TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CHƯƠNG 2

  -  

Tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí Nguyễn Văn Cừ được phát hành vào thời gian nào?


A.Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. B.Nhật đầu hàng vô điều kiện.C.Nhân dân Hà Nội vùng dậy giành chính quyền

Câu 4:Mã câu hỏi:96281


A.Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (Tuyên Quang).B.Họp Đại hội đại biểu của Đảng tại Từ Sơn (Bắc Ninh).C.Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ tại Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Bạn đang xem: Trắc nghiệm đường lối cách mạng chương 2

Câu 5:Mã câu hỏi:96282

Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 - 1939 là gì?


A.Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập.B.Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày.C.Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo hòa bình.

Câu 6:Mã câu hỏi:96283

Luận cương tháng 10/1930 xác định lực lượng cách mạng gồm?


A.Giai cấp vô sản, tư sản dân tộc, tiểu tư sản và nông dân.B.Giai cấp tư sản và nông dân.C.Giai cấp vô sản: công nhân và nông dân.

Câu 7:Mã câu hỏi:96284

Căn cứ vào tình hình thế giới, trong nước và tiếp thu đường lối của Quốc tế cộng sản(Đại hội VII), Đảng Cộng sản Đông dương nhận định kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương là?


A.Thực dân Pháp.B.Bọn phản động thuộc địa cùng bè lũ tay sai của chúng.C.Bọn phong kiến.

Câu 8:Mã câu hỏi:96285

Nhật đảo chính Pháp vào ngày 9 tháng 3 năm ….. ?


A.1944B.1945C.1943

Câu 9:Mã câu hỏi:96286

Bốn tỉnh đầu tiên giành được chính quyền ở nước ta trong cuộc tổng khởi nghĩa CM Tháng 8/1945 là?


A.Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Yên, Kon TumB.Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng NamC.Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An, Bình Định

Câu 10:Mã câu hỏi:96287


A.Phạm Văn ĐồngB.Trường ChinhC.Hồ Chí Minh, (gồm 5 người: Trần Huy Liệu, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Dương Đức Hiền, HCM)

Câu 11:Mã câu hỏi:96288

Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng Tháng Tám 1945 là gì?


A.Đấu tranh vũ trang.B.Kết hợp đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị.C.Đấu tr anh chính trị.

Câu 12:Mã câu hỏi:96289

Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung thể hiện trong Nghị quyết nào của Đảng?


Câu 13:Mã câu hỏi:96290

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự kết hợp của các tổ chức nào?


A.Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc SơnB.Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quânC.Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ

Câu 14:Mã câu hỏi:96291

Hội nghị TW lần 6 ( 11/1939 ) chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng là vì?


A.Từ chỗ làm 3 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng thì nay chỉ làm một nhiệm vụ - giải phóng dân tộcB.Từ chỗ chống đế quốc, phong kiến thì nay chống đế quốc phát - xítC.Từ đấu tranh đòi tự do dân chủ thì nay đấu tranh giải phóng dân tộc

Câu 15:Mã câu hỏi:96292

Nhân tố chủ yếu nhất quyết định thắng lợi của cách mạng tháng 8/1945 ?


A.Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giớiB.Sức mạnh liên minh công – nông.C.Bối cảnh quốc tế thuận lợi.

Câu 16:Mã câu hỏi:96293

Tại sao trong thời kì 1936 – 1939, chủ trương cách mạng của Đảng ta có sự thay đổi?


A.Chính sách bóc lột, khủng bố, đàn áp của Pháp.B.Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi, đặc biệt chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đại hội lần VII Quốc tế cộng sản.C.Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp ngày càng gay gắt

Câu 17:Mã câu hỏi:96294

Điền vào chỗ trống: “Tháng…, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng họp tại …”


A.Tháng 5/1930 - Quảng Châu (TQ).B.Tháng 6/1932 - Hương Cảng (TQ).C.Tháng 3/1935 - Ma Cao (TQ).

Câu 18:Mã câu hỏi:96295

Tại Hội Nghị Trung Ương Đảng lần thứ VIII, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào?


A.Mặt trận Liên Việt.B.Mặt trận Đồng Minh.C.Mặt trận Việt Minh.

Câu 19:Mã câu hỏi:96296

Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật - Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong?


Câu 20:Mã câu hỏi:96297

Đoàn Đại biểu Việt Nam tham dự Đại hội lần VII của Quốc tế Cộng sản tại Matxcova (tháng 7/1935) do ai dẫn đầu?


A.Đồng chí Lê Hồng Phong.B.Đồng chí Trường Chinh.C.Đồng chí Phạm Hùng

Câu 21:Mã câu hỏi:96298

Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày lúc nào? “Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi được”.

Xem thêm: Đăng Ký Làm Thẻ Visa Vietcombank Năm 2021, Hướng Dẫn Làm Thẻ Visa Vietcombank


A.Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11/1939).B.Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941).C.Trong thư gửi đồng bào toàn quốc sau Hội nghị TW lần thứ 8.

Câu 22:Mã câu hỏi:96299

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám 1945?


A.Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật và phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộcB.Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.C.Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Câu 23:Mã câu hỏi:96300

Điền vào chỗ trống: “Cuộc dân tộc giải phóng …phải kết chặt với cách mạng điền địNghĩa là không thể nói rằng muốn đánh đổ đế quốc cần phải phát triển cách mạng điền địa, muốn giải quyết vấn đề điền địa thì cần phải đánh đổ đế quốc”


A.Nhất địnhB.Không bắt buộcC.Bắt buộc

Câu 24:Mã câu hỏi:96301


A.Đại hội đại biểu lần thứ nhất.B.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất.C.Đại hội đại biểu lần hai.

Câu 25:Mã câu hỏi:96302


A.Bắc Sơn - Vũ Nhai.B.Bắc Bó - Cao Bằng.C.Tân Trào - Tuyên Quang.

Câu 26:Mã câu hỏi:96303

Hình thức tổ chức và biện pháp đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 ?


A.Hình thức tổ chức bí mật, đấu tranh vũ trang.B.Hình thức tổ chức và đấu tranh công khai.C.Hình thức tổ chức và đấu tranh công khai và nửa công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp.

Câu 27:Mã câu hỏi:96304


A.Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam. Tiền thân CP lâm thời VN sau này.B.Mặt trận Việt MinhC.Mặt trận nhân dân Đông Dương.

Câu 28:Mã câu hỏi:96305

Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không diễn ra trong những năm 1939 - 1941?


A.Khởi nghĩa Nam Kỳ.B.Binh biến Đô Lương.C.Khởi nghĩa Ba Tơ.

Câu 29:Mã câu hỏi:96306

Tháng 5/1941, Ban Chấp hành Trung ương quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh để thay thế cho?


A.Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.B.Mặt trận dân chủ Đông Dương.C.Mặt trận phản đế, phản phong.

Xem thêm: Cận Thị Học Đường Nguyên Nhân Cận Thị Học Đường Nguyên Nhân Và Cách Phòng Ngừa

Câu 30:Mã câu hỏi:96307

Những cuộc vận động dân chủ 1936-1939, có hai sự kiện tiêu biểu nhất, đó là hai sự kiện nào?


A.Phong trào Đại hội Đông Dương và đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.B.Phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí và nghị trường.C.Phong trào đón Gođa và đấu tranh nghị trường.

*


Môn học

Triết học