Nung 25 28 gam hỗn hợp feco3 và fexoy

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nung 25,28 gam hỗn hợp FeCO3 và FexOy trong O2 dư tới phản ứng hoàn toàn, thu được khí A và 22,4 gam Fe2O3 duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu được 7,88gam kết tủa.1) Viết các phương trình phản ứng xẩy ra2) Tìm công thức phân tử của FexOy.

Bạn đang xem: Nung 25 28 gam hỗn hợp feco3 và fexoy


*

bạn xem ở link này nè có lời giải khá chi tiết đấy: http://hoctap.dvtienich.com/questions/question/nung-2528-gam-hon-hop-feco3-va-fexoy-trong-oxi-du-toi-phan-ung-hoan-toan/


*

Nung 25.28 gam hỗn hợp FeCO3 và FexOy trong không khí tới phản ứng hoàn toàn, thu được khí A và 22,4 gam Fe2O3 là chất rắn duy nhất. Cho khí A hấp thụ và 400 ml dd Ba(OH)2 0,15M được 7,88g kết tủa. Viết các PTHH xảy ra. Tìm CTPT của FexOy


Nung 23,2 gam hỗn hợp X gồm FeCO3 và FexOy trong không khí tới phản ứng hoàn toàn thu được

khí A và 22,4 gam Fe2O3 duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được

7,88 gam kết tủa. Mặt khác, để hòa tan hết 23,2 gam X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M. Công thức FexOy và giá trị của V là

A. Fe3O4 và 360

B. Fe3O4 và 250

C. FeO và 200

C. FeO và 200


Đáp án A

Số mol CO2 = 0.04 -> Số mol CO3- = 0.04

=> Số mol Fe trong FeCO3=0.04

Số mol Fe2O3=0.14

=> Số mol Fe3+ = 0.28 => Số mol Fe trong FexOy = 0.24 => Số mol FexOy = 0.24/x

Từ khối lượng hỗn hợp X ta có PT: 23.2 - 0.04*116 = (56x + 16y)*0.24/x Từ đó => x/y = 3/4Thể tích

HCL = n/CM = (0.04*2 + 0.08*8)/2 = 0.36l = 360 ml


Nung nóng 18,56 gam hỗn hợp X gồm FeCO3 và FexOy trong không khí tới phản ứng hoàn toàn được CO2 và 16 gam một oxit sắt duy nhất. Cho toàn bộ CO2 hấp thụ hết vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu được 7,88 gam kết tủa. Để hòa tan hết 18,56 gam X cần ít nhất V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là

A. 240

B. 320

C. 480

D. 160


 

Nung 25,28g hỗn hợp FeCO3 và FexOy trong oxy dư tới khi pứ xong thì thu đc khí A và 22,4 g Fe2O3 duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu đc 7,88g kết tủa.

1) Viết pthh xảy ra

2) Tìm công thức phân tử của FexOy


Ta có :4FeCO3 + 02---> 2Fe2O3 + 4CO2 (1)4FexOy + (3x-2y) O2----> 2xFe2O3(2)CO2+ Ba(OH)2 ---> BaCO3 + H2O (3)BaCO3 +CO2 +H2O ---> Ba(HCO3)2 (4)n BaCO3= 7,88: 197 = 0,04n Ba(OH) 2 = 0,06 * TH1 : CO2 dư --> có phản ứng 4 , khi đó :nFeCO3 = nCO2 ở (1) = nCO2 ở (3) + số mol CO2 ở (4)= 0,08Do đó , m FeCO3 = 9,28gkhối lượng O2 tham gia P/u 1 và 2 là:25,28 - ( 22,4 + 0,08 . 44)= 0,64 gm O2 tham gia p/u 1 là : 0,08:4.32=0,64g ---> FexOy là Fe2O3 * TH2 : Nếu O2 thiếu --> hok có p/u 4---> tính toán ----> trường hợp này loại


Đúng 0
Bình luận (1)

Nung nóng 18,56 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oixt sắt FexOy trong không khí tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí CO2 và 16 gam một oxit sắt duy nhất. Cho khí CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 15,76 gam kết tủa. Vậy công thức oxit FexOy là:

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe2O3 hoặc FeO


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Các oxit sắt, nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi luôn tạo thành Fe2O3 16 gam oxit sắt duy nhất là Fe2O3.

Cách 1: Phương pháp đại số

Đặt số mol các chất trong 18,56 gam A F e C O 3 : n ; F e x O y : m

*

Cách 2: Phương pháp bảo toàn

Đặt số mol các chất trong 18,56 gam A F e C O 3 : n ; F e x O y : m

*

Cách 3: Bảo toàn nguyên tử C và O:

*

⇒ Oxit của sắt là Fe3O4

Cách 4: Bảo toàn nguyên tử và khối lượng:

*

Đáp án B.


