Giáo án dạy học theo chủ đề môn hóa

  -  
Giáo án dạy học theo chủ đề: Hóa học 10 Chủ đề Vỏ nguyên tử: Bảng mô tả năng lực các mức độ, ngân hàng câu hỏi theo các mức độ, giáo án dạy học. Giáo án dạy học theo chủ đề: Hóa học 10 Chủ đề Vỏ nguyên tử: Bảng mô tả năng lực các mức độ, ngân hàng câu hỏi theo các mức độ, giáo án dạy học. Tuần 4+ hóa 10 Tiết 7, 8, 9, 10, 11 theo PPCT Ngày soạn: Ngày dạy: CHỦ ĐỀ: VỎ NGUYÊN TỬ (5 TIẾT) I NỘI DUNG CHỦ ĐỀ - Cấu tạo vỏ nguyên tử (2 tiết) - Cấu hình electron nguyên tử (1 tiết) - Luyện tập (2 tiết) II TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ Mục tiêu + Kiến thức HS mô tả được: - Các electron chuyển động nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo quỹ đạo xác định, tạo nên vỏ nguyên tử - Trong nguyên tử, electron có mức lượng gần xếp vào lớp (K, L, M, N) HS nêu được: - Một lớp electron bao gồm hay nhiều phân lớp Các electron phân lớp có mức lượng - Số electron tối đa lớp, phân lớp - Thứ tự mức lượng nguyên tử - Sự phân bố electron phân lớp, lớp cấu hình electron nguyên tử 20 nguyên tố - Đặc điểm lớp electron cùng: Lớp ngồi có nhiều electron (ns2np6), lớp ngồi ngun tử khí có electron (riêng heli có electron) Hầu hết nguyên tử kim loại có 1, 2, electron lớp Hầu hết nguyên tử phi kim có 5, 6, electron lớp ngồi + Kĩ - Xác định thứ tự lớp electron nguyên tử, số phân lớp (s, p, d) lớp - Viết cấu hình electron nguyên tử số nguyên tố hoá học - Dựa vào cấu hình electron lớp ngồi ngun tử suy tính chất hố học ngun tố tương ứng + Thái độ: - Giáo dục ý thức làm việc nghiêm túc học tập hóa học + Định hướng phát triển lực - Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác - Năng lực làm việc độc lập - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực tính tốn hóa học Phương pháp dạy học - Phương pháp thuyết trình - Phát giải vấn đề - Phương pháp dạy học hợp tác - Phương pháp đàm thoại tìm tòi - Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan - Phương pháp sử dụng câu hỏi tập Chuẩn bị giáo viên học sinh 3.1 Chuẩn bị giáo viên - Mơ hình mẫu hành tinh ngun tử Rơ-đơ-pho, Bo; mẫu hành tinh nguyên tử đại (mô phỏng), mơ hình mơ tả số e tối đa phân lớp, lớp - Sơ đồ phân bố mức lượng lớp phân lớp - Bảng cấu hình nguyên tử 20 nguyên tố đầu (bảng câm): - Phiếu học tập - Máy chiếu, máy tính 3.2 Chuẩn bị học sinh - Đọc trước nội dung chủ đề SGK - Tìm kiếm kiến thức có lien quan đến chủ đề III Bảng mô tả mức yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) loại câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá trình dạy học chuyên đề Nội Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao dung Cấu tạo - Nêu thứ tự - Xác định vỏ ký hiệu lớp số nguyên electron, phân lớp electron tử cấu electron, số electron lớp, phân hình tối đa lớp, lớp electron phân lớp nguyên - Viết cấu - Giải tử - Biết cách viết cấu hình e số tập liên hình electron - Viết cấu số nguyên tử quan đến cấu - Từ cấu hình electron hình electron có số e nhỏ tạo nguyên tử xác định số lớp 20 nguyên 21 xác định mức độ cao e, số e phân tố đầu tính chất lớp, lớp nguyên tố phân lớp e nào, lớp e chưa bão hòa, bão hòa IV Các câu hỏi/bài tập tương ứng với