Giáo Án Kỹ Năng Sống Lớp 4 Violet

  -  
U((3 8*1.% 3D378( )  X c8 ;) "  aý nghĩa: B?L" II.Tài liệu và phương tiện đi lại học tập: 2'8**+8p3j3i8,3d Wn" II.Các chuyển động trên lớp của GV với HS: 1"Hoạt động1Tìm phát âm về những tình huống khiến căng thẳng (30 phút): a) Mục tiêu cụ th:  P $+W GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP. 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - trung học cơ sở TAM HƯNG Năm học 2014 - 2015 Trang 4 (-< 1H^ ,'1 Wn ? P^"  ! /% (-<  ) H^,' Wn" (-< 1 +3


Bạn đang xem: Giáo án kỹ năng sống lớp 4 violet

  i*Z Wn" b) Cách thực hiện những hoạt động: );'; K P; ) H^ ,' Wn ? P^" );$3X ) H^($;*+Ih ) $3H^L );H  ) H+3 d(?q:" J)*/  P()*,3d WnS ) H+ );+5   P2'(-< (^M3?H^,' Wn8c3G   $ $1,3d) ;c;8o($ 9() ) ,3d $ $-M H^ Wn($I 3? P)* -M ML" );,$337 3G$3+/89()0 ) ,3d $  $(c3?H^P^ ) H^(>(-< ;8597 sA$3:+/0,3d $*Z2*d /" sA$3l+/0,3d $ $*Z) " );-M9N ) $3H*'$3XS++/IH*'Pt;2'8 $3 U(d9;'H-M $L );/ ? P^ '  $i1H^ W n-;3? )  $^ ) H^ $,' Wn3);  Po+/(-"F.
) (Z*Z Wn  $ $ ) ,3 d-;3? )  $^ ) ,3d $ $3); Po +/^2(-" );/
j1,3d($(>3+-c^(P% OhK !  r(. T $1,3d5   ) -'833^8 ^X4E );(-3?P^H+3,3d Wn $ 1 +3
 (3" 2. Hoạt hễ 2: ý thức về các cảm xúc của phiên bản thân trong tình huống bị mệt mỏi (30 phút) a) Mục tiêu:(-< <5  ! ,% (-< ,3d !*+,*Z Wn b) Cách tiến hành: ); M ) $38+/ )  ,O sA  $ $1,3d) *Z Wn' sA1,3d($+-c-(P% Oh !   sg % 0 ) H^' Wn ? P^u' ) ,3d *Z Wn $ -HP );3. ) $3+/H*' ); $'; K3G$3H*'$3XS++/03? ,O  ) $3) *`P;3 );/ sR*Z Wn  $U +3
 5   -33^8'8 ^X48E GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - THCS TAM HƯNG Năm học tập năm trước - 2015 Trang 5 s#(^M3?H^ Wn8c ' $ $ +3
 5    $+-c^(P% OhK !  " gH/'8 % (-<  ) H^ ? P^u' $,' Wn(^ M*+,2 K8$)(-< 1H^($8i H3(-<  )  %$_<i+ v% (-< 0 ) ,3d +3
  $i+ WnPp*+, (-< +-c !$(^MP% OhK8o($ $P*H ,*u4 I*+,;S)*8S)% /8S)28EL" 3. Hoạt hễ 3: ảnh hưởng của bằng hữu đến các trường hợp khiến mệt mỏi (30 phút) a) Mục tiêu: P*(-<  w-c !*d*&( !*+," % j !*d*& $9N(P Wn(^M*+," b) Cách tiến hành: );'; K P;59701H^ 7 2'1+-c (P' !*+,3H" );$3XS+H*' ! P;*+" #$337 3G$3+/ '(-4 !*d"6-c-<
h3($ d(P^ _ A1*d !*d d $ '; - d3H.G d $^ 8^-<8'9_ 25 5  B*d $3X 3? W*,'S( H97 -|ga}|C d( `' (d '(>(3 67 H9 ? P^ !*d1W3P($- T (i1 ,O-4" .>'M ? P^ !*d*d(-< +l~8l•`"R($ d(>/(H % d(3 H B*d $*Z}|C B ? P^ !*d $*Z) (?*c-<8*' 25 5  #^ _>'-c-<*d(> $ +:k:€`" dd(0H   B|ga}|C $+-cM ? P^ !  =h3
2LPp+-cM-4 ! *dI +5   N;  L">'(1-M 2 34 b^ *d)1 *2<".1S'(Z*d(- $+-cM-4 !*d d(3H( $(d(-<  ) 37 ;(0" y7 ;-M 3X y7 ;-M 3Xd  $D)"g597 3'8Pp" 6Pp-<SH)M" 6Pp;W+*()M(h3 <*)" Fi37 ;Xd $*d/d (1  Pp
+' -4K"R*d(0137 ;H>';d 3( (d(-<  -/'*dPp9m937 ;4"g59737 ; !*d (-< (3^H)MH>'
^*dPp ? ) $3*d32 4?(i , ` (d "A*d*OS 1 3*d K+3'o*,'.(H $*d(()32 4?(  -M 34 !3H"y? P)P^Pp h ) 8zAG  1H ())I3LeA*d P3^(-< 37 ; !3HH*d K+G  3H((-< 37 ;($" =,'937 ; R
,'937 ;*d;M3?P^(3P  ) 37 ;/‚"6H*'1H*d K3 %+1H*d ;)"g597*d +3K'$ShW^ !3H $2(0H*d $(- 37 ;-Pz6PpW0S+


