Trắc nghiệm kinh tế lượng có đáp án

  -  

Tđê mê khảo bài bác tập Kinc tế lượng tất cả giải đáp khiến cho bạn có tác dụng quen thuộc cùng với hình thức thi của môn học tập, khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng qua những thắc mắc, bài tập với trường đoản cú nhận xét năng lượng của mình. Chúc bạn làm việc xuất sắc.
Bạn đang xem: Trắc nghiệm kinh tế lượng có đáp án

*

ˆ ˆ 0 1ˆ 1ˆ 0 ˆ tn k Se( ˆ 1 ) 1ˆ tn k Se( ˆ 1 ) ˆ tn k Se( ˆ 1 ) 1 1 2 2 ˆ 0 t 1 ;t tn k ˆ Se( 1 ) 2tn k 2 tn k 2 ˆ 0,6 t 1 ;t tn k Se( ˆ ) 1 2tn k 2 tn k 2 ˆ 0 t 1 ;t tn k Se( ˆ 1 ) tn k 2 ˆ 0 t 1 ;t tn k ˆ Se( 1 ) tn k 2 ˆ 0 t 1 ;t tn k ˆ Se( 1 ) tn k 2 R2 (k 1) f 2 ;f f (k 1, n k ) (1 R ) (n k ) f .(k 1) R2 f .(k 1) (n k )f (k 1, n k ) f (k 1, n k )ˆY tn k ˆ ) Se(Y ˆ Y tn k ˆ ) Se(Y 0 0 0 0 2 2 Y ˆ 0X ˆ 1 ˆ ) 1 (X 0 X ) 2Se(Y0 ˆ 2( n (X i X ) 2 ˆ2 (X i X) 2 Se 2 ( ˆ 1 )ˆY tn k Se(Y0 ) ˆ Y tn k Se(Y0 ) 0 0 2 2 ˆ ) 1 (X 0 X ) 2Se(Y0 ˆ 2 (1 n (X i X ) 2 2 (1) f (k 1, n k 1) Cov( U t , U t 1 ) Cov( U t , U t 1 ) Var ( U t ) . Var ( U t 1 ) Var ( U t ) etet 1ˆ e i2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ d n h (1 ). U2 2 (1 n ).Var ( ˆ ) 2 R 12 R 12 2 (1) R 12 (RSS 2 RSS1 ) / 1 f ;f f (1,n k 1) RSS1 /(n k 1)U *tYt* * 0 * 1 X 1*t ... * k 1 X *k 1, t U *t ˆ* ˆ* ˆ* 0 1 k 1 ˆ *ˆ 0 ˆ ˆ* 0 j j (1 )ˆY ˆ ˆ X ...

Xem thêm: Danh Sách Các Loài Cá Sống Ở Nước Lợ Đang Được Nuôi Ở Nước TaXem thêm: Những Đặc Điểm Của Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay ? Pháp Luật Là Gì