loại/mức độ yêu cầu mơ tả dùng q trình tổ chức hoạt động học học sinh Mức độ biết Câu 1: Số electron tối đa phân lớp 2s A B C D 10 Câu 2: Số electron tối đa lớp L A B C D 18 Câu : Nguyên tử ngun tố X có cấu hình electron sau : 1s22s22p63s23p3 Vậy số electron nguyên tử nguyên tố X A B C 10 D 15 Câu 4: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron sau : 1s22s22p63s23p64s1 X có số lớp electron A B C D Câu : Lớp M có số phân lớp A.1 B C D Mức độ hiểu : Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có electron Cấu hình electron X A 1s22s22p2 B 1s22s22p5 C 1s22s22p4 D 1s22s22p3 Câu 2: Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử flo Trong nguyên tử flo, số electron phân lớp có mức lượng cao A B C D 11 Câu 3: Các electron nguyên tử nguyên tố X phân bố lớp, lớp thứ có electron Số electron nguyên tử nguyên tố X A B C 14 D 16 Câu 4: Số electron tối đa lớp N nguyên tử Y A B C 18 D 32 Câu 5: Số electron lớp ngồi ngun ngun tử có 17 electron A B C D Mức độ vận dụng thấp: Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có 15 electron Cấu hình electron trạng thái X A 1s22s22p63s23p3 1s22p63s23p64s1 B 1s22s22p63s13p4 C 1s22s22p63s33p2 D Câu 2: Nguyên tử nguyên tố X có 16 eletron X nguyên tố A Kim loại B Phi kim C Á kim D Khí Câu 3: Nguyên tử nguyên tố X có 18 eletron X nguyên tố A Kim loại B Phi kim C Á kim D Khí Câu 4: Ở trạng thái nguyên tử nguyên tố A có tổng số electron phân lớp p A nguyên tố A Kim loại B Phi kim C Á kim D Khí Câu 5: Tổng số electron lớp K, L, M trạng thái bảng nguyên tố B 17 Nguyên tố B A Kim loại B Phi kim C Á kim D Khí Mức độ vận dụng cao: Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron phân lớp p Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều số hạt mang điện nguyên tử X hạt Các nguyên tố X Y (biết số hiệu nguyên tử nguyên tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26) A Fe Cl B Na Cl C Al Cl D Al P Câu 2: Một nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 52 có số hạt mang điện nhiều gấp 17/9 lần số hạt không mang điện Ở trạng thái bản, số electron lớp K, L, M X A 2, 8, B 2, 8, C 2, 8, D 2, 9, Câu 3: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X có 13 electron A. 3s23p1 B 3s23p1 C 3s23p1 D 3s3 Câu 4: Cấu hình electron phân lớp nguyên tử nguyên tố X 4p Tỉ số nơtron proton 1,3125 Lựa chọn giá trị số khối (tổng số hạt proton nơtron) phù hợp X A 72 B 73 C 74 D 75 Câu : Nguyên tử X có tổng số electron phân lớp d Số hạt proton nguyên tử X A 24 B 25 C 26 D 27 Câu 6: Nguyên tử nguyên tố X có electron mức lượng cao 3p Nguyên tử nguyên tố Y có electron mức lượng 3p có electron lớp ngồi Ngun tử X Y có số electron Nguyên tố X, Y A phi kim kim loại B khí kim loại C kim loại khí D kim loại kim loại V Các hoạt động dạy học Tiết (tiết theo PPCT) a) Đặt vấn đề: Vỏ nguyên tử tạo nên hạt nào? - Hs trả lời  Các electron lớp vỏ nguyên tử chuyển động nào? Bây tìm hiểu xem b) Triển khai HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Sự chuyển động electron nguyên tử Mục tiêu: Phân biệt chuyển động electron nguyên tử theo quan niệm cũ GV yêu cầu học sinh quan sát mơ hình mẫu hành tinh ngun tử Bo mẫu hành tinh