Luật Pháp Thời Lê Sơ Có Điểm Nào Giống Và Khác Luật Pháp Thời Lý Trần

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

a. Giống nhau:

- Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần.

Bạn đang xem: Luật pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời lý trần

- Cấm giết mổ trâu, bò

b. Khác nhau:

Thời Lý- Trần:

- Bảo vệ quyềnlợi tư hữu

- Chưa bảo vệquyền lợi của phụ nữ

Thời Lê Sơ:

- Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyếnkhích phát triển kinh tế- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc- Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.- Hạn chế phát triển nô tì- Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnhhơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức


*

- Giống nhau : Đều bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị . - Khác nhau :

Thời Lý - TrầnThời Lê sơ

- Bảo vệ quyền lợi tư hữu

- Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

- Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

- Hạn chế phát triển nô tì.

- Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở "Luật Hồng Đức".


a. Giống nhau:

- Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần.

- Cấm giết mổ trâu, bò

b. Khác nhau:

Thời Lý- Trần

- Bảo vệ quyềnlợi tư hữu

- Chưa bảo vệquyền lợi của phụ nữ

Thời Lê Sơ

- Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyếnkhích phát triển kinh tế- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc- Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.- Hạn chế phát triển nô tì- Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnhhơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức


- Giống nhau:

+ Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần.

+ Cấm việc giết mổ trâu, bò.

- Khác nhau:

Thời Lý - Trần Thời Lê sơ

- Bảo vệ quyền lợi tư hữu

- Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

- Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

- Hạn chế phát triển nô tì.

- Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở "Luật Hồng Đức".


Luật pháp thời Lê sơ có gì giống và khác với luật pháp thời Lý- Trần?

m.n giúp mik nhah nghen mk cảm ơn


GIỐNG:

+ Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần

+ Cấm giết mổ trâu bò.

KHÁC:

*Thời Lý-Trần:

+Bảo vệ quyền lợi tư hữu.

+Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

*Thời Lê Sơ:

+Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

+Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

+Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

=>Pháp luật thời Lê Sơ đầy đủ hơn, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức.


giống là có các luật lệ để bảo vệ giai cấp thống trị và bị trị, khuyến kích trồng trọt chăn nuôi

khác là có thêm 1 số luật để b vệ phụ nữ


* Giống nhau:

- Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần.

* Khác nhau:

Thời Lý- Trần:

- Bảo vệ quyềnlợi tư hữu.

- Chưa bảo vệquyền lợi củaphụ nữ.

Thời Lê Sơ:

- Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyếnkhích phát triển kinh tế.- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.- Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.- Hạn chế phát triển nô tì.- Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnhhơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức.


a. Giống nhau:

- Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần.

- Cấm giết mổ trâu, bò

b. Khác nhau:

Thời Lý- Trần

- Bảo vệ quyềnlợi tư hữu

- Chưa bảo vệquyền lợi của phụ nữ

Thời Lê Sơ

- Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyếnkhích phát triển kinh tế- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc- Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.- Hạn chế phát triển nô tì- Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnhhơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức


Những điểm giống và khác nhau giữa luật pháp thời Lê sơ và thời Lý - Trần :- Giống nhau là về bản chất mang tính giai cấp và đẳng cấp. Mục đích chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, cùng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền. Có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.- Khác nhau, luật pháp thời Lê sơ được nhà nước rất quan tâm. Bộ luật Hồng Đức được ban hành là bộ luật hoàn chỉnh, đầy đủ, tiến bộ nhất trong các bộ luật thời phong kiến ở Việt Nam. Một số điều trong bộ luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ (về kinh tế, gia đình, xã hội).


Đúng 0

Bình luận (0)

Những điểm giống và khác nhau giữa luật pháp thời Lê sơ và thời Lý - Trần :- Giống nhau là về bản chất mang tính giai cấp và đẳng cấp. Mục đích chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, cùng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền. Có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.- Khác nhau, luật pháp thời Lê sơ được nhà nước rất quan tâm. Bộ luật Hồng Đức được ban hành là bộ luật hoàn chỉnh, đầy đủ, tiến bộ nhất trong các bộ luật thời phong kiến ở Việt Nam. Một số điều trong bộ luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ (về kinh tế, gia đình, xã hội).


Đúng 0

Bình luận (0)

* Giống nhau :

- Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (Mọi quyền hành nằm trong tay vua)

- Giúp việc cho vua có các quan, đại thần, quan văn võ

* Khác nhau :

- Thời nhà Trần :

+ Có chức Thái Thượng Hoàng

+ Đặt thêm một số cơ quan như Quốc Sử Viện, Thái y viện, Tôn nhân phủ

+ Cả nước chia thành 12 lộ

- Thời Lý : Không có những cơ quan đó


Đúng 0
Bình luận (1)
SGK lớp 7 trang 104

Luật pháp thời Lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời Lí - Trần?


Lớp 7 Lịch sử Bài 21. Ôn tập chương IV
2
0
Gửi Hủy

Những điểm giống và khác nhau giữa luật pháp thời Lê sơ và thời Lý - Trần :- Giống nhau là về bản chất mang tính giai cấp và đẳng cấp. Mục đích chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, cùng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền. Có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.- Khác nhau, luật pháp thời Lê sơ được nhà nước rất quan tâm. Bộ luật Hồng Đức được ban hành là bộ luật hoàn chỉnh, đầy đủ, tiến bộ nhất trong các bộ luật thời phong kiến ở Việt Nam. Một số điều trong bộ luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ (về kinh tế, gia đình, xã hội).


