Giáo án tiếng anh lớp 10 trọn bộ

  -  
backlinks.vn xin gửi tới những thầy cô giáo bộ Giáo án môn giờ Anh lớp 10. Giáo án được soạn theo hiệ tượng giáo án điện tử vô cùng tiện lợi mang lại thầy cô tham khảo và giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí thời gian soạn giáo án ship hàng cho việc huấn luyện và đào tạo. Mời các thầy cô cùng cài về để thấy trọn bộ giáo án môn giờ Anh lớp 10. Chúc thầy cô và những em bao gồm ngày tiết học xuất xắc với hữu ích.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 10 trọn bộ

Trọn bộ giáo án giờ Anh lớp 10 cả năm

The 1stperiod

Grade 10Theme: Guiding how khổng lồ learn & lớn bởi vì English testsTime: 45 minutesI. Objectives:1. Educational aim: Students know about English book in grade 102. Knowledge:Student know: - How khổng lồ learn English in grade 10- How lớn bởi English tests
- How khổng lồ use student’s book and workbook3. Skill: - Reading- Speaking- Listening- Writing- Doing English testsII. Teaching aids: Student’s book, student’s workbook, dictionary, some chạy thử papers, etc.III. Procedure:Teacher’s activitiesStudents’ activitiesNotesWarm-up :(7 minutes)- Introduce khổng lồ students about the teacher- Ask students about their names and English knowledge etc.Guiding: 35 minutes1. Guiding student’s book and workbook:* Introduce khổng lồ students how khổng lồ use their book & workbook* Introduce to students how lớn learn reading, speaking, listening, writing, language focus in their books and how lớn vì the exercises in their books2. Guiding English tests in grade 10:* Introduce lớn students about oral tests, 15 minute tests, 45 minute tests, etc. and how to lớn vị them* The tests in grade 10 include:reading : 25%listening: 25%writing: 25%language focus: 25%3. Guiding other books và tape, disc, etc.

Xem thêm: Mua Hàng Có Phát Sinh Chi Phí Vận Chuyển Mua Hàng Hạch Toán Vào Đâu

Homework: 3 minutes- Ask students to lớn prepare textbook, notebooks and the things for learning andprepare lesson reading - Unit 1- Listen to the teacher- Answer the teacher’s questions- put the student’s book và workbook on the table- listen to lớn the teacher & look through the books- Listen khổng lồ the teacher- listen khổng lồ the teacher and write down the things which will be prepared at home

.........................

The 2nd period

Grade 10 Theme: A day in the life of...

Xem thêm: Kính Thưa Quý Vị Đại Biểu

Unit 1 ReadingTime: 45 minutesI. Objectives:1. Educational aim: Students should know what a farmer’s day of work is và sympathize with farmers’ everyday work2. Knowledge:- General knowledge: Students know about activities on a day in the life of farmers- Language: Sentences and expression for describing someone’s daily routines- New words: Words related lớn a farmer’s daily work3. Skills: Guessing meaning in context, scanning for specific information và passage comprehensionII. Method: Integrated, mainly communicativeIII. Teaching aids: Student’s book và pictures showing farmers’ daily routines, etc.IV. Procedure:Teacher’s activitiesStudents’ activitiesNotesWarm-up: (5 minutes)- Lead out the hvà out & introduce how lớn put the name of the job on its place1. teacher2. doctor3. worker4. seller5. farmer- Ask students some questionsWhere does a teacher work?Where does a worker work?Where does a farmer work?……………………………- Let students underst& more about the life of a farmer, today we learn Unit 1- part A: ReadingBefore you read : (7 minutes)- Ask students lớn use the suggestion in their books khổng lồ work in pairs- Ask and answer questions about your daily routine- Listen to lớn students & correct pronunciation & grammar if necessary- Ask students khổng lồ look at the picture in the book- Show students khổng lồ know about farmers’daily routineWhile you read : (23 minutes)- Ask students lớn look through the passage & read in silence- Help students read the passage- Explain pronunciation và meaning of new words which appear in the passageTask 1 : (3 minutes)- Ask students to lớn choose the option A, B or C that best suits the meaning of the italicised words- Let students work individual or in groups- Help students if necessaryKeys: 1C; 2C; 3A; 4ATask 2: (4 minutes)- Ask students khổng lồ answer the following questions- Ask students look through the passages then try to lớn answer the questions in right way- Let them work in pairs- Help students if necessary(the answers in the passage)Task 3: (6 minutes)- Ask students to lớn scan the passage và make brief note about Mr Vy & Mrs Tuyet’s daily routines- Walk round the classroom và correct mistakesAfter you read : (8 minutes)- Ask students lớn cthua their books- Ask them khổng lồ talk about Mr Vy & Mrs Tuyet’s daily routines or their parents’ daily routines- Listen to lớn students and correct mistakestrang chủ work: (2 minutes)- Ask students to lớn write a passage about a farmer’s daily routines (80 words)- Ask students to lớn vì chưng Reading exercise of Unit 1 in workbook & prepare Part B : Speaking at home- xuất hiện the book- Listen to the teacher- Look at the blackboard và put two words together1.b 2.c 3.e 4.a 5.d- Answer questions:He works in a schoolHe works in a factoryHe works in the field- Listen to lớn the teacher and open the book – Unit 1, part A: reading- Look at the book, listen khổng lồ the teacher và work in pairs:*A: What time do you often get up?B: I often get up at six*C: What bởi vì you often vị in the evening?D: I often vì chưng my trang chính work and watch T.V- Look at the picture- Listen khổng lồ the teacher- Listen lớn the teacher then read the passages- Ask some new words if necessary- Keep the book open- Listen lớn the teacher then vì chưng task 1- Ask the teacher if necessary- work individual or in group- Write down in the notebook- Listen khổng lồ the teacher- Try to answer the questions- Practice with a partner then write them down in the note books- Ask the teacher if necessary- Listen to the teacher & make a brief note about Mr Vy & Mrs Tuyet’s daily routines4.30: alarm goes off..5.15: leaves the house5.30: arrives the field- Listen khổng lồ the teacher- Try lớn talk about Mr Vy và Mrs Tuyet’s daily routines- The students who are called to lớn st& up lớn talk loudly are intelligent ones- Listen to the teacher và write down homework