SỐ NGUYÊN TỐ TRONG JAVA

  -  Bạn đang xem: Số nguyên tố trong java

Phản Hồi Bởi:

(1) Vũ Việt Đức (2) trung (3) Ngô Quang Huy (4) Đinch Vũ Anh (5) Hoàng Quang Huy (6) Nguyen Trinch Tkhô nóng Thuy (7) hoangkhiem (8) Nguyễn Hữu Đạt (9) Nguyễn Hoàng Anh
*

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template file, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package april13;import java.util.Scanner;/** * *
param args the comm& line arguments */ public static void main(String<> args) Scanner input đầu vào = new Scanner(System.in); System.out.println("Nhap N:"); int N = Integer.parseInt(input đầu vào.nextLine()); int<> t = new int; int<> temp = new int; for (int i = 0; i t) int te; te = t; t = t; t = te; } for (int i = 0; i

*

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template file, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package songuyento;import java.util.Scanner;/** * *
author exam4 */public class Main public static void main(String<> args) int n, min; Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Nhập lệ số phần tử của mảng: "); n = scanner.nextInt(); int <> t = new int; for (int i = 0; i t) min = t; t = t; t = min; System.out.println(" Các số nguyen tố thu xếp tăng nhiều là: "); for (int i = 0; i

*Xem thêm: Bị Ong Đốt Nên Bôi Gì - Xử Lý Hiệu Quả Ra Sao

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template tệp tin, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package timdaysonguentotrongmang;import java.util.Scanner;/** * *
author Admin */public class Main public static void main(String<> args) Scanner scan = new Scanner(System.in); int N , tmp; System.out.println("Nhap phan tu N : "); N = Integer.parseInt(scan.nextLine()); int<> t = new int; for (int i = 0; i t) // Hoan vi 2 so a va a tmp = t; t = t; t = tmp; for (int i : t) System.out.format("<%d>",i); } public static boolean isPrime(int n) { if (n

*

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template tệp tin, choose Tools | Templates * và open the template in the editor. */package Project;import static java.lang.Integer.parseInt;import java.util.Arrays;import java.util.Scanner;/** * *
author student */public class Test public static void main(String<> args) Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.println("nhap mang (phan chia boi space): "); String to_arr = scan.nextLine(); int<> nlớn = new int<0>; String<> arr = to_arr.split("\s"); int count = 0; System.out.println(Arrays.toString(arr)); for (String temp : arr) int<> ptu_temp = new int; System.arraycopy(nto, 0, ptu_temp, 0, count); ptu_temp = parseInt(temp); int i = 2; if (ptu_temp > 2) while ((iMath.floor(Math.sqrt(ptu_temp))) nto lớn = ptu_temp; count++; else// nto = ptu_temp;// count++; // count++; System.out.println(Arrays.toString(nto));

*

package Review_13_5_2020;import java.util.Scanner;public class Main public static void main(String<> args) int N; Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.println("Nhập số lượng phần tử"); N = Integer.parseInt(scan.nextLine()); int<> t = new int; for (int i = 0; i t) swap(t, i, j); for (int i = 0; i


Xem thêm: Marketing Company Logo Ideas: Make A Marketing Logo, 36 Digital Marketing Logo Ideas That Rank First

Chúng tôi tạo nên website ni cùng với mong ước chia sẻ hầu như kỹ năng và kiến thức với kinh nghiệm trong thực tế mà phổ biến tôi đã chiếm lĩnh - nhằm hỗ trợ cho đông đảo chúng ta mới ban đầu học xây dựng trsinh hoạt yêu cầu thuận tiện rộng cùng bao gồm suốt thời gian học cụ thể và tinh giảm thời hạn học