nguyên tử đại cho biết: - Tốc độ chuyển động electron - Quĩ đạo chuyển động GV: Yêu cầu học sinh rút kết luận chuyển động electron nguyên tử - Theo quan niệm đại electron chuyển động nào? I.SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ: 1.Quan niệm cũ (theo E.Rutherford, N.Bohr, A.Sommerfeld): Electron chuyển động quanh hạt nhân nguyên tử theo quỹ đạo hình bầu dục hay hình tròn (Mẫu ngun tử hành tinh) 2.Quan niệm đại: Các electron chuyển động nhanh quanh hạt nhân nguyên tử quỹ đạo không xác định tạo thành đám mây e gọi obitan - Hs trả lời - Gv trình chiếu mơ hình ngun tử đại cho hs quan sát Hoạt động2: Lớp electron phân lớp electron Mục tiêu: Biết nguyên tử có lớp e, mối lớp e có phân lớp thứ tự mức lượng lớp electron Các electron chuyển II.LỚP ELECTRON VÀ PHÂN LỚP ELECTRON: động không theo quỹ Lớp electron: đạo định hỗn loạn mà - Gồm e có mức lượng gần tuân theo quy luật - Các electron phân bố vào vỏ nguyên tử từ mức lượng thấp đến mức định lượng cao( từ ) mức lượng ứng với lớp - Gv thông tin lớp phân lớp electron: Mức lượng n Tên lớp L M N O P Q K 2.Phân lớp electron: - Mỗi lớp chia thành phân lớp - Các e phân lớp có mức lượng Có loại phân lớp: s, p, d, f Lớp thứ n có n phân lớp ( với n �4) Tiết (tiết theo PPCT) 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục 2.Kiểm tra cũ: - Sự chuyển động electron nguyên tử theo quan niệm cũ khác nào? - Cho biết kí hiệu phân lớp, lớp, số phân lớp lớp? 3.Bài mới: a) Đặt vấn đề: Các electron tối đa phân lớp lớp nào? b)Triển khai HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Số electron tối đa lớp, phân lớp Mục tiêu: Biết nắm vững số electron tối đa lớp, phân lớp electron GV yêu cầu học sinh quan sát mô III.SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG MỘT PHÂN hình mẫu hành tinh nguyên tử LỚP, LỚP: Rơ-đơ-pho, Bo; mẫu hành tinh 1.Số electron tối đa phân lớp: nguyên tử đại (mô phỏng) Phân lớp s p d f Số electron tối đa 10 14 cho biết: - Vị trí electron phân lớp Phân lớp có đủ số electron tối đa gọi phân lớp lớp vỏ so với hạt nhân GV gợi ý: Nhận xét vị trí chuyển electron bão hòa động electron xung quanh 2.Số electron tối đa lớp thứ n 2n2 e (n �4) hạt nhân có giống khơng? Lớp thứ n 1(K) 2(L) 3(M) 4(N) 5(O) 6(P) 7(Q) Những electron liên kết chặt Phân bố e 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s chẽ với hạt nhân? Lỏng lẻo với hạt phân lớp 2p 3p 4p 5p 6p 7p nhân nhất? 3d 4d 5d 6d 7d GV hình thành kiến thức: - Electron liên kết chặt chẽ 4f 5f 6f 7f với hạt nhân có lượng Số e tối đa/ lớp: 2e 8e 18e 32e 32e 32e 32e thấp 2n2e - Electron liên kết lỏng lẻo với hạt nhân có lượng cao - Electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo mức lượng khác - Lớp electron, phân lớp electron, kí hiệu lớp, kí hiệu phân lớp - Gv thơng tin sô electron tối đa phân lớp - Gv cho hs biết sô electron tối đa lớp thứ n (n �4) 2n2 - Gv yêu cầu hs cho biết phân bố e phân lớp số e tối đa lớp - Gv trình chiếu khung trống, hs phát biểu phân bố e Trình chiếu mơ hình ngun tử số nguyên tố Hoạt động 2: Vận dụng 2 2 2 6 6 6 10 10 10 10 10 14 14 14 14 Mục tiêu: Rèn luyện kĩ xác định số lớp electron, xác định số hạt, phân