ˆ X 0 1 1 k 1 k 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y 0 1 2 e 2t e 2t e 2t 1 t ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y 0 1 2 ˆ ˆ ˆ Y Yˆ2 Y ˆ3 Yˆm ˆ2 Y Y ˆ3 ˆm Y ˆ2 Y ˆ3 Y ˆm Y i i i R 22 2 ( m 1) R 22 ˆ2 Y ˆ Y ˆ2 Yi (R 32 R 12 ) f 1 ;f f (1,n k 1) (1 R 32 ) (n k 1) 2 ( 2) S2 (k 3) 2 2 (1) n 6 24 2 i a.X bji e i2 2 ie i2 a.X bji .e viln e i2 ln a b. ln X ji Vi 1ei 0 1 . Vi X jiei 0 1 . X ji Vi 1ei 0 1 . Vi X jie i2 0 1 X 1i 2 X 2i 3 X 1i X 2i 4 X 12i 5 X 22i Vi 2 R w 2 ( k w 1) R 2we i2 ˆ2 Y i 2 RD ˆ1 ˆ1 2 (1) R 2 chiều 2 ˆ1 f ;f f (1, n 2) Se( ˆ 1) 2 2 i i 2 i 2 2 i .X ji X ji ˆ Y ˆ Y i i R *2 R *2 R *2 (k * 1) f ;f 2 f ( k* 1, n k * ) (1 R ) * (n k * ) RSS e i2ˆ2 (n k ) (n k ) ˆ ˆ 0 t 1 2 ;t tn k Se( ˆ 1 ˆ ) 2Se( ˆ 1 ˆ ) 2 Se 2 ( ˆ 1 ) Se 2 ( ˆ 2 ) 2Cov( ˆ 1 , ˆ 2 ) R2 (k 1) f 2 ;f f (k 1, n k ) (1 R ) (n k ) (R 12 R 22 ) f m ;f f ( m ,n k) (1 R 12 ) (n k ) 2 (R nb R ib2 ) f m ;f f ( m ,n k) 2 (1 R ) nb (n k ) (RSS 2 RSS1 ) f m ;f f ( m ,n k) RSS1 (n k ) (RSS ib RSS nb ) f m ;f f ( m ,n k) RSS nb (n k )ˆY ˆ ˆ X0 ˆ X0 ˆ X 0k 0 0 1 1 1 2 k 1 1ˆY tn k ˆ ) Se(Y X 10 X 02 X 0k ˆ Y tn k ˆ ) Se(Y 0 0 1 0 0 2 2 ˆ Y ˆ / X0 ) Var (Y 0 0 ˆ / X0 ) Var (Y0 X 0 . ˆ 2 (X".X) 1 .X 0 X 0 .Cov( ˆ ).X 0 RSSˆ2 n k 1 (1 R 2 ).(n 1)R2 (n k ) ˆ Y ˆ ˆ ˆ i 0 1 2 2 ˆ1 Se( ˆ 1 )ˆ ˆ j j ˆ ˆ 1 2ˆI e 0 .Y 1 .R 2 .e u t ˆ ˆ ˆ 0 1 2ˆ 1ˆ 2ˆ 1ˆ 2 ˆ ˆ j j 29 t 0 , 05 ˆ * 0,12708 0 j Se( ˆ j ) 0,06068 ˆ * j Se( ˆ j )ˆ * 0,98339 1 jSe( ˆ j ) 0,02991 t 029, 025 ˆ Y ˆ ˆ ˆ i 0 1 2ˆY iˆY i ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ ˆ j j ˆ * 8,9353 0 j ˆ j Se( ˆ j ) Se( ˆ j ) > -10) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j ) ≠ ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ ˆ 0 1 ˆ ˆ 0 1 ˆ 0 ≠ ˆ * j Se( ˆ j )ˆ * jSe( ˆ j )CN e 0 .TL 1 .VL 2 KH 3 .e u tln CN ˆ ˆ ˆ ˆ 0 1 2 3ˆ 1ˆ 2ˆ 3ˆ 1ˆ 2ˆ 3 R 2 /(k 1) f (k 1, n k ) (1 R 2 ) /(n k ) R 2 /(k 1) 0,99790 /( 4 1) (1 R 2 ) /(n k ) (1 0,99790) /(16 4)f (k 1, n k ) f 0(,305,13) f (k 1, n k ) ˆ ˆ j j 12 t 0 , 05 ˆ * 0,595124 0 j ˆ j Se( ˆ j ) Se( ˆ ) j ˆ ˆ ˆ 1 2 3 ˆ * j Se( ˆ j )ˆ * 0,38846 0,5 jSe( ˆ j ) 0,088688 t 12 0 , 025 R *2 2 (1) (RSS** RSS* ) / 1 f (1,n k 1) RSS* /(n k 1) ˆ * j Se( ˆ j )ˆ * 0,9252 0 jSe( ˆ j ) 0,152 t 12 0 , 025