Unit 1 lớp 12 language focus

     

Bài viết ra mắt các ngữ pháp và trả lời cách làm cho những bài xích tập tương quan cho Unit 1 của lịch trình tiếng Anh lớp 12.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng:

great grandfather (n) : ông cầm cố, ông cụmessage <"mesidʒ>: thông điệp, thông báoexam result (n): công dụng thiaddress  <ə"dres>: địa chỉ

II. Cấu trúc cần nhớ

Cách phân phát âm của từ bỏ thêm "s" Các thì: Quá khứ đơn (Past simple), quá khđọng tiếp diễn (Past progressive) và bây giờ trả thành (Present perfect).

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12 language focus

III. Hướng dẫn giải bài xích tập:

1. Pronunciation:

Listen và repeat: (Nghe cùng nói lại)

/s/

Bats

Kits

speaks

dates

photographs

/z/

bags

kids

speeds

days

halves

Practise reading these sentences.

I saw some bats flying from the bags. (Tôi thấy vài ba nhỏ rơi cất cánh ra trường đoản cú mẫu túi)He often speaks at different speeds. (Anh ấy tuyệt nói sinh hoạt vận tốc không giống nhau)She tore the photographs inkhổng lồ halves. (Cô ấy xé tấm hình ra có tác dụng hai)I always have sầu dates on rainy days. (Tôi luôn luôn luôn luôn có cuộc hẹn vào những ngàu mưa)The kids are playing with their toy kits. (Những đứa ttốt đã đùa phần đa bộ đồ chơi).

2. Grammar:

Exercise 1: Underline the most suitable tense size in each sentence. (Gạch chân thì thích hợp nhất cho mỗi câu sau)

Did you see / Have you seen my bas anywhere? I can’t find it.Hello Peter, are you baông chồng from the match? Did you enjoy/Have you enjoyed it?This is the phokhổng lồ of my great grandfather. He was/has been married six times.Have sầu you given/Did you give Helen my message when you have sầu seen/saw her?Sony, could you say that again? I didn"t listen/haven"t listened khổng lồ you.Did you two meet/Have sầu you two met before? Laura, this is Peter.

Xem thêm: Grammaticality

Did you meet/Have sầu you met anyone interesting at the party?

Exercise 2. Decide which answer (A, B or C) best fits each space.

(Chọn câu trả lời A,B,C điền vào khu vực trống)

Dear Linda,

I am sorry I(1)_____B.Haven"t written___ khổng lồ for so long, but I (2)______C.Have been______ very busy lately. All late month I (3) _____A. Had_____ exams . & I (4) _____A. Haven"t done______ anything else but study for ages, Anyway, I (5)______B.Have sầu stopped_______ studying now and I (6)_____B. am waiting_____ for my exam results.

As you can see from this letter, I (7)___B. have sầu changed___ my address và (8)___C. lived___ in Corydon now. I (9)___Have decided___ that I wanted a change form central London because it (10)__C. Has become___ so expensive sầu. A friend (11)____B. told____ me about this flat, & I (12)____C. moved____ here about two months ago.

Xem thêm:

When you (13)___C.come___ to lớn England this summer, please visit me. I(14)____am staying_____ here until the middle of August. Then I (15) ____B. am going____ on holiday lớn Scotlvà.


Chuyên mục: Tổng hợp