bố e nguyên tử Hs thảo luận làm tập Bài 1: Xác định số lớp e nguyên tử 147 N, Đại diện nhóm lên bảng trình bày Bài 2: Ngun tử agon có kí hiệu Nhóm khác nhận xét 40 18 24 12 Mg Ar a) Hãy xác định số p, số n số e nguyên tử b) Hãy x/định phân bố e lớp e Giáo viên đánh giá, diễn giải Củng cố: Có thể cho học sinh phân bố e lớp vỏ nguyên tử : 20Ca, 16S Dặn dò:  Sách GK: Câu 5/trang 22  Sách BT: Câu 1.32  1.35/trang  Đọc đọc thêm, chuần bị “Cấu hình electron nguyên tử” Tiết (tiết theo PPCT) 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục 2.Kiểm tra cũ: (5 phút) Xác định số lớp e, số e lớp nguyên tử: O; 15 P; 11 Na; 17 Cl ; 18 Ar 3.Bài mới: a) Đặt vấn đề: Dựa vào số electron tối đa lớp, phân lớp ta viết cấu hình e nguyên tử Cấu hình e biểu diễn nào, hôm tìm hiểu b) Triển khai HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Thứ tự mức lượng nguyên tử Mục tiêu: Biết thứ tự mức lượng vỏ nguyên tử - Gv: Trong lớp e nguyên tử, I THỨ TỰ CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG lớp có mức lượng thấp TRONG NGUYÊN TỬ: nhất? - Các electron vào lớp phân lớp từ mức lượng thấp đến mức - Hs trả lời lượng cao theo thứ tự sau: 1s 2s 2p 3s 3p - Gv thông tin về thứ tự mức 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s,… - Khi điện tích hạt nhân tăng, có chèn lượng phân lớp mức lượng nên mức lượng - Gv lưu ý hs chèn mức 4s thấp 3d lượng dẫn đến lượng phân lớp 4s nhỏ 3d - Cho hs xem sơ đồ phân bố mức lượng lớp phân lớp Hoạt động 2: Cấu hình electron nguyên tử Mục tiêu: Biết hiểu cách viết cấu hình electron nguyên tử, biết xác định họ nguyên tố dựa vào cấu hình electron - Gv: Sự biểu diễn electron phân bố phân lớp, lớp theo thứ tự từ ngồi gọi cấu hình e ngun tử GV yêu cầu hs cho biết quy ước bước viết cấu hình electron II CẤU HÌNH NGUNTỬ: ELECTRON CỦA Cấu hình e nguyên tử: - Cấu hình electron: Biểu diễn phân bố e lớp phân lớp Ví dụ: Cấu hình e nguyên tử: 1H: 1s - Gv viết cấu hình e H, He, O He: 1s2 - Hs viết cấu hình e Ar, Ca, Br O: 1s2 2s2 2p4 hay  He 2s2 2p4 - Gv nhận xét viết cấu hình gọn theo ngun tố khí có câu hình gần giống 18 Ar : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 20 Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 hay  Ar  4s2 Br: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 hay 35  Ar  3d10 4s2 4p5 - - Gv thông tin nguyên tố s, p, d, f - Hs xác định nguyên tố s, p, d, f cho vd Phân lớp cuối họ nguyên tố : + H, He, Ca: nguyên tố s e cuối điền vào phân lớp s + O, Ar, Br: nguyên tố p e cuối điền vào phân lớp p + Ngoài có ngun tố d, ngun tố f 2/ Cấu hình electron 20 nguyên tố đầu ( xem sách GK) - Hướng dẫn hs xem cấu hình e 20 nguyên tố đầu SGK Hoạt động 3: Đặc điểm electron lớp Mục tiêu: Biết xác định tính chất hố học ngun tố hố học dựa vào đặc điểm lớp electron III/ ĐẶC ĐIỂM LỚP ELECTRON NGOÀI CÙNG: - - Gv: Dựa vào ví dụ cho biết lớp e ngồi - Đối với nguyên tử tất nguyên tố, lớp e ngồi có nhiều e Các nguyên tử có khuynh hướng đạt trạng thái bão hòa bền với e lớp ngồi cùng( trừ He, 2e cùng) Lớp e định tính chất hóa học có tối đa e? - Hs trả lời nguyên tố: + Nếu tổng số e Nguyên tử CHO e � kim loại + Nếu tổng số e > (5,6,7e) � Nguyên tử NHẬN e � phi kim + Nếu tổng số e = � thể kim loại phi kim - Gv thông tin đặc điểm lớp e cùng, yêu cầu hs vận dụng cho ví dụ Ngun tử có + Nếu tổng số e = ( trừ He , 2e ngồi � Ngun tử bền mặt hóa học � cùng) khí  Vậy: biết cấu hình e ngun tử dự đốn loại nguyên tố Củng cố:  Viết lại thứ tự tăng mức lượng để phân bố e vào lớp vỏ nguyên tử?  