Xem thêm: Bài 12 Thực Hành Vật Lý 11, Giải Bài Tập Vật Lý 11: Bài 12

4( $^P^3d4e"d ;$z6PpWV8*) ) d M*+,*d (h d "g59737 ; !*dzAW3:„`Pp d Fd …A? (c*) PeH; b(037 ;z63^( eH-/'S)  "B*d $3^ d3? (d 8 (n'  '; ($A*d 7)1H*d P3^H*d*3((-< 37 ; !3H" #) *-M P(,'Pp*d/37 ; !3H =) (Z37 ;3?37 ;Xd3?37 ;9d"g5976Pp d 3? (d cA? ';(P'c);9d' }" A1<5 3Pp $(-< (d(-< 37 ; !3HH#nd- z6Pp $$ 'M -M e8zH $};Pp $  /0;3dhh"e A1cdW +(d(-< 3 ; !3HAd(-< $Sh  ^o*,'.Pp*-M  ` (d "e
) (Z1c d*d K/ -4H'(`(*dX 7 (-< *2H$Sh 3d +W*d(-< 37 ;"F‚;30'(`>'
h337 6'(` d K+ '3Hz6+/$Sh /<-/'3M $3 ^ ) *"e8z6 K }"e }Pp(;z#)83V8i  *d
$3 }P"e GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚPhường 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - THCS TAM HƯNG Năm học tập 2014 - năm ngoái Trang 8 Rd   !-z6-M ;Pp *'(3^ ) * "6Pp9.( }'$}M *d}P"6 Pp?P43? (d d1($cA? A'RPp37 ;g597(-'*dPp;Fd " d $9_*+9-M(,'(G< /d " y7 ;Xd y7 ;9d A1<5 (d37 ; A1<5 (d37 ; A1cdS)H  A1cdS)H  #K 31H #K 31H } (?; } (?; Rd †#) *-M  Rd †#) *-M  A' A' Ngày dạy: 22 - 07 - 2014 Tên bài : §1 KỸ NĂNG KIÊN ĐỊNH Tiết: 7 + 8 65;(Z‡W 1H33H3^i o ^1H3H 3^MP $
jMS'0 K ! ) M K S'0 !3H3? ) (3 "F$5;(Zh 0-M5   "g5 97-y? )o ^P)b ! *d _Mi  ! (M `48i 3?h3*j'7 3V(7 (-< ( "R;(ZP ,*u1 X8Zˆ7 _87? " s65X b(S'0 K !*+,8S;(S'0  K ! ) 83^3 7 _3H8*2(0($('P" s657 _6P7? 8*Z(?M3%  S'0 K !  ) ;8S;32S'0 K ! ),3H8*2(0($<" R‡W' P QJ,*(-< 5;(Z8X87 _" QP)MS'0 K !*+, T-*S'0 K ! ) ( )(?(" #) '^ 5 !;(Z GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚPhường 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - THCS TAM HƯNG Năm học tập năm trước - 2015 Trang 9 s‚*d3^H KH" s#$$;(03H3^ K" s6u3H $)Z" s#^X $S',3(  KP !3H" B- R‡W;(Z $&'(-< " R‡W;(Z3W;3P" R;(Z*d +32'+3)%$M ) H^" 6‰|ŠA6‹|FŒR|•AFŽA • 6)(?;(Z s#c3c/M*+, ) " sBXh ! ) " s'OP +3M + ! ) " s6 ) " s=U +3
  !3H" s6‚33^ !3H" sA$+5 9" s6 h3^ !3H3`d(S'0 ! ) " • 6)(?W s6 *u(-< (03H3^*2(0H8/3 53-4d( S'0< ) " s?  ) 3(03^" sA$MG" sAX. ) " sB(i KS'0< !3H;;" • 6)(?7 _ s…;iHP< ) /" s6)
(?" sFD3^" sB(i K ) ;;" s#0h1 3H3^" s6D/1$ Z-$" sy40(03H3^" s3(? !3HH ) " sR $)(?;S'" Ngày dạy: 24 - 07 - 2014 Tên bài bác : §1 KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN Tiết: 9 + 10 B3 !.  +(09m98 T $3(-< "(,' 3?*5S'*dPU97. !3H3? ) S+2" 1. Ngnạp năng lượng nắp: d>'PX
d((d 3? ) /2( c3?Z5 ^ (Z"PU97>'( dZ5S'(Z"g43  T/'8*d>'9 9V*3  !3H8(((d 83? )  2"yG i; (3?"F0'Pp*d3(-< 0."6'H*d+7  GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚPhường 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - trung học cơ sở TAM HƯNG Năm học tập năm trước - năm ngoái Trang 10 ;(H33?.2'.($8*d b K( 9P) *' (c (," 2. Thời khóa biểu: y? ^P`Z 3 K8)8'W3"y?S'Z * T ) K"; d($M  3)'5'  (d*d T $*$  X  (? ()"F)921  -;"A1'S81  S*d;*(O8( *d T(M"#$ ;3 ;1P hO9)-M 3i-M ) 3'*X(K3?K3 83?)3 3M*u ) ;d   " g3?' T">'*X(K( 3H3o^3-M 8PX
) (Z‚ ;3'3P8 ; 3-M K'8  $(d"6';8 )    $'(` '9)P;3 3M" 5. Ưu tiên vào công việc : d K
) (Z  SM*d4+ "R*dPU97S‡ . !  '*_  "8*d+*H3 ) (  ($ *Z*OO">'  ) $zeM1 +-;8i *d 39)P" 6. khi làm sao bản thân thao tác làm việc kết quả tuyệt nhất. A2'3H3 *`P)S+28/'>'(-1  S *`P)A1+. DdH9(31  35 2  /8j329N4 7. Không khinh thường vấn đề nhỏ: Fo*OS1  O"A$' 33?+.2(Z !*d" A-$ $+-c( M !*d"6'H32.8*d $?  d"  6    (      8  *d  $      !    (    (^  )  n  d" 8. Tính kỷ luật: d K
) (Z  ($+-c(*d"R*d3(< (0($H Pp $3?S+^"3'3(-<  ($8*dPp+33P8 $Pp 332.*3P"F0'*d K+;3X M 5*+, *d" 9. Đánh giá hiệu quả có tác dụng việc: 3?'83?K'3?)*d K+


