UNIT 6 LỚP 11 LANGUAGE FOCUS

  -  

Phần giữa trung tâm kỹ năng của unit này nói về về kiểu cách phạt âm /tr/, /dr/ với /tw/vào giờ Anh, tương tự như ôn tập về câu con gián tiếp sử dụng danh hễ trường đoản cú. Bài viết cung ứng các từ vựng với kết cấu đề xuất xem xét tương tự như lí giải giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

representative sầu (n) <,repri"zentətiv>: đại diệnscore (v) : tính điểmsmoothly (adv) <"smu:đli>: suôn sẻspirit (n): ý thức, khí thếsponsor (v) <"spɔnsə>: tài trợentry procedure (n) <"entri prə"si:dʒə>: thủ tục đăng ký

II. Cấu trúc buộc phải lưu giữ ý

feel lượt thích (v) muốnfind out (v) tìm kiếm raÂm /tr/ trong giờ Anh là một trong prúc âm, phân phát âm của vần âm "tr"Âm /dr/ vào tiếng Anh là một trong những phụ âm, vạc âm ghnghiền của vần âm “d” và “r”(Đọc liền thành một âm)Âm /tw/ vào tiếng Anh là 1 trong phụ âm, phân phát âm ghnghiền của vần âm “t” cùng “w”(Đọc liền thành một âm)

III. Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Pronunciation:

Listen và repeat:

/tr/:

Traffic: giao thôngTroops: QuânTrousers: quần dàiTropical: nhiệt đới

/dr/:

Drive: lái (xe hơi,…)Dreadful: khiếp sợDrink: uốngDress: váy

/tw/:

Twelve: mười haiTwenty: nhị mươiTwin: sinh đôiTwinkle: tủ lánh

Practise reading aloud these sentences:

1. John always enjoys travelling by train2. Jane’s teeth are troubling her.3. George is driving dangerously4. Her new dress is an absolute dream.5. She has an amusing twinkle in her eyes.6. Think twie before doing something.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 11 language focus

2. Grammar:

Exercise 1. Change direct speech into reported speech. Begin each of the sentences in the wav shown.

e.g: "It was nice of you to help me. Thank you very much." Tom said khổng lồ you.

—> Tom thanked me for helping hyên ổn.

1. “I hear you passed your exams. Congratulations!” John said to us.

-> John congratulated us on passing our exams.

 2. “I’m sorry I didn’t phone you earlier,” Mary said.

-> Mary apologized for not phoning me earlier.

3. “I’ll drive sầu you to lớn the station. I insist,” Peter said lớn Linda.

-> Peter insisted on driving Linda to the station.

4. “You didn"t pay attention to lớn what I said." the teacher said to lớn the boy.

-> The teacher accused the boy of not paying attention lớn what he had said.

5. “I’ve sầu always wanted khổng lồ be rich.” Bob said.

-> Bob has always dreamed of being rich.

6. “Don’t stay at the hotel near the airport,” I said lớn Ann.

-> I warned Ann auainst staving at the hotel near the airport.

7. “Stay here! I can’t let you go out tonight." her mother said to lớn Jane.

-> Her mother prevented Jane from going out that night

8. “It was nice of you to lớn visit me. Thank you.” Miss White said lớn Jachồng.

-> Miss While thanked Jack for visiting her.

Xem thêm: Luận Văn Thực Trạng Việc Làm Của Sinh Viên Sau Khi Ra Trường Hiện Nay

Exercise 2. Rewrite the dialogues in reported speech, usine gerund.

1.

 Linda: Let me pay for the meal.Tom: Certainly not! I’ll pay.

-> Tom insisted on paving for the meal.

2.

Mr. Smith: I feel like meeting our children soon.Mrs. Smith: I think so.

-> Mr & Mrs. Smith looked forward lớn meeting their children soon.

3.

Woman: Hey! You’ve broken the window of my house!Boy: Oh ... no, I’ve just arrived here. I don’t know anything about it.

-> The boy denied breaking the window of The woman"s house.

4.

Policeman: You mustn’t leave sầu the shop!Customer: What"s that?Policeman: Stay here! You mustn’t leave the shop!

-> The policeman stopped the customer {from) leaving the siêu thị.

5.

Detective: You have stolen Mrs. Brown’s car!The thief: Yes...! But….

-> The thief admitted stealing Mrs. Brown"s car

6.

Mary: What shall we bởi on Saturday?Ann: What about having a party?

-> Ann suggaested having a các buổi party next Saturday.

7.

John’s wife: The house is very nice! We’ll certainly buy it!John: I think so.

Xem thêm: Câu Hỏi Nhận Định Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án ), Bài Tập Nhận Định Đúng Sai Luật Dân Sự 2

-> John & his wife were thinking of buying the house.