Viết cấu hình e xác định nguyên tố sau thuộc kim loại, phi kim, khí hiếm?Tại sao? 29 Cu ; 20Ca ; 36Kr Dặn dò:  Câu hỏi trắc nghiệm: 1,2,3/ trang 27, 28 sách GK 1.46/trang 10 sách BT  Làm vào tập: Bài  / trang 28 sách GK 1.41/trang 10 sách BT Tiết (tiết 10 theo PPCT) 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục 2.Kiểm tra cũ: Kết hợp trình luyện tập 3.Bài a) Đặt vấn đề: Chúng ta nghiên cứu lớp vỏ nguyên tử cấu hình electron, tiến hành vận dụng kiến thức học vào thực tế tập b) Triển khai HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Kiến thức cần nắm vững Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức vỏ nguyên tử -Gv phát vấn hs phần kiến thức A/ KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: học: 1/ Thứ tự mức lượng: + Thứ tự mức lượng? 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s… + Có loại phân lớp, số electron tối đa phân lớp? 2/ Số e tối đa trong:  Lớp thứ n (=1,2,3,4) 2n2e + Với n � số electron tối đa  Phân lớp: s2 , p6 , d10 , f14 3/ Electron có mức lượng cao phân lớp tính nào? bố vào phân lớp họ + Dựa vào đâu ta biết họ nguyên tố nguyên tố? 4/ Lớp e ngồi định tính chất hóa + Đặc điểm lớp electron ngồi học ngun tố, bão hòa bền với 8e( Trừ cùng? He, 2e ngồi cùng) + Gv thơng tin tạo thành ion Hoạt động 2: Bài tập cấu hình e Mục tiêu: Rèn luyện kĩ viết cấu hình electron xác định tính chất nguyên tố nhóm thảo luận làm BT4/30SGK: tập (5’) Cấu hình e: 1s 2s 2 p 3s p 4s  Đại diện nhóm lên a) Có lớp electron bảng trình bày, nhóm khác nhận xét b) Lớp ngồi có e  Gv nhận xét, giảng giải c) Nguyên tố kim loại BT6/30SGK: a) 15e b) 15 c) lớp thứ d) Có lớp e, Lớp thứ có 2e, lớp thứ có 8e, lớp thứ có 5e e) phi kim có 5e lớp ngồi BT8/30SGK: a) 1s 2 s1 b) 1s 2s 2 p c) 1s 2s 2 p d) 1s 2s 2 p 3s p e) 1s 2s 2 p 3s p g) 1s 2s 2 p 3s p Hoạt động 3: Bài tập đồng vị Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đồng vị để giải tập tìm nguyên tử khối trung bình, nguyên tử khối đồng vị chưa biết BT1: Brơm có đồng vị, đồng vị 79Br BT1: Phần trăm đồng vị thứ hai chiếm 54,5% Xác định đồng vị lại, biết 100 - 54,5 = 45,5% nguyên tử khối trung bình Br 79,91 Gọi M nguyên tử khối đồng vị BT2: Clo có đồng vị 1735Cl; 1737Cl Tỉ lệ số thứ 2, ta có: nguyên tử đồng vị 3:1 Tính _ 79.54,  M 45,5 nguyên tử lượng trung bình clo? A  79, 91  M= - Phân nhóm chẵn, lẻ thảo luận tập 100 81(u) - Giáo viên định đại diện nhóm BT2: Ngun tử khối trung bình lên bảng Clo: - Học sinh khác theo dõi, nhận xét - Giáo viên nhận xét, đánh giá _ A 35.3  37.1  35,5 (u) 1 Củng cố: Cấu hình electron nguyên tử M sau 1e 1s 2s 2 p 3s p Hãy viết cấu hình electron nguyên tử, cho biết điện tích hạt nhân, số proton, nơtron nguyên tử M tính chất hoá học nguyên tố M? Dặn dò: Làm tập - SGK: 1,2,3,5,7,9/30 - SBT: 1.511.57/11,12 Tiết (tiết 11 theo PPCT) 