Soạn Anh 9 Unit 6 : The Environment

  -  
*
Getting started - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9

Match these environmental problems to lớn the pictures. Picture c garbage dump
Bạn đang xem: Soạn Anh 9 Unit 6 : The Environment

*
Listen & Read - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9

Mr. Brown is talking lớn some volunteer conservationists. “I want everyone lớn listen carefully, please. First of all, I’d like you lớn divide into lớn three groups. Each group should take five sầu plastic bags. Once you have sầu filled a bag, come baông xã to


*
Speak - Unit 6 trang 49 SGK Tiếng Anh 9

Try khổng lồ persuade your partner into lớn doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.


*
Listen - Unit 6 trang 50 SGK Tiếng Anh 9

Listen to lớn the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes (Nghe bài báo cáo về những biển cả của bọn họ bị ô nhiễm ra sao. Sau kia hoàn chỉnh hầu như điểm ghi chú)


*
Read - Unit 6 trang 51 SGK Tiếng Anh 9

Read this poem about the environment. MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going khổng lồ happen If all the pollution goes on?”


*
Write - Unit 6 trang 52 SGK Tiếng Anh 9

a) Mr. Shat wrote a complaint letter lớn the director of L&P Company in Ho Chi Minch City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. or P..
Xem thêm: Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên Cần Nắm Rõ, Hướng Dẫn 09

*
Language Focus - Unit 6 trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 9

Change the adjectives into adverbs. Then use the adverbs to complete the sentences. (Chuyển tính từ bỏ thành trạng từ bỏ. Sau đó áp dụng những trạng trường đoản cú để xong xuôi câu.)


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài bác


Xem thêm: Không Để Sót Người Có Doanh Thu Lớn Từ Youtube Ads Trong Năm 2021?

*

Đăng ký để dìm giải mã giỏi cùng tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaigiỏi.com gửi những thông tin mang lại chúng ta để cảm nhận các giải thuật tốt cũng như tài liệu miễn chi phí.