GIẢI LESSON 2 UNIT 9 TRANG 60,61 SGK TIẾNG ANH 5 MỚI

  -  

Tiếng Anh Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

Mời quý thầy cô với những em học sinh tđắm say khảo các bài tập luyện giờ Anh 5 Unit 9: What did you see at the zoo? bao gồm đáp án dưới đây. Trong đề này, những em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức và kỹ năng ngữ pháp cùng tự vựng Tiếng Anh Unit 9. Các em có thể msống sách ôn tập lại triết lý trước khi có tác dụng bài bác để đạt tác dụng tối đa. Chúc những em có tác dụng bài xích giỏi.

Bạn đang xem: Giải lesson 2 unit 9 trang 60,61 sgk tiếng anh 5 mới

I. Fill in the blank with a suitable letter:

1. Slo_ly

2. Ro_r

3. Q_i_tl_

4. _yth_n

5. P_ac_c_

6. P_nd_

7. _ov_

8. L_u_ly

9. _o_ il_a

10. B_a_tif_ll_

II. Read & match:

1. Where did you go yesterday?

a. Yes, I did. They were really noisy.

1.

2. What did the lions vị when you were there?

b. I saw a baby elephant & some other

animals.

2.

3. When did you go to the zoo?

c. They were big and moved slowly.

3.

4. Who did you go with?

d. They roared loudly.

4.

5. Did you see any monkeys?

e. Yes, the tigers were very fast.

5.

6. What is the elephants like?

f. I went there at 8 a.m.

6.

7. What did you see at the zoo?

g. By bus.

7.

8. Did you go lớn the zoo last weekend?

h. No, I didn’t.

8.

9. How did you get there?

i. I went there with my classmates.

9.

10. Did you see any tigers?

j. I went to lớn the zoo.

10.


III. Put the words in correct order:

1. Did/ week/ you/ to/ the/ go/zoo/,/ Phong/ last/?

............................................................................................

2. did/ the/ do/ What/ when/ you/ there/ peacocks/ were/?

............................................................................................

3. pandas/ saw/ two/ at/ the/ She/ zoo/.

............................................................................................

4. are/ the/ your/ zoo/ favourite/ animals/ What/ at/?

.............................................................................................

5. moved/ The/ python/ slowly/ really/ and/ quietly/.

.............................................................................................

6. The/ slowly/ pandas/ really/ things/ cute/ were/ and/ did/.

..................................................................................................


7. The/ was/ moved/ quickly/ gorillas/ Nam/ at/ the/ when/ zoo/.

...................................................................................................

8. Hung/ circus/ the/and/ I/ a/ saw/ lot/ animals/ of/in/.

...................................................................................................

9. Mai/ fast/ the/ because/ tigers/ they/ liked/were/.

...................................................................................................

10. The/ down/ monkeys/ up/ and/ very/ jumped/quickly/.

.....................................................................................................

IV. Read and complete:

A) bus – what – animals – zoo – how – where

1.................................. did you go last week?

2. I went khổng lồ the ..................................

3. ................................. did you go to lớn the zoo?

4. I went there by ................................. .

5. ................................. did you see at the zoo?

6. I saw a lot of ................................. .

B) like – go – big – slowly – zoo – animals

A: I didn’t see you yesterday. Where did you (1) ................................. ?


B: I went to lớn the (2) ..................................

A: What did you see there?

B: I saw some (3) .................................. I enjoyed looking at the baby elephant.

A: What was it (4) .................................?

B: It was very (5) ..................................

A: What did it vì when you were there?

B: I t moved (6) ................................. & quietly.

V. Write complete sentences. Use the past simple of the verbs.

1. I/ go swimming/ yesterday/.

Xem thêm: Những Ứng Dụng Tin Học Trong Giáo Dục, Những Ứng Dụng Của Tin Học Trong Giáo Dục

.....................................................................................................