Xem thêm: Tài Liệu Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 13, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Unit 13: Festivals

h3d3H(>3(-< 1H81 H +32' 81H -(d(-< "g 'Pp*d*3HPp+3H '8K)h" 10. Tự thưởng cho doanh nghiệp Lúc đạt kết quả tốt: y?K3 S+H T;-c 3H1,'+3)8'3? 3$S3H5 ">'(?;3H(3^4" 6./-$*.S'cd"yG'1 P^ M;" y? (d *PU97. !3H<"yG'*d b $l€ <...>... Tên bài : § KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH Tiết: 15 + 16 Chẳng ai tất cả đưa ra quyết định đúng mực nghỉ ngơi toàn bộ phần đông lúc Nhưng nếu như bạn gồm những kĩ năng ra ra quyết định cùng biết phương pháp cải tiến và phát triển các khả năng kia, chúng ta cũng có thể tạo nên thời cơ thành công trong cuộc sống thường ngày của khách hàng tạo thêm Vậy kĩ năng ra quyết định là gì? Các bước để thực hiện đưa ra quyết định của doanh nghiệp như thế nào? Trang này, bọn họ đang bên nhau đề cập về vấn đề này Kỹ năng ra quyết... - riêng tư, tài chủ yếu với nghề nghiệp và công việc - bởi vì cuộc sống đời thường bao gồm không ít đưa ra quyết định và hầu hết chắt lọc tốt nhất có thể là chìa khoá cho sự thành công xuất sắc của người sử dụng Năm học năm trước - 2015 Trang 14 GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - trung học cơ sở TAM HƯNG Khả năng chỉ dẫn đưa ra quyết định giỏi có thể góp bạn: • • Đạt được mục đích ở nơi làm việc và vào cuộc sống riêng biệt tư Tránh được đầy đủ sai lạc hoàn toàn có thể vướng lại kết quả không... Trang 11 GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP. 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - trung học cơ sở TAM HƯNG lý tự phần đông đồng xu tiền nhỏ nhất, khi chúng ta biết quản lý nó, bạn sẽ bao gồm rất tương đối nhiều tiền Để đã đạt được số tiền lớn bạn đề nghị gồm thói quen, tài năng cai quản số tiền nhỏ Thói thân quen cai quản tài lộc của bạn quan trọng đặc biệt rộng số tiền nhiều người đang có 1 Lập tài khoản thoải mái tài chủ yếu Bạn là sinch viên tốt tín đồ sẽ đi làm việc cùng bao hàm thu nhập cá nhân các tháng đến... thể chúng ta cũng trở nên thiết kế được năng lượng giới thiệu ra quyết định “vào chốc lát” Tại sao lại liều lĩnh đưa ra ra quyết định bạo phổi bạo? Năm học tập 2014 - năm ngoái Trang 16 GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚPhường 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - THCS TAM HƯNG Né tách những đưa ra quyết định dường như lúc nào cũng dễ ợt rộng Nhưng trường đoản cú đưa ra quyết định mang lại riêng rẽ bản thân là biện pháp tuyệt nhất cơ mà bạn nên Chịu trách nát nhiệm với cuộc sống đời thường và thành công xuất sắc của người sử dụng Hãy... tưởng • Lắng nghe các chủ kiến góp ý cùng so với bên trên cửa hàng thực tế của bản thân Cách 3: Đưa ra những nguyên lý tán thành với làm phản đối của mỗi sàng lọc • Lựa chọn một số phương án tiến hành • Suy suy nghĩ với so sánh đến ưu điểm, điểm yếu kém của từng chiến thuật Năm học tập 2014 - 2015 Trang 15 GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP. 