Đúng 0

Bình luận (0)

Những điểm giống và khác nhau giữa luật pháp thời Lê sơ và thời Lý - Trần :- Giống nhau là về bản chất mang tính giai cấp và đẳng cấp. Mục đích chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, cùng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền. Có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.- Khác nhau, luật pháp thời Lê sơ được nhà nước rất quan tâm. Bộ luật Hồng Đức được ban hành là bộ luật hoàn chỉnh, đầy đủ, tiến bộ nhất trong các bộ luật thời phong kiến ở Việt Nam. Một số điều trong bộ luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ (về kinh tế, gia đình, xã hội).


Đúng 0

Bình luận (0)

Lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau về pháp luật thời lê sơ và thời lý trần?


Lớp 7 Lịch sử Bài 21. Ôn tập chương IV
4
0
Gửi Hủy

Tham khảo !

*


Đúng 3
Bình luận (0)

* Giống nhau:

- Về bản chất đều mang tính giai cấp và đẳng cấp.

- Mục đích chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

- Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.

* Khác nhau:

Thời Lý - Trần

Thời Lê sơ

- Bảo vệ quyền lợi tư hữu

- Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

- Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Hàm Số Bậc Nhất Lớp 9 Có Đáp Án, 40 Câu Trắc Nghiệm Hàm Số Bậc Nhất Có Đáp Án

- Hạn chế phát triển nô tì.

- Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ "Luật Hồng Đức".


Đúng 1

Bình luận (0)

* Giống nhau:

- Về bản chất đều mang tính giai cấp và đẳng cấp.

- Mục đích chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

- Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.

* Khác nhau:

Thời Lý - Trần

Thời Lê sơ

- Bảo vệ quyền lợi tư hữu

- Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

- Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

- Hạn chế phát triển nô tì.

- Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ "Luật Hồng Đức".


Đúng 2

Bình luận (0)

Pháp luật thời Lê Sơ có gì giống và khác với các thời kỳ trước đó


Lớp 7 Lịch sử
1
1
Gửi Hủy

* Giống nhau:

- Về bản chất đều mang tính giai cấp và đẳng cấp.

- Mục đích chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

- Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.

* Khác nhau:

Thời Lý - Trần

Thời Lê sơ

- Bảo vệ quyền lợi tư hữu

- Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

- Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

- Hạn chế phát triển nô tì.

- Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ "Luật Hồng Đức".


Đúng 1

Bình luận (0)

pháp luật thời trần có gì khác với pháp luật thời Lýmong các bạn giúp mình


Lớp 7 Lịch sử
3
0
Gửi Hủy

+ Khác nhau:- Nhà Lý ban hành bộ Hình thư- Nhà Trần ban hành bộ luật mang tên Quốc triều hình luật, cơ quan pháp luật được tăng cường và hoàn thiện hơn ( có thêm cơ quan Thẩm hình viện chuyên xét xử kiện cáo)

+ Giống nhau: Có các qui định bảo vệ vua và cung điện, bảo vệ tài sản của nhà nước, xem trọng sản xuấtnông nghiệp, xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản


Đúng 0

Bình luận (0)

ĐẦY ĐỦ LUN NEK

* Giống nhau:

- Về bản chất đều mang tính giai cấp và đẳng cấp.

- Mục đích chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

- Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.

* Khác nhau:

- Thời Lý:ban hành bộHình thư. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta (1042). Tuy nhiên, bộ luật mới chỉ mang tính chất sơ khai, chưa đầy đủ.

- Thời Trần: Ban hànhQuốc triều hình luật.ĐặtThẩm hình việnđể xét việc kiện cáo. Đặt chuông tại điện Long Trì để dân kêu oan.=> Tiến bộ trong luật pháp và việc quản lí đất nước hơn so với thời Lý.


Đúng 0
Bình luận (0)

S Khác nhau

Thời Lý - Trần :

Bảo vệ quyền lợi tư hữu

- Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

Thời Lê sơ :

- Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

- Hạn chế phát triển nô tì.

- Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ "Luật Hồng Đức".


Đúng 0
Bình luận (0)

C1:Thời Lê Sơ văn hóavà giáo dục co thành tựu gì chủ yếu?

C2: So sánh phát luật thời Lê Sơ thời Lý -Trần ?

C3 :Những biện pháp nhà Lê Sơ đã thực hiện để pháp triển nông nhiệp là gì?

C4:Thời Lê Sơ XH có những giai cấp và tầng lớp nào?


Lớp 7 Lịch sử
5
0
Gửi Hủy

1)

* Những thành tựu về văn hóa:

- Văn học:

+ Văn học chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển. Có nhiều tác phẩm nổi tiếng như:Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

+ Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.

- Sử học:có nhiều tác phẩm như:Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục,…

- Địa lí:cóHồng Đức bản đồ, Dư địa chí, An Nam hình thăng đồ.

- Y học:cóBản thảo thực vật toát yếu.

- Toán học:cóĐại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.

- Nghệ thuật sân khấunhư ca, múa, nhạc, chèo, tuồng được phục hồi nhanh chóng và phát triển, nhất là chèo, tuồng.

- Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc:mang nhiều nét đặc sắc. Biểu hiện ở các công trình lăng tẩm, cung điện tại Lam Kinh (Thanh Hóa). Điêu khắc thời Lê Sơ có phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện.

* Những thành tựu về giáo dục, khoa cử:

- Nội dung thi cử là các sách của đạo Nho.

Xem thêm: Cách Tải Mp3, Mp4 Hãy Trao Cho Anh Về Máy Tính Và Điện Thoại

Dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiều trường học, mở khoa thi. Nội dung học tập thi cử là sách của đạo Nho. Một năm tổ chức ba kì thi: Hương - Hội - Đình.