Một Vật Sáng Ab Đặt Vuông Góc Với Trục Chính Của Một Thấu Kính Cách Thấu Kính 20Cm

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng 20cm. Qua thấu kính, ảnh A’B’ của vật cao gấp 3 lần và ngược chiều với vật. Tiêu cự của thấu kính là

A.

Bạn đang xem: Một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 20cm

15cm

B. 30cm

C. -15cm

D. -30cm


*

Đáp án A

Ảnh lớn gấp 3 lần vật và ngược chiều với vật nên k = -3.

Theo công thức thấu kính và công thức số phóng đại:


Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng 20cm. Qua thấu kính, ảnh A’B’ của vật cao gấp 3 lần và ngược chiều với vật. Tiêu cự của thấu kính là:

A. 15cm

B. 30cm

C. -15cm

D. -30cm


Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20cm, qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần vật AB. Tiêu cự của thấu kính là:

A.f = - 30cm.

B. f = 15 cm.

C. f = 30 cm.

D. f = - 15 cm.


Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính:

A. 15cm

B. 20cm

C. 30cm

D. 40cm


Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20cm, qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là

A. f = 15cm

B.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tình Yêu Và Hạnh Phúc, Làm Thế Nào Để Hạnh Phúc

f = 30cm

C. f = -15cm

D. f = -30cm


một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 20cm qua thấu kính cho một một ảnh ngược chiều với vật và cao gấp 4 lần vật. xac định loại thấu kính.tính tiêu cự và độ tụ của thấu kính. vẽ hình


Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 (cm), qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 15 (cm).

B. f = 30 (cm).

C. f = -15 (cm).

D. f = -30 (cm).


Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Để ảnh của vật cùng chiều với vật, cách thấu kính 30cm thì vị trí của vật là:

A. 15cm

B. 10cm

C. 12cm

D. 5cm


Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh thật. Nếu cho vật dịch chuyển lại gần thấu kính 30cm thì ảnh sau của AB vẫn là ảnh thật nằm cách vật một khoảng như cũ và cao gấp 4 lần ảnh trước. Tiêu cự của thấu kính này là?

A.10cm

B.

Xem thêm: Nhu Cầu Người Tiêu Dùng Hiện Nay, 6 Xu Hướng Tiêu Dùng Trong Bối Cảnh Covid

15cm

C. 20cm

D. 25cm


Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh thật. Nếu cho vật dịch chuyển lại gần thấu kính 30cm thì ảnh sau của AB vẫn là ảnh thật nằm cách vật một khoảng như cũ và cao gấp 4 lần ảnh trước.Tiêu cự của thấu kính này là