5 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Qua Mạng Theo Chuẩn Chương Trình Bộ Giáo Dục

  -  

Bộ đề luyện thi Tiếng Anh lớp 4 qua mạng góp những em học viên lớp 4 làm cho thân quen cùng với các dạng bài bác tập tự cơ bạn dạng tới nâng cấp. Vì vậy, phần đa cỗ đề ôn luyện giờ Anh này để giúp tiếp cận dần dần, từ bỏ cực nhọc mang đến dễ dàng để tthấp học giờ Anh kết quả hơn.

Mời thầy cô, cha mẹ thuộc các conthuộc tham khảo 5 cỗ đề được backlinks.vn soạn theo chuẩn chỉnh lịch trình Bộ dạy dỗ bên dưới đây!

Tổng quan về đề thi

Trong bộ đề luyện thi giờ Anh lớp 4 qua mạngbao gồm những dạng bài xích tập như: Khoanh một tự không giống cùng với trường đoản cú còn lại, nối câu, chấm dứt bài xích đối thoại, sử dụng ttinh ranh gợi ý để xong câu, kiếm tìm cặp đôi bạn trẻ thích hợp, viết số khớp ứng vào hình vẽ, bố trí lại câu, chọn tự đúng....

Bạn đang xem: 5 đề thi tiếng anh lớp 4 qua mạng theo chuẩn chương trình bộ giáo dục

Với những dạng bài xích tập, các nhỏ nhắn sẽ tiến hành tập luyện nhiều phần kiến thức và kỹ năng không giống nhau thanh nhàn vựng mang đến ngữ pháp, từ tốn solo đến câu hoàn hảo. Mời thầy cô cùng những em cùng xem thêm 5 bộ đề thi giờ Anh.

*

Luyện đề thi thường xuyên góp trẻ tiếp cận dần dần, từ khó khăn mang lại dễ nhằm học tiếng Anh tác dụng hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Piông chồng the right answer (Chọn giải đáp đúng cho từng câu hỏi bên dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietphái mạnh.

A. is B. be C. am D. are

2. There _____ twenty students in my class.

A. is B. am C. are D. don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minc. Nice lớn meet _____.

A. you B. his C. her D. she

4. Choose the odd one out.

A. cat B. dog C. house D. cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. am B. is C. are D. be

6. Choose the odd one out.

A. soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. he B. she C. friend D. be

8. We bởi vì many exercises ______ Math lessons.

A. to B. so C. during D. but

9. Is ______ house big?

A. you B. your C. yours D. yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. he B. hyên C. they D. his

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái không đủ vào địa điểm trống)

11. Do you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. St& _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thái Lan.

16. home page w_ _k

17. This is my h_use.

18. suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

đôi mươi. I _ _ _ swyên but I can't dive sầu.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ bỏ Tiếng Anh với tư tưởng Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Quả táo

22. Apple

B. Cái giường

23. Bed

C. Cái bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Con Mèo

26. House

F. Bút ít chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với những dạng bài tập, những nhỏ xíu sẽ được rèn luyện phần lớn kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn hội thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. you, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: Do you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vì chưng you have sầu today?

B: (5) M_ _ _ và Physics.

Conversation 2:

A: Do you lượt thích English?

B: Yes, I bởi vì. I (6) ……………very much.

A: When vị you have (7) A_ _?

B: I have sầu it on (8) Tu_ _ _ _ _ & on Thursday.

A: (9) ………………….do you vày during Art lesson?

B: I learn khổng lồ (10) d _ _ _a people & objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn uống sau)

A. animals B. bad smell C. zoo D. roar E. blow bubble F. fly

Minc & his friends are at the (11) ___________ now. They lượt thích the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minc does not lượt thích elephants because they have sầu (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu với ttinh quái gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 5, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Từ Unit 1 Đến Unit 5

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố mẹ yêu cầu chọn lựa cỗ đề tương xứng cùng với tài năng của bé

Sở đề thi số 3

Phần 1: Leave sầu me out (Loại vứt 1 ký từ bỏ để có tự hoàn chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký kết từ bỏ đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

trăng tròn. Do you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh bài toán rèn luyện thường xuyên, phụ huynh đề nghị khích lệ và sắp xếp thời hạn nghỉ ngơi hợp lý đến bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu trả chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / to school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice to lớn / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn từ khác các loại với đầy đủ từ bỏ còn lại)

6. A. read B. learn C. letter

7. A. doctor B. nurse C. house

8. A. working B. sit C. stand

9. A. learning B. walking C. badminton

10. A. always B. never C. usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

11. Those are my________

A. pencil B. pencils C. a pencil

12. ______ vì you have sầu English?

A. When B. Why C. What

13. I have sầu Art ____ Tuesday.

A. on B. in C. during

14. I sing a tuy vậy during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A cùng với cột B)

AB

15. What time vị you go lớn sleep?

16. What subjects vì you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you lượt thích an orange?

trăng tròn. Why vì chưng you want to lớn go khổng lồ the zoo?

A. My favourite fruit is táo khuyết.

B. Because I want to lớn see animals.

C. No, thank you.

D. I lượt thích English & Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When vì chưng you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go lớn school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice lớn meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khuyến khích của cha mẹ là hễ lực nhằm nhỏ học tập với cố gắng

Sở đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào đáp án đúng)

1. What time does .............. wake up?

A. he B. they C. you

2. What ............. are your shoes? They are brown.

A. colour B. time C. would

3. Do you have sầu Math today? No,…………

A. I am B. I bởi C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go to lớn the.....................

A. restaurant B. post office C. zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to lớn 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Do B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn đối thoại với tự gợi ý)

A. too B. singer C. swing D. Why E. from F. doctor G. about H. singing I. very

Nam: Do you lượt thích (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love sầu it (7) ............ much.

Xem thêm: Đối Tượng Nào Sau Đây Có Quyền Đăng Ký Thực Hiện Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên?

Nam: (8) .................... bởi vì you lượt thích it?

Alan: Because I want lớn become a (9) …............. And how (10) ............. you?

Nam : I want khổng lồ become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một từ bỏ khác một số loại cùng với đa số từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. tomorrow

13. A. headabít B. toothabịt C. problem D. fever

14. A. cool B. weather C. cold D. hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. Englvà C. Vietphái nam D. Singapore

18. A. xanh B. green C. trắng D. dog

19. A. elephant B. circus C. tiger D. monkey

20. A. shorts B. T-shirt C. zoo D. jean

21. A. engineer B. cinema C. school D. bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh mang đến bé nhỏ luyện tập thi tiếng Anh lớp 4 qua mạng cùng với các bộ đề trên, các cha mẹ lựa chọn backlinks.vn - ứng dụng học tập giờ Anh online quality cao nhằm hỗ trợ bé xíu học tập cùng thi tốt rộng. Phụ huynh cùng trẻ cùng hưởng thụ ngay ứng dụng backlinks.vn trên phía trên với thông tin tài khoản học tập thử: