Nung 13.4 Gam Hỗn Hợp 2 Muối Các Bon Nát Của 2 Kim Loại Hóa Trị 2

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nung 13,4g 2 muối hạt cacbonat của 2 kim loại hoá trị II, được 6,8g rắn và khí X. KHí X hình thành cho phản vào 75ml dd NaOH 1M, trọng lượng muối bột khan sau bội nghịch ứng là


*

điện thoại tư vấn ACO3 là bí quyết tầm thường của 2 muối hạt cacbonat .

Bạn đang xem: Nung 13.4 gam hỗn hợp 2 muối các bon nát của 2 kim loại hóa trị 2

PTHH: (ACO_3 ightarrow AO+CO_2)

Theo ĐLBTKL: (m_CO_2=13,4-6,8=6,6g)

(Rightarrow n_CO_2=dfrac6,644=0,15mol)

(n_NaOH=0,075mol)

(Rightarrowdfracn_NaOHn_CO_2=dfrac0,0750,15=0,5

=> Xảy ra pư chế tạo muối hạt axit và CO2 dư

(NaOHleft(0,075 ight)+CO_2 ightarrow NaHCO_3left(0,075 ight))

(m_NaHCO_3=0,075.84=6,3g.)


*

MCO3=>MO+CO2

13.4g........6.8g

btkl=>mCo2=13.4-6.8=6.6=>nCo2=0.15mol

Co2+NAOH=>

nOH-/nCo2=0.075/0.15=0.5NAHCo3 0.075=>m=6.3g


Nung 13,4g các thành phần hỗn hợp muối cacbonat của nhì kim loại hóa trị II. Sau lúc phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được 6,8g hóa học rắn và khí X. Lượng khí X xuất hiện mang đến chiếu vào 75 ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối hận lượng muối hạt khan thu được sau phản ứng là:

A. 4,2g.

B.5,8g.

C.6,3g.

D.6,5g.


Đáp án C

RCO3 RO + CO2↑

mCO2 = 13,4 – 6,8 = 6,6g nCO2 = 0,15

Do nNaOH/nCO2 = 0,075/0,15 = 0,5 Tạo muối axit

CO2 + NaOH NaHCO3

(0,15) (0,075) → 0,075

mNaHCO3 = 0,075.84 = 6,3g Chọn C.


Nung 13,4g 2 muối cacbonat của 2 sắt kẽm kim loại hoá trị 2, được 6,8g rắn cùng khí X. KHí X hình thành mang lại chiếu vào 75ml dd NaOH 1M, cân nặng muối hạt khan sau bội phản ứng là


Nung 13,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II , chiếm được 6,8 gam chất rắn và khí X . Lượng khí X hiện ra mang đến chiếu vào 75ml hỗn hợp NaOH 1M , cân nặng muối hạt khan nhận được sau phản ứng là

A. 5,8gam

B. 6,5 gam

C. 4,2 gam

D. 6,3 gam


Đáp án : D

gọi CT tầm thường của 2 muối hạt cacbonat kim loại hóa trị II là RCO3

RCO3 → (đk :t0) RO + CO2

Áp dụng định luật pháp bảo toàn cân nặng ta có :

m CO2 = m RCO3 - mRO = 13,4 – 6,8 = 6,6 g

=> n CO2 = 0,15 mol

Ta tất cả :

n NaOH = 0,075 mol

=> k = n NaOH / nCO2 = 0,075 / 0,15 = 0,5

=> Tạo muối hạt NaHCO3 với CO2 dư

CO2 + NaOH → NaHCO3

0,075 0,075

=> mmuối hạt = 0,075. 84 = 6,3 g


Nung 13,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, nhận được 6,8 gam hóa học rắn và khí X. Lượng khí X ra đời mang đến hấp thụ vào 75 ml hỗn hợp NaOH 1M, cân nặng muối bột khan chiếm được sau phản nghịch ứng là

A. 6,3 g.

Xem thêm: Ứng Dụng Công Nghệ 4.0 - Cách Mạng Công Nghiệp 4

B.5,8g.

C.6,5g.

D. 4,2g.


Nung 13,4 gam tất cả hổn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II, nhận được 6,8 gam hóa học rắn và khí X. Lượng khí X hình thành mang lại hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, trọng lượng muối hạt có vào dung dịch nhận được sau làm phản ứng là

A. 5,8 gam.

B. 6,5 gam.

C. 4,2 gam.

D. 6,3 gam.


Nung 18,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối bột cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 9,6 gam chất rắn với khí X. Lượng khí X sinh ra đến hấp thụ vào 150 ml dung dịch NaOH 2M, khối lượng muối khan nhận được sau phản ứng là

A. 12,6 g

B. 19 g

C. 15,9 g

D. 7,95 g


Đáp án B

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn trọng lượng ta có:

m C O 2 = 18 , 4 - 9 , 6 = 8 , 8 g a m ⇒ n C O 2 = 0 , 2

Ta gồm n N a O H n C O 2 = 1 , 5 ⇒ Sau bội nghịch ứng ta nhận được 2 muối bao gồm số mol bằng nhau với bằng 0,1 mol

⇒ m = 0,1. 106 + 0,1 .84 = 19 gam


Nung 13,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 sắt kẽm kim loại hóa trị 2, chiếm được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra mang lại phản vào 75 ml hỗn hợp NaOH 1M, trọng lượng muối khan thu được sau phản ứng là ?


mCO2 = 13.4 - 6.8 = 6.6 > nCO2 = 0.15mol.nNaOH = 0.075 mol > nCO2 = 2nNaOH > muối bột NaHCO3 cùng với m = 6.3g


Nung 13,4 g CO3 của kim loại M hoá trị 2 thu đc 6,8g 1 hóa học rắn và khí X.Cho X hấp thụ vào 75ml đ NAOH 1M.Tính khối hận lg muối hạt khan thu đc


phương trình

MCO3( ightarrow) MO+CO2

13.4g 6.8g

Bảo toàn khối lượng =>mCO2=13,4-6,8=6.6=>nCO2= 0.15mol

Khi đến CO2 + NaOH thì

(fracnOHnCO2)=(frac0,0750,15)=0.5muối có mặt là muối NaHCO3 có n=0.075=>mmuối=6.3g


Nung 13,4 gam tất cả hổn hợp 2 muối hạt cacbonat của 2 kim loại hóa trị II, nhận được 6,8 gam hóa học rắn với khí X. Lượng khí X ra đời mang lại hấp thụ vào 75 ml hỗn hợp NaOH 1M, trọng lượng muối bột khan thu được sau bội nghịch ứng là:

PTHH:

RCO3 ( ightarrow) RO + CO2

( ightarrow)mCO2 = 13,4 - 6,8 = 6,6 g

( ightarrow)nCO2 = 0,15 mol

nNaOH = 0,075 mol

(fracnNaOHnCO2) ( ightarrow)chỉ tạo ra NaHCO3, nCO2 còn dư

NaOH + CO2( ightarrow) NaHCO3

0,075___________0,075

( ightarrow) mmuốikhan = mNaHCO3 = 84.0,075=6,3g


mCO2 = 13.4 - 6.8 = 6.6 = > nCO2 = 0.15 mol.

nNaOH = 0.075 mol

vì chưng nOH-/nCO2 = 0.075/0.15 = 0.5 = > pư hiện ra muối bột NaHCO3.

Xem thêm: Unit 1 Lớp 11: Speaking Unit 1: Friendship Tình Bạn, Unit 1 Lớp 11 Skills

PT:

Theo pt ta có nNaHCO3 = 0.075 = > m muối = 0.075*84 = 6.3 g.