2. Nhung/ wash/ the dishes/.

.......................................................................................................

3. my mother/ go shopping/ with/ friends/

.......................................................................................................

4. Lan/ cook/ chicken noodles/

.......................................................................................................

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend/.

.......................................................................................................

6. my father/ play/ table tennis/

.......................................................................................................

7. last night/ Phong/ listen/ music/ for two

.......................................................................................................

8. they/ have/ nice/ week.

........................................................................................................


9. she/ go/ supermarket

.........................................................................................................

10. We/ not go/ school last week/.

.........................................................................................................

VI. Read và fill the blanks.

My name is Lindomain authority. Our school trip was last Monday. We went to the zoo và saw a lot of animals. I saw tigers. They are big. When I was there, they ate fast. Peter saw crocodiles, they are long và they have got big mouths. Jennies saw pandas, they are dễ thương and when she was there, they ate bamboos slowly.

1. The school trip was last ___________.

2. They went khổng lồ the ______. 

3. ____ are big.

4. ____________ saw crocodiles. They are _________ and they have _____ mouths.

5. Jennie saw ________. They ate ____ slowly.

Đáp án bài xích tập Unit 9 SGK giờ Anh 5 What did you see at the zoo?

I. Fill in the blank with a suitable letter:

1. slowly 2. roar 3. quitely 4. Python 5. Peacock
6. Panda 7. move 8. loudly 9. Gorilla 10. Beautifully

II. Read & match:

1 - j; 2 - d; 3 - f; 4 - i; 5 - a;

6 - c; 7 - b; 8 - h; 9 - g; 10 - e;

III. Put the words in correct order:

1 - Did you go lớn the zoo last weekkết thúc, Phong?

2 - What did the peacocks vị when you were there?

3 - She saw two pandas at the zoo.

4 - What are your favorite animals at the zoo?

5 - The pynhỏ nhắn moved really slowly and quietly.

6 - The pandas were really xinh đẹp and did things slowly.

7 - The gorillas moved quickly when Nam was at the zoo.

8 - Hung and I saw a lot of animals in the circus.

9 - Mai liked the tigers because they were fast.

10 - The monkeys jumped up and down very quickly.

IV. Read & complete:

A)

1 - Where; 2 - zoo; 3 - How; 4 - bus; 5 - what; 6 - animals;

B)

1 - go; 2 - zoo; 3 - animals; 4 - like; 5 - big; 6 - slowly;

V. Write complete sentences. Use the past simple of the verbs.

1 - I went swimming yesterday.

2 - Nhung washed the dishes.

3 - My mother went shopping with my friends.


4 - Lan cooked chicken noodles.

5 - Nam & I studied hard last weekend.

6 - My father played table tennis.

7 - Last night Phong listened lớn music for two hours.

8 - They had nice week.

9 - She went khổng lồ the supermarket.

10 - We didn"t go khổng lồ the school last week.

VI. Read and fill the blanks.

1. The school trip was last ____Monday_______.

2. They went khổng lồ the ___zoo___.

3. __Tigers__ are big.

4. ______Peter______ saw crocodiles. They are ____long_____ & they have sầu ___big__ mouths.

5. Jennie saw ___pandas_____. They ate __bamboos__ slowly.

Trên đó là Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 9 kèm lời giải. Mời độc giả tìm hiểu thêm nhiều tư liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tập xuất sắc Tiếng Anh lớp 5, các bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học tập kì 1 lớp 5, Đề thi học tập kỳ 2 lớp 5,... được update liên tục trên backlinks.vn.

Xem thêm: Chất Lượng Sản Phẩm Là Gì - Ví Dụ Cụ Thể Về Chất Lượng


Bên cạnh nhóm học tập tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - vị trí cung ứng rất nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn giá thành dành cho học viên tè học tập (7 - 11 tuổi), mời độc giả tmê mệt gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 nhằm xem thêm cụ thể các tài liệu học hành lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.