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục 2.Kiểm tra cũ: (0 phút) 3.Bài mới: a) Đặt vấn đề: Thành phần cấu tạo nguyên tử gồm loại hạt nào? Kí hiệu, đặc điểm? - Học sinh trả lời Đó điều cần nắm vững để áp dụng giải toán sau b) Triển khai HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Bài tập tổng số hạt có kiện Mục tiêu: Hs biết cách tính tốn loại hạt, số khối, nguyên tử dựa vào đặc điểm loại hạt cách giải hệ phương trình Bài tập1: Ngun tử X có tổng số hạt 60 Trong số hạt notron số hạt proton X : a 40 18 Ar 39 19 b K 40 20 c Ca 37 21 d Sc Bt1: Tổng số hạt = Số p + số e + số nơtron = 60 � 2Z + N = 60 (1) Mà: Số n = Số p  N = Z, thay vào (1) ta HD:-Trong nguyên tử có loại hạt nào? được: - Hs trả lời - Tổng số hạt 2Z + N 3Z = 60  Z = 60/3 = 20 Vậy X Ca (đáp án c) - Hs giải, trình bày Gv nhận xét Bài tập2 Một nguyên tố X có tổng số Bt2: Tổng số hạt = Số p + số e + số nơtron = hạt 115 Số hạt mang điện nhiều 115 số hạt không mang điện 25 Tìm Z, A, � 2Z + N = 115 (1) viết cấu hình e? HD: Số hạt mang điện gồm có e p, hạt Mà số hạt mang điện nhiều số hạt không không mang điện n  lập phương trình mang điện 25 nên: 2Z –N = 25 (2) thứ giải tương tự Từ (1) (2) ta có hpt: 2Z + N = 115 (1) 2Z –N = 25 (2)  4Z = 140  Z = 140/4 = 35  N = 115 – 2.35 = 45 Vậy A = Z + N = 35 + 45 = 80 Cấu hình e: 1s 2s 2 p 3s p 3d 10 4s p5 Hoạt động 2: Bài tập tổng số hạt có kiện Mục tiêu: Hs biết cách tính tốn loại hạt, số khối, ngun tử dựa vào đặc điểm loại hạt cách kết hợp phương trình bất phương trình Bài 1: Tổng số hạt proton, nơtron BT1: Tổng số hạt: 2Z + N = 13 N = 13- 2Z (1) electron nguyên tử N nguyên tố X 13 Số khối Lại có: � �1, (2) Z nguyên tử X bao nhiêu? Kết hợp (1) (2) ta tìm được: 3,7 �Z �4,3 HD: Kết hợp điều kiện nguyên tử Z số nguyên dương nên ta chọn Z = bền: N  N = 13 – 2.4 = � �1,5 kết hợp với phương Z trình tổng số hạt để giải Vậy số khối A = + = Bài 2:Tổng số hạt proton, nơtron BT2: Tổng số hạt: 2Z + N = 21 N = 21- 2Z (1) electron nguyên tử N nguyên tố X 21 Số hiệu nguyên Lại có: �Z �1,5 (2) tử nguyên tử X bao nhiêu? Kết hợp (1) (2) ta tìm được: �Z �7 HD: Tương tự Z số nguyên dương nên ta chọn Z = Z = Củng cố: Làm tập số 4/28 SGK Dặn dò: Ơn lại kiến thức chương I chuẩn bị kiểm tra tiết Phê duyệt tổ trưởng ...


Bạn đang xem: Giáo án dạy học theo chủ đề môn hóa


Xem thêm: Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9, Giải Toán Trên Máy Tính Cầm Tay (Bài 4Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Đại Lớp 11 Nâng Cao Lớp 11, GiảI Bã I TậP ĐÁº¡I Số

cao: Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron phân lớp p Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều số hạt mang điện nguyên tử X hạt Các nguyên tố X Y (biết số hiệu nguyên tử nguyên tố: Na... lớp Nguyên tử X Y có số electron Nguyên tố X, Y A phi kim kim loại B khí kim loại C kim loại khí D kim loại kim loại V Các hoạt động dạy học Tiết (tiết theo PPCT) a) Đặt vấn đề: Vỏ nguyên tử tạo... 73 C 74 D 75 Câu : Nguyên tử X có tổng số electron phân lớp d Số hạt proton nguyên tử X A 24 B 25 C 26 D 27 Câu 6: Nguyên tử nguyên tố X có electron mức lượng cao 3p Nguyên tử nguyên tố Y có electron