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hỗn hợp X gồm FeCO3 và FexOy .Nung 6,96 gam hỗn hợp X trong oxi dư tới khi khối lượng không đổi thu được hỗn hợp khí A và 6 gam Fe2O3. Cho khí A vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M thấy có 1 gam kết tủa tạo thành. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức phân tử của FexOy


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Dẫn khí CO dư đi qua 23,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và FeCO3 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được Fe và hỗn hợp khí gồm CO2 và CO. Cho hỗn hợp khí này vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có m gam kết tủa. Đem hoà tan hoàn toàn lượng Fe thu được trong 400ml dung dịch HNO3 loãng, nóng dư thấy thoát ra 5,6 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị m là:

A.

Xem thêm: Cước Phí Vận Chuyển Viettel Post, Bảng Giá Cước Viettelpost Trong Nước Mới Nhất

59,1 gam.

B. 68,95 gam.

C. 88,65 gam.

D. 78,8 gam.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn D.

Xem thêm: Hoc Tieng Anh: Piece Of Cake Là Gì, Nghĩa Của Từ Piece Of Cake Trong Tiếng Việt

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Hỗn hợp X gồm FeCO3 và 1 oxit sắt. Nung 46.4 gam X trong không khí đến khối lượng không đổi. Phản ứng kết thúc thu được khí B và 40 gam Fe2O3 duy nhất. Cho toàn bộ khí B hấp thụ hoàn toàn vào 200gam dung dịch NaOH 6% thu được dung dịch C gồm 2 muối c...
Lớp 9 Hóa học
0
1
Gửi Hủy

Nung 9,28 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt trong không khí đến khối lượng không đổi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8 gam một oxit sắt duy nhất và khí CO2. Hấp thụ hết lượng khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, kết thúc phản ứng thu được 3,94 gam kết tủa. Tìm công thức hoá học của oxit sắt.

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO hoặc Fe2O3


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C

Gọi công thức tổng quát của oxit sắt là FxOy( x, y ∈ N*)

PTHH: 4FeCO3 + O2 → t 0 2Fe2O3 + 4CO2 (1)

2FxOy + 3 x - 2 y 2 O2 → t 0 xFe2O3 (2)

n F e 2 O 3 = 8 160 = 0 , 05 m o l n B a ( O H ) 2 = 0 , 3 . 0 , 1 = 0 , 03 m o l n B a C O 3 = 3 , 94 197 = 0 , 02 m o l

Cho CO2 vào dung dịch Ba(OH)2

PTHH: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 (3)

Có thể: 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (4)

Trường hợp 1: Xảy ra các phản ứng 1, 2, 3

Theo PT(1), (3): n F e C O 3 = n C O 2 = n B a C O 3 = 0 , 02 m o l

Theo (1):

n F e 2 O 3 = 1 2 n F e C O 3 = 0 , 01 m o l ⇒ n F e 2 O 3 ( p ư 2 ) = 0 , 05 - 0 , 01 = 0 , 04 m o l

Theo PT(2): n F e x O y = 2 x n F e C O 3 = 2 x . 0 , 04 = 0 , 08 x m o l

Theo bài ra: mhỗn hợp = m F e C O 3 + m F e x O y = 9 , 28 g a m

⇔ 0 , 02 . 116 + 0 , 08 x . 56 x + 16 y = 9 , 28 ⇔ x y = 16 31 ( l o ạ i )

Trường hợp 2: Xảy ra các phản ứng 1, 2, 3, 4

Theo PT (3):

n C O 2 = n B a C O 3 = 0 , 02 m o l n C O 2 ( p ư 4 ) = 2 ( 0 , 03 - 0 , 02 ) = 0 , 02 m o l ⇒ ∑ n C O 2 = 0 , 04 m o l

Theo PT(1), (3): n F e C O 3 = n C O 2 = 0 , 04 m o l

Theo (1): n F e 2 O 3 = 1 2 n F e C O 3 = 0 , 02 m o l

⇒ n F e 2 O 3 ( 2 ) = 0 , 05 - 0 , 02 = 0 , 03 m o l

Theo PT(2): n F e x O y = 2 x n F e 2 O 3 = 2 x . 0 , 03 = 0 , 06 x m o l

Theo bài ra: mhỗn hợp = m F e C O 3 + m F e x O y = 9 , 28 g a m

⇔ 0 , 04 . 116 + 0 , 06 x . ( 56 x + 16 y ) = 9 , 28 ⇔ x y = 3 4 ⇒ x = 3 ; y = 4