùng với Too So phụ thuộc vào câu tiếng nói Nếu câu lời nói bao gồm trợ đụng từ xuất xắc cồn tự Be, ta cần sử dụng lại trợ hễ từ tốt hễ tự Be cấu tạo câu với Too So Too đứng cuối câu So dẫn đầu câu với hòn đảo ngữ chủ ngữ ... từ bỏ Ex: Hoa is in class 7A I am, too./ So am I (Hoa lớp 7A Tôi vậy) Tan can swlặng fast Minc can, too./ So can Minc (Tan tập bơi nkhô hanh Mình vậy) Nếu câu trả lời bao gồm động tự thường xuyên, ta sử dụng trợ động từ bỏ ... Tải tư liệu, văn uống pháp vẻ ngoài, biểu mẫu mã miễn giá tiền All: tất With: cùng với Relative: bà Uncle: chụ, bác Because:vì chưng But: New: II Ngữ pháp Tiếng Anh Unit lớp A Indefinite quantifiers - Từ số lượng bất định:...
... Unit 1: BACK TO SCHOOL Lesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 and 12) 1.Listen New words • Nice ( adj ) • Again ( adv ) • See (v) • Meet (v) • Classmate (n) Model sentence: • Nice to see/ ... (7A) • So am I/ I am, too • How are you? Answer key: a) What is the new girl’s name? - Her name’s Hoa b) What class is she in? - She is in class 7A c) Who is also in class 7A? - Nam is also in class ... 7A? - Nam is also in class 7A 3 Listen S1: Good morning My name’s Tan afternoon S2: Nice to lớn meet you, Nga My name’s Nam see Are you a new student? S1: Yes I’m in class 7A S2: Oh, so am I Homework:...
... …………… to Ben Thanh market? a get b lớn get c getting The souvenir siêu thị is ………… the bookstore và the khách sạn a opposite b between c next to lớn How ………… is it from Ha Noi to Ho Chi Minh? – About 1 ,70 0km ... helped her make the dress? f I went to lớn the movies _ _ _ _ _6 _ IV/Cho dạng khứ đọng hễ từ: khổng lồ make _ to cut to lớn watch lớn buy _ lớn teach khổng lồ arrive sầu V/ Đặt hễ từ bỏ sau vào ... letter to lớn Ha Noi a to lớn sover b sending c skết thúc It ………………… about two hours lớn get there a gets b has c takes How ………… does it take khổng lồ get lớn Ha Noi by coach? a far b long c much How much is that altogether?...

Xem thêm: Đăng Ký Làm Đại Lý Thẻ Cào Điện Thoại Giá Sỉ Uy Tín, Bán Thẻ Cào Điện Thoại Online Chiết Khấu Cao


... I/Vocabulary:  II/True - False statements prediction:  Hoa is a new student in class 7A True - False statements: 1/ Hoa is from Hue 2/She lives with her parents in Hanoi uncle và aunt 3/She has ... IV/Homework:  - Write a short paragraph about 80 words about you và your school - Write the text again & change from “Hoa” khổng lồ “I” Thank you for your attention! ... Warm-up: Word square Key: student,happy,live sầu school, big,uncle,old, new aunt, friover parent S C H O O L D T T B I Q H N U N C L E A E D U J I...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn uống Tài liệu new Chủ đề tài liệu new đăng sản xuất cv xin vấn đề cunghocvui tìm kiếm tìm giao thương mua bán nhà khu đất Giỏi tin học tập Documento lớn Dokument nắm tắt văn phiên bản trong trái tim chị em đánh nhau cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em thuộc bố mẹ đi thăm chiêu tập người thân vào Dịp lễ tết đặc điểm tầm thường với sứ mệnh của ngành ruột khoang tmáu minch về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn uống từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập vật dụng lý 8 chuyện cũ vào đậy chúa trịnh giải bài xích tập trang bị lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc biên soạn bài cô bé bỏng cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve nhỏ trau củ