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - THCS TAM HƯNG Xác định kết quả tiềm tàng và những tác dụng rất có thể đã có được cho mỗi... (1) Xác định phần lớn đối tượng người tiêu dùng hoàn toàn có thể đưa thông tin đáng tin cậy về ngôn từ yêu cầu tra cứu kiếm (2) Chuẩn bị các thắc mắc vấn đáp phù hợp (3) Xin phnghiền và thông báo trước mục tiêu, chủ thể chất vấn và các thông báo ví dụ muốn khám phá nhằm hầu như đối tượng người sử dụng được phỏng vấn tất cả sự sẵn sàng trước Năm học năm trước - năm ngoái Trang 13 GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - THCS TAM HƯNG (4) Lúc vấn đáp... USD/mon vào những tài khoản, trong đó tài khoản tự do tài thiết yếu được chia 10 xu Cô nghĩ về thầm: "Làm sao tôi có thể trlàm việc cần thoải mái tài chính chủ dựa vào mười xu mỗi tháng?” Thế là cô quyết vai trung phong nâng gấp hai số tiền kia vào mỗi tháng Tháng trang bị hai cô phân chia 2 USD ra, mon sản phẩm công nghệ cha là 4 USD, rồi 8 USD, 16 USD, 32 USD, 64 USD Số tiền ấy cđọng vậy tăng thêm theo cung cấp số nhân Đến 2 năm sau, Emma vẫn chiếm được công dụng đáng...GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP.. 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - THCS TAM HƯNG giờ đồng hồ mà thôi, chúng ta quan trọng áp dụng vượt giỏi không nhiều đi khoảng thời gian đó Điều đặc biệt quan trọng là chúng ta biết cần sử dụng thời hạn kia thế nào Lập chiến lược công việc... quỹ vào có tác dụng một Tuy nhiên, bài toán vận dụng được phù hợp nguyên tắc bên trên, đã mang đến mang lại chúng ta các kết quả hết sức bất thần đấy 3 Quản lý tiền bạc ngay trường đoản cú bây chừ Năm học tập năm trước - năm ngoái Trang 12 GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - trung học cơ sở TAM HƯNG Ngay tự từ bây giờ phía trên, dù ai đang cài một gia sản mập tốt chưa có gì trong tay thì điều này cũng không đặc biệt Điều đặc biệt quan trọng là bạn nên bắt đầu... chứa đựng cả sự tin yêu, tôn trọng, giúp sức cho nhau để cùng nhau tiến bộ với điều quan trọng nữa là phải ghi nhận lưu lại cho tất cả những người mình yêu Đó mới là 1 trong tình yêu” Năm học năm trước - năm ngoái Trang 17 GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚPhường. 8 - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - THCS TAM HƯNG Sau Khi nhận được lời khulặng như thế Lan sẽ quyết định sẽ không làm cho chuyện kia cùng với anh ấy mặc dầu không tồn tại được tình yêu của anh ấy ấy đi chăng nữa Và Lan