UNIT 5 LỚP 10 LISTENING

  -  

Phần listening lý giải giải pháp làm bài bác nghe với chủ thể technology cùng chúng ta. Bài viết hỗ trợ các từ bỏ vựng, kết cấu nên lưu ý cũng giống như gợi ý giải bài bác tập phần listening vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng:

visual display unit (VDU) (n)<"vi∫uəl, dis"plei, "ju:nit> thứ hiển thịcomputer screen (n) màn hình hiển thị thiết bị tínhfloppy <"flɔpi> disk (n) đĩa mềm 

II. Cấu trúc nên giữ ý

make sure <∫uə> of sth/ that (exp.) bảo vệ

III. Hướng dẫn giải bài tập

1. Before you listen:

How often bởi you use each of these items below? Put a tick in the right column. Then compare your answers with a partner’s.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 10 listening

(Bao thọ em sử dụng mỗi một giữa những vật dụng sau đây một đợt ? Ghi (/) cột đúng. Sau kia so sảnh câu vấn đáp của em với câu vấn đáp của người sử dụng cùng học.)

 

Very often

sometimes

never

Radio

 

 

 

Cell phone

 

 

 

camcorder

 

 

 

Computer

 

 

 

Tv

 

 

 

Fax machine

 

 

 

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đó là văn bản bài xích nghe

Well. I wasn"t worried when my son bought a computer. After all lots of children have sầu.parents who don"t understvà computers. But when my secretary asked me for a computer in the office. I really became worried. So I decided lớn take some lessons in computing & my son became my teacher. He’s very helpful. He invited me to sit down in front of the computer screen which I did not know What to lớn Hotline it. When I asked him what it was, he said that it was a VDU. I still didn"t know what VDU was. but I was too shy khổng lồ ask him any more. From that memory refused to lớn learn because he told me a lot of things that really didn"t underst& at all. After a few lessons I begin lớn feel tired. I made an excuse, saving that I Was having a headađậy. I suggested that we should lesson until another day .Since then I haven ’t said anything about the computer to lớn my son & my secretary.

Task 1: Lisien to an old company director talking about his experience of learning how to use a Computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F). (Nghe một người có quyền lực cao công ty già nói tới tay nghề của ông về học sử dụng máy tính xách tay. Quyết định phần lớn câu nóỉ đúng (T) giỏi sai(F).)

1. The man was worried when his son bought a computer

F

2. The man became worried when his secretary asked hyên ổn lớn buy a computer

T

3.The man decided khổng lồ take some computing lessons

T

4. His son didn’t understand about the computer

F

5. The man understood the lesson very well

F

6. The man continued to lớn learn how khổng lồ use a computer after a few lessons.

Xem thêm: Những Lời Chúc Đầu Tuần Hay Nhất, Những Lời Chúc Đầu Tuần Hay Cho Cả 7 Ngày May Mắn

F

 

Task 2: Listen to lớn the old man"s story again & write in the missing words. (Nghe lại bài bác nói chuyện của người lớn tuổi cùng đánh dấu phần đa trường đoản cú thiếu thốn.)

He was very helpful. He (1) invited me to lớn sit down in front of the computer screen. I did not know what it was called. When I asked hlặng what it was, he said that it was a VDU. I (2) still didn’t know what VDU was, but I was too shy to lớn ask hyên ổn anymore. From that moment my memory (3) refused to lớn learn because he told me a lot of thing that I really didn’t understvà at all. After a few lesson I began to lớn feel tired. I made an (4) excused, saying that I had a headađậy. I suggested we should leave sầu the lesson for another day. Since then, I haven’t said (5) anything about the computer lớn my son & my secretary.

Xem thêm: " Than Hoạt Tính Tiếng Anh Là Gì? Bộ Lọc Than Hoạt Tính Tiếng Anh Là Gì

3. After you listen:

Listen to the old man’s story again. Then retell his story, beginning the story with the following senlence:

(Nghe lại câu chuyện cùa gắng Sau kia nói lại mẩu chuyện của ông, bắt đầu mẩu chuyện cùng với câu nhỏng sau:)

The story is about an old man who doesn"t know how khổng lồ use a Computer. The old man wasn’t worried until his secretary asked hyên ổn for a computer in the office. Then he decided to lớn take lessons in computing with his son’s help. He asked his son what the screen was, and he didn"t know what it was although the latter explained it to lớn hlặng After a few lessons, the old man began tired because .Be couldn’t underst& the many things his son told hlặng at all. He refused khổng lồ fudy by saying he was having a headache và suggested leaving the lesson until another day; and since then he hasn’